LOGIN

00 Om kvalitetsystemet

AHO har et kvalitetssystem som i prinsippet skal dekke alle sider av virksomheten ved institusjonen. Systemet er gjenstand for kontinuerlig utvikling og vedlikehold.

AHOs kvalitetssystem inneholder regler og bestemmelser som gjelder skolens ulike områder. Det er forskrifter, retningslinjer og rutiner som er styringsdokumenter for aktiviteten på AHO. Henvisninger til lover, forskrifter fra departementet og lignende er i begrenset omfang tatt med der det er hensiktsmessig for bruken. Kvalitetssystemet innholder også en rekke skjemaer og standardiserte oppsett som brukes i den daglige driften ved AHO.

Kvalitetshåndboken inneholder dokumenter med beskrivelse av hvordan aktiviteter innen for administrasjonen på AHO skal gjennomføres. Den delen av kvalitetssystemet som eksplisitt dreier seg om studiekvalitet, er i tillegg skilt ut som eget system.

Plandokumenter, rapporter og evalueringer er også en del av kvalitetssystemet. De inneholder beskrivelser av aktivitetene på AHO innenfor alle områder og utgjør en del av systemet som skal sikre kvalitet og åpenhet på skolen.

Kvalitetssystemet er offentlig tilgjengelig på web. Vi gjør oppmerksom på at det til enhver tid vil være enkelte dokumenter som er under utarbeidelse eller revisjon.