LOGIN

Låneregler og lånerettigheter

Lånerett

Alle studenter og ansatte har lånerett i biblioteket så lenge de er tilknyttet AHO.

Andre kan benytte samlingene ved personlig besøk i biblioteket og ev. låne bøker gjennom et annet bibliotek (fjernlån).

Brudd på lånereglene og gjentatte erstatningskrav kan medføre tap av lånerett.

Lånebestemmelser

Lånetiden er 4 uker, for kursbøker og DVD 1 uke. Lån kan normalt fornyes dersom dokumentet ikke er reservert annen låner. Kursbøker fornyes ikke.

Biblioteket tilbyr innlån fra andre bibliotek. 

Det er ikke utlån på innbundne tidsskrifter eller bøker i spesialsamlingene lesesal, referanse eller magasin.

Det er ikke fjernlån på dokumenter fra guide-, data- og videosamlingene og bøker som er reservert aktuelle kurs.

Låners ansvar:

Låneren er personlig ansvarlig for de dokumenter hun/han låner på sitt lånekort, og er erstatningspliktig ved tap.

Blir ikke bøkene levert innen lånetiden utløper, sender biblioteket ut 3 påminnelser før betalingskrav. Etter 3. purring blir låneretten midlertidig stoppet.

Alle beskjeder fra biblioteket til studenter/ansatte blir sendt som e-post. Låner er pliktig til å sjekke epost regelmessig.

Studenter plikter å bruke e-postadresse tildelt fra AHO.

Låner plikter å melde adresseendringer.

Ved lengre tids fravær fra AHO plikter låner å levere alt utestående.

Midlertidig lånerett gis til følgende eksterne kategorier lånere:

  • Studenter og ansatte ved KHiO.
  • Personer med helt spesielle faglige behov (forskere og lignende). Normalt benyttes fjernlån.

Registrering av eksterne lånere skjer i kjernetiden mellom 08.30 og 15.00. Eksterne lånere får vanligvis ikke reservere. AHO-biblioteket tilbyr ikke innlån for eksterne.

Fornyelse:

Studenter og ansatte oppfordres til å fornye lån selv i biblioteksystemet.

Erstatning ved tap av bøker:

Normalpris kr. 700,-. Småtrykk og offentlige publikasjoner: kr. 350,-. Høyere erstatningsbeløp kan kreves i spesielle tilfeller.

 


Henvisninger:


  • Godkjent av: Direktør
  • Avdeling: Bibliotek
  • Ansvarlig: Bibliotekssjef
  • Opprettet: 10.07.2002
  • Oppdatert: 20.03.2015
  • Versjon: 3