LOGIN

Arbeidstidsbestemmelser og korte velferdspermisjoner

Arbeidstid ved AHO

 • Sommertid: 15. 05 – 14.09:   kl. 08.00 – 15.00
 • Vintertid:    15. 09 – 14.05:   kl. 08.00 – 15.45

Fleksitidsbestemmelser – gjelder administrativt ansatte
Alle skal normalt være til stede i kjernetiden kl. 09.00 – 14.30.

Dersom man kommer etter kl. 09.00 og forlater arbeidsplassen før kl. 14.30, skal dette skje etter avtale med nærmeste leder. Basert på behov og etter avtale kan det inngås tidsavgrenset avtale om avvik fra kjernetid.

Den ytre ”ytre arbeidstid” er i tiden fra kl. 07.00 – 09.00 og fra kl. 14.30 – 20.00 – mandag-fredag hele året. I denne tiden har den ansatte mulighet til fleksibelt fremmøte. 

Etter individuell avtale med leder, kan det opparbeides fleksitid også på lørdager med inntil 5 timer mellom kl. 07.00 og kl. 18.00.

Det kan ikke arbeides mer enn 12 timer per dag eller 48 timer per uke.

Overtid
Retningslinjene for overtidsarbeid reguleres av arbeidsmiljøloven § 10 og Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 13

Ved AHO presiseres det at:

 • Overtidsarbeid skal være pålagt og godkjent av nærmeste overordnede på forhånd
 • Overtidsarbeid skal være kontrollerbart. Dersom overtid skal utbetales, forutsettes det at det føres
 • nøyaktige timelister for hver arbeidsdag.
 • Overtidslister skal leveres ved månedens slutt.
 • Retten til overtid faller bort dersom kravet ikke er satt fram innen 2 måneder etter at arbeidet ble utført
 • Kun administrativt ansatte kan pålegges overtid og har krav på overtidsbetaling

Avspasering
Det kan avspaseres plusstimer tilsvarende 24 hele dager per kalenderår, både hele og halve dager. Det er en forutsetning for avspasering at tilstrekkelig plusstid er opptjent på forhånd.

Avregningsperioden er per kalenderår. Det vil si at ved årets slutt vil all plusstid over 45 timer bli strøket uten kompensasjon.

Plusstimer skal avvikles i løpet av en oppsigelsestid. Minustimer skal innarbeides i løpet av en oppsigelsestid.

Ferie

Vitenskapelig ansatte
Vitenskapelige ansatte bes ta ut ferie i undervisningsfrie perioder. Alle vitenskapelig tilsatte forutsettes å ta ut full ferie uavhengig av opptjening.

Vitenskapelige ansatte har ikke mulighet til å overføre feriedager fra ett ferieår til neste ferieår. Dette gjelder enten man har opparbeidet fulle ferierettigheter eller ikke.

Administrativt ansatte
Ferie avtales med nærmeste leder. Administrativt ansatte kan, etter avtale, overføre inntil 14 feriedager til påfølgende år.

Seniorfri
Alle fast ansatte arbeidstakere har, fra og med året de fyller 60, krav på en ekstra ferieuke med lønn. Denne kan ikke overføres.

Fra kalenderåret man fyller 62 år, kan man ta ut inntil 14 arbeidsdager tjenestefri med lønn. Seniordager kan ikke overføres fra ett år til et annet, og eventuelle restdager blir ikke godtgjort med lønn.

Andre fridager/redusert arbeidstid
I romjulen gis det inntil 2 fridager. Arbeidstiden i romjulen er fra kl. 10.00 til 15.00. Skolen holder stengt julaften og nyttårsaften.

Onsdag før skjærtorsdag er arbeidstiden fra kl. 08.00 til 13.00.

Korte velferdspermisjoner: lege, tannlege, fysioterapeut
Primært skal ovennevnte konsultasjoner forsøkes lagt utenom arbeidstid. Dersom det er umulig, innvilges den nødvendige tid for lege- og tannlegebesøk. Dersom antall besøk eller forbrukt tid overstiger det man vanligvis kan anses som normalt, vil det bli aktuelt å belaste opptjent fleksitid.

Når det gjelder behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og lignende i arbeidstiden innvilges vanligvis to konsultasjoner. Det gis imidlertid anledning til å søke om flere behandlinger i løpet av arbeidstiden, men forutsetning for innvilgelse er at skaden hovedsaklig skyldes forhold ved arbeidsplassen. En slik søknad behandles av direktør.

 


Henvisninger:

Skjema


 • Godkjent av: Org.
 • Avdeling: Administrasjonen
 • Ansvarlig: Direktør
 • Opprettet: 11.07.2002
 • Oppdatert: 25.02.2011
 • Versjon: 3