LOGIN

Kurslitteratur for Master i arkitekturvern

Litteraturliste til Modul nr 1

 

 Obligatorisk pensum:

Bedoire, Fredric: Restaureringskonstens historia. Norstedt forlag, Stockholm 2013.

Christensen, Arne Lie: Kunsten å bevare. Om kulturminnevern og fortidsinteresse i Norge. Pax Forlag. Oslo 2011.

Munoz Vinas, Salvador: Contemporary Theory of Conservation. Elsevier Butterworth-Heinemann. Oxford 2005.

Venezia charteret, www.icomos.org/charters/venice  

 

Anbefalt litteratur:

Jokilehto, Jukka: A History of Architectural Conservation, Butterworth & Heinemann, ICCROM, Oxford 1999.

Lowenthal, David: The Past is a Foreign Country. Cambridge University Press 1985.  

Yates, Frances A.: The Art of Memory, i Selected Works of Frances Yates. New York 2010.

Lidén, Hans-Emil: Fra antikvitet til kulturminne: trekk av norsk kulturminneverns historie I Norge, Universitetsforlaget, Oslo 1991.

Lidén, Hans-Emil: Nicolay Nicolaysen. Et blad av norsk kulturminneverns histoirie, Abstrakt forlag, Oslo 2005.

Swensen, G. (2013). Å lage kulturminner: hvordan kulturarv forstås, formes og forvaltes. Oslo: Novus.

 

Kompendium/Moodle:

Hinsch, Luce: Myten om Viollet-le-Duc, i Fortidsminneforeningens årbok, Oslo 1974 s.7-22.

Tschudi-Madsen, Stephan: restaurering og antirestaurering, i Fortidsmineforeningens årbok, Oslo 1974 s. 23-42.

Viollet-le-Duc, Eugene: Restaurering, i Arkitekturskrifter nr 1, Arkitektskolens Forlag, Århus 2000.

Riegl, Alois: Den moderne minnesmerkekulturens vesen og tilblivelse (oversatt av Sverre Dahl).

 

 

Litteratur for Modul 6:

Brekke, N. G., Nordhagen, P. J., & Lexau, S. S. (2008). Norsk arkitekturhistorie: frå steinalder og bronsealder til det 21. hundreåret. Oslo: Samlaget.

Christensen, A. L. (1995). Den norske byggeskikken: hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid. Oslo: Pax.

Christensen, A. L. (2011). Kunsten å bevare: om kulturminnevern og fortidsinteresse i Norge. Oslo: Pax.

Didriksen, K., & Jensen, T. (1997). SAVE: kortlægning og registrering af byers og bygningers bevaringsværdi og udarbejdelse af kommuneatlas : vejledning. København: Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

DIVE . kulturhistorisk stedsanalyse. (2008). Oslo: Riksantikvaren.

Gadamer, H.-G. "The relevance of the beautiful. Art as play, symbol and festival". I: Gadamer, H.-G., & Bernasconi, R. (1986). The relevance of the beautiful and other essays. Cambridge: Cambridge University Press.

Hædersdal, E. (1999). Om att förstå ett hus: den dynamiska modellen : dokumentationsmetoder, vårdplan och restaureringsideologi. Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, Institutionenför byggande & arkitektur, Avdelingen för bebyggelsevård, Lund.

Kahn, M. (2007). Lærebok i kulturminnerett. Trondheim: Tapir akademisk forl.

Muñoz Viñas, S. (2005). Contemporary theory of conservation. Amsterdam: Elsevier Butterworth Heinemann.

Prøsch, F. (1999). The Uthusprosjekt : preservation of wooden buildings in World Heritage Site Røros 1995-1999 : lessons learned. [Røros]: [s.n.].

Reinar, D. A., & Westerlind, A. M. (2009). Kulturhistorisk stedsanalyse: en veileder i bruk av DIVE. Oslo: Riksantikvaren.

Rienecker, L. (2005). Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Schön, D. A. (1991). The reflective practitioner: how professionals think in action. Aldershot: Avebury.

Schön, D. A. (2001). Den reflekterende praktiker: hvordan professionelle tænker, når de arbejder. Århus: Klim.

Scruton, R. (1979). The aesthetics of architecture. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Sjömar, P. (2000). Byggnadsuppmätning: historik och praktik. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Unnerbäck, A. (2002). Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Weston, R. (2003). Materials, form and architecture. London: Laurence King.

Ågotnes, H.-J. (2000). "Vern, vitskap og samfunn - om kulturvernet sine meiningssammenhengar". I: Dugnad 1/2 - 2000.

...

Pensum tidligere moduler:

Alle tiders kulturminner: hvorfor og hvordan verner vi viktige kulturminner og kulturmiljøer? (2001). Oslo: Riksantikvaren.

Anker, L., & Havran, J. (2005). De norske stavkirkene. [Oslo]: Arfo.

Arrhenius, Thordis, "The cult of age in mass-society: Alois Riegl's
theory of conservation"  (Future Anterior, Volume 1, Number 1, 2004, p. 75-81, Columbia University)

Berg, A. (1989). Norske tømmerhus frå mellomalderen. Oslo: Landbruksforl. Allment oversyn (Vol. B. 1).

 Berg, A., Christie, H., Stornes, J. M., & Storsletten, O. (1997). Arne Berg: et utvalg av hans artikler om bygningshistorie samlet i anledning hans 80-års dag. Øvre Ervik: Alvheim & Eide akademisk forl.

Braae, E., & Fabricius Hansen, M. (2007). Fortiden for tiden: genbrugskultur og kulturgenbrug i dag, Århus.

Brandi, C., Basile, G., Rockwell, C., Urbani, G., Stanley-Price, N., & Valsassina, C. B. (2005). Theory of restoration. Firenze: Nardini Editore.

Butenschøn, P. (2009). Tid i arkitektur: om å bygge i fire dimensjoner. Oslo: Akademisk publisering.

Choay, F. (2001). The invention of the historic monument. Cambridge: Cambridge University Press.

Christie, H. (1974). Middelalderen bygger i tre. Oslo: Universitetsforlaget.

Christie, H. (1981). Stavkirkene - arkitektur. I: Fra Oseberg til Borgund.(Vol. 1). Oslo: Gyldendal. s. 139-252.

Christie, S., & Christie, H. (1981). Buskerud. Oslo: Land og kirke. (Vol. 1). (Artiklene om Gol og Nore stavkriker (bare bygningene og interiøret s. 39-53, s. 364-383, ikke inventaret og gravminnene).

Conference on Authenticity in Relation to the World Heritage Convention. Preparatory, W., Larsen, K. E., & Marstein, N. (1994). Workshop proceedings: Conference on Authenticity in Relation to the World Heritage Convention, Preparatory Workshop, Bergen, Norway, 31 January-2 February 1994, [Oslo].

Denslagen, W. (1994). Architectural restoration in Western Europe: controversy and continuity. Amsterdam: Architectura & Natura Press.

Edman, V. (1999). En svensk restaureringstradition: tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn. Byggförlaget, Stockholm.

Feilden, B. M. (1994). Conservation of historic buildings. Oxford: Butterworth Architecture.

Harrison, D., & Hitchcock, M. (2005). The Politics of world heritage: negotiating tourism and conservation. Clevedon: Channel View Publications.

Helness, Anne, Jose Maria Izquierdo, Anne Løken og Marius Wiltil, Gode råd for skriving av akademiske oppgaver, (Oslo: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2.utg. 2005) [Lenke til PDF-fil]

Hidemark, O. (1991). Dialog med tiden. Haderslev: Forlaget Privattryk.

Holmene, U. (2002). Landets verdifulle kulturminner og -miljøer - eller nasjonale monumenter og historiske minnesmerker Årbok (Vol. 156(2002), pp. 13-26). Oslo: Foreningen. [står fremme på kurshylle]

Hædersdal, E. (1999). Om att förstå ett hus: den dynamiska modellen : dokumentationsmetoder, vårdplan och restaureringsideologi. Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, Institutionenför byggande & arkitektur, Avdelingen för bebyggelsevård, Lund. (Vol. 2)

Hällström, J. (2008). non-invasive monitoring of architectural heritage : remote fluorescence lidar imaging. Lund: Lund University. [Denne står på kurshylla, men er ikke til utlån].

Jokilehto, J. (1999). A history of architectural conservation. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Koolhaas, Rem, ”Presevation is overtaking us”, (Future Anterior Volume 1, Number 2. Fall 2004)

Larsen, Knut Einar /Marstein, Nils; eds. Conference on Authenticity in Relation to the world Heritage Convention, Preparatory Workshop (Riksantikvaren Tapir forlag Oslo 1994)

Lending, M., & Gjesdal, K. (2010). Skulptur (Vol. 28(2010)nr 3). Oslo: Aschehoug.

Lowenthal, David; "Authenticity: Rock of Faith or Quicksand Quagmire?" Conservation. The GCI Newsletter. Volume 14, nr.3 1999. [Lenke til fulltekst]

Lowenthal, D. (1985). The past is a foreign country. Cambridge: Cambridge University Press. 

Macdonald, S. (2001). Preserving post-war heritage: the care and conservation of mid-twentieth century architecture. Shaftesbury: Donhead.

Murphy, K. D., & Viollet-le-Duc, E.-E. (2000). Memory and modernity: Viollet-le-Duc at Vézelay. University Park, Pa.: Penn State University Press.

Myklebust, D. (1981). Verditenkning: en arbeidsmåte i bygningsvern Årbok (Vol. 135(1981), pp. 85-106). Oslo: Foreningen. [står fremme på kurshylle]

Ottosen, M. (1984). Dansk bygningsrestaurerings historie: en indføring. Århus: Arkitektskolen i Aarhus.

Pedersen, Ragnar, ’Autentisitet og kulturminnevern, En diskusjon om kulturminnevernets verdigrunnlag’, Dugnad 1 / 2 - 2000, volum 26, s.21 - 48, Novus forlag 2000. [står fremme på kurshylle]

Pendlebury, J. (2009). Conservation in the age of consensus. London: Routledge.

Riegl, Alois, ”The Modern Cult of Monuments: Its Character and Its Origin” (1903) Oppositions 25, Fall 1982.

Ronström, O. (2008). Kulturarvspolitik: Visby, från sliten småstad till medeltidsikon. Stockholm: Carlssons.

Ruskin, J. (1925). The seven lamps of architecture. London: Allen & Unwin.

Ruskin, J. (2005). Arkitekturens syv lamper. Århus: Klim.

Scott, F. (2008). On altering architecture. London: Routledge.

Seip, E. (2003). Verneideologi: NIKU-seminar 4. februar og 25. april 2002, Oslo.

Shacklock, V., & Pearce, J. (2005). Architectural conservation: issues and developments. Shaftesbury: Donhead Publ.

Sjömar, P. (1988). Byggnadsteknik och timmermanskonst: en studie med exempel från några medeltida knuttimrade kyrkor och allmogehus. [Avdelningen för arkitekturens teori och historia]. Göteborg.

Smith, L. (2006). Uses of heritage. London: Routledge.

Smith, L., & Akagawa, N. (2009). Intangible heritage. London: Routledge.

Stanley Price, N. P., Talley, M. K., & Melucco Vaccaro, A. (1996). Historical and philosophical issues in the conservation of cultural heritage. Los Angeles: Getty Conservation Institute.

Swensen, G. (2009). Kulturarv og stedsidentitet: byers kulturmiljø i kryssilden mellom bevaring og utbygging (Vol. 31). Oslo: NIKU.

Tschudi-Madsen, S. (1976). Restoration and anti-restoration: a study in English restoration philosophy. Oslo: Universitetsforlaget.

Tschudi-Madsen, S., & Bull, L. (1976). Arkitekturvernåret 1975: innhugg og rapport ; fire foredrag om arkitekturvern og offisiell rapport om det Europeiske arkitekturvernåret 1975. Oslo: Dreyer ; Nasjonalkomiteen for det Europeiske arkitekturvernåret 1975.

Tschudi-Madsen, S. (2002). Nasjonalarven og Verdensarvlisten: internasjonale perspektiver innen kulturminnevernet 1900-2000 Årbok (Vol. 156(2002), pp. 39-49). Oslo: Foreningen. [står fremme på kurshylle]

Turtinen, J. (2006). Världsarvets villkor: intressen, förhandlingar och bruk i internationell politik. Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm.

Viollet-le-Duc, E.-E. (1990). The foundations of architecture: selections from the Dictionnaire raisonné. New York: George Braziller.

Publisert: 31.01.2011