LOGIN

Kursregistering/opptak til kurs - rutine

Kursregistreringa er å sjå på som ein søknad om opptak til kurs.

Rektor fastset talet på studieplassar per kurs.

 • 0 % av plassane på dei engelskspråklege kursa blir avsette til utvekslingsstudentar.
 • På slutten av vårsemesteret skal studentane registrere seg for haustsemesteret og prioritere kursønske for heile kommande skoleår. Registreringsfristen blir kunngjord i studieplan og på web. Studentar som ikkje har semesterregistrert seg innan fristen, misser retten til å bli prioritert for ønska kurs i det gjeldande semesteret.
 • Studentar som ikkje møter til kursstart utan å gi beskjed, misser plassen.
 • Opptak til kurs vil bli gjort i studieadministrasjonen etter ansiennitet, dersom ikkje anna er skrive i studieplanen.
 • Ansiennitesprinsippet gjeld ikkje ved for sein registrering.
 • Dersom fleire studentar står med lik ansiennitet, vil opptaket bli gjort ved loddtrekking.
 • Dersom søknadstalet er høgare enn talet på kursplassar, vil studentar som ikkje har teke tilsvarande kurs bli prioriterte, så framt ikkje anna er spesifisert i studieplanen. Ansiennitetsprinsippet vil bli følgt også her.
 • Studentar i overgangen frå grunnundervisning til masterundervisninga, vil i tillegg til ansiennitetsprinsippet, bli fordelte på bakgrunn av karaktersnitt i grunnundervisninga.
 • Til kurs som har større søking enn antal plassar, vil det bli laga venteliste etter same rangeringsreglar som over. Ventelistene blir brukte ved endringar og/eller etterfylling av kurs.
 • Ved endeleg kursopptak blir e-post send til alle studentar på e-postadressar tildelt av AHO.
 • Fordeling av plass på fordjupningskursa blir gjort etter generell ansiennitet og karaktersnitt. Unnatak er fordjupningskurs som er spesielt retta mot spesifikke kurs i studioundervisninga, eller som er obligatoriske for å delta på studiokurs.

Henvisninger:

Universitets- og høyskoleloven
02 – Studiene ved AHO - Forskrift for masterstudier ved AHO, § 4-4


Godkjent av: Undervisningutvalet  Opprettet: 17.11.2008
Avdeling: Studieadministrasjonen Oppdatert: 14.12.2013
Ansvarlig: Studiesjef Versjon: 3