LOGIN

Ny IA-avtale

Ny avtale om inkluderende arbeidsliv. Hva betyr det for deg som ansatt og AHO? 

Generelt
Partene i arbeidslivet har fornyet intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Denne skal gjelde i tiden 1. mars 2010 – 31. desember 2013.

IA-avtalen skal være et virkemiddel for å oppnå overordnede mål i sysselsettings, - arbeidsmiljø- og inkluderingspolitikken. Det skal være et samarbeid mellom partene der alle skal bidra aktivt til å nå felles mål. Å være en IA-virksomhet betyr at både arbeidsgiver og ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

IA-avtalens overordnede mål er:

 • Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

IA-avtalens delmål er:

 • Reduksjon i sykefraværet
 • Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne
 • Forlenget yrkesaktivitet for seniorer

Hva betyr avtalen for AHO?

 • AHO er forpliktet til å fastsette sine egne mål og følge opp disse
 • Minst to ganger årlig skal det holdes møter mellom ledelsen og tillitsvalgte hvor IA-arbeidet er eneste tema på dagsorden
 • Under visse betingelser og i samarbeid med NAV skal AHO åpne for at personer med behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne får gjort dette ved AHO

Noen begreper

 • Gradert sykmelding – den sykmeldte kan arbeide redusert tid. Det vil i større grad enn tidligere bli forsøkt med gradert sykmelding.
 • Avventende sykmelding – I en situasjon hvor man ikke kan greie å utføre det vanlige arbeidet, kan en avventende sykmelding være en løsning. Det betyr at det ikke er noe medisinsk i veien for å være i jobb hvis arbeidet blir tilrettelagt.
 • Aktiv sykmelding - Ordningen med aktiv sykemelding avvikles

Oppfølging i forbindelse med sykmelding

 • Senest etter fire uker skal AHO og sykmeldt i samarbeid ha utarbeidet en oppfølgingsplan.
 • Denne oppfølgingsplanen skal AHO sende til sykmelder (lege)
 • Senest innen 8 uker skal AHO innkalle til dialogmøte I.

Et dialogmøte innebærer et møte mellom sykmeldt, AHO (leder eller annen representant), representant fra bedriftshelsetjenesten, sykmelder (kan fravikes etter avtale), tillitsvalgt/verneombud (etter sykmeldtes ønske).

Når det gjelder legens deltakelse vil dette kunne gi et bedre grunnlag for vurderingen av behovet for og nytten av hel eller delvis sykmelding. Sykmelder vil også kunne bidra til en bedre dialog hvor vurdering av arbeidsevne inngår som et vesentlig element. Den sykmeldtes diagnose skal ikke diskuteres i dialogmøtet.

 • Senest innen 26 uker skal NAV innkalle til dialogmøte 2. Alle parter kan be om møte på et tidligere tidspunkt.

Bedriftsintern attføring og arbeidsrettede tiltak skal iverksettes så tidlig som mulig og være obligatorisk tema på dialogmøte 2. Arbeidsrettede tiltak kan i denne sammenheng også omfatte kompetansetiltak.

 • Ved utløpet av sykepengeperioden (vanligvis ett år) kan det avholdes et dialogmøte 3.

Ytterligere informasjon
Hvis du vil lese mer om inkluderende arbeidsliv, kan du gå inn på nettsidene til Statens personalhåndbok eller NAV

Publisert: 09.04.2010