LOGIN

Progresjonsseminar - Instruks

Progresjonsoppfølgingsseminarene skal:

 • være en formalisert oppfølging av AHOs doktorander og deres veiledning
 • gi AHOs forskningsutvalg (FU) oversikt over den enkelte doktorands progresjon fra avsluttet forskerskole til innlevert avhandling
 • avdekke problemer/avvik knyttet til veiledning og/eller fremdrift
 • avdekke avvik fra planlagt fremdrift og sørge for å fremskaffe reviderte fremdriftsplaner til orientering/behandling i FU
 • sikre at AHOs rapportering til nasjonale databaser (FS) av gjennomstrømming i forskerutdanningen er tilstrekkelig og i henhold til de rapporteringskrav som stilles
 • sikre at eventuelle tiltak for å bedre mangelfull progresjon identifiseres og iverksettes

Progresjonsoppfølgingsseminarene er obligatoriske for AHOs doktorander og gjennomføres én gang i semesteret; første gang etter avsluttet forskerskole og siste gang det semesteret avhandlingen leveres. Det holdes individuelle seminarer for hver doktorand.

 

Doktoranden møter uten hovedveileder. Doktorand og veileder skal sende inn separate skjema som er konfidensielle.

 

Etter at samtlige av semesterets progresjonsoppfølgingsseminarer er gjennomførte, kalles om nødvendig veiledere og instituttledere inn til et felles og obligatorisk møte for å diskutere typiske og prinsipielle problemstillinger, og hva som kan gjøres med dem.

 

Doktorandene plikter å sende inn utfylt progresjonsskjema innen én uke (fem virkedager) før seminaret.

 

Forskningsadministrasjonen kaller inn til og gjennomfører progresjonsoppfølgingsseminarene. Det vil være én administrativt ansatt og om mulig én faglig representant for AHOs doktogradsprogram til stede på seminarene.

 

I de tilfeller der en doktorand ikke kan vise til tilfredsstillende progresjon, vil man i progresjonsoppfølgingsseminaret diskutere nødvendige tiltak for å forbedre progresjonen. Dersom en doktorand ikke kan vise til tilfredsstillende progresjon to semestre på rad, vil doktorandens status gå fra ”aktiv” til ”passiv”. Dette innebærer blant annet tap av rettigheter knyttet til veiledning mv. Videre skal tilbakeføring fra passiv til aktiv status skje ved vedtak i FU. Søknad må være FU i hende innen fem år. Dersom dette ikke skjer, vil doktoranden bli strøket av AHOs liste over aktive doktorander.

 

Progresjonsoppfølgingsseminarene skal oppsummeres i en skriftlig rapport som behandles i FU. Rapporten skal gi en samlet oversikt og vurdering av doktorandenes fremdrift, samt innspill fra møtet med veiledere og instituttledere. FU skal på bakgrunn av denne rapporten ta stilling til særskilte tiltak for å forbedre progresjonen der dette syntes nødvendig.

 

I enkelte tilfeller vil FU kunne innkalle til et særmøte mellom skolens ledelse, doktorand og hovedveileder for å diskutere særskilte problemer/utfordringer knyttet til gjennomføring av ph.d.-prosjektet.

 


Henvisninger:

Kvalitetsystemet: Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved AHO


 • Godkjent av: Rektor
 • Ansvarlig: Rektor
 • Avdeling: Forskningsadm.
 • Opprettet: 14.03.2006
 • Oppdatert: 16.08.2010
 • Versjon: 2