LOGIN

Likestillingsarbeid ved AHO

Visjon

AHO skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne og religion.

 • Aktivt betyr å iverksette konkrete tiltak. Slike tiltak kan blant annet dreie seg om rekruttering, forfremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering
 • Målrettet betyr å definere målet for arbeidet og hvem som er ansvarlig
 • Planmessig betyr å utarbeide og følge en bevisst strategi

AHO skal ha et meget godt arbeids- og læringsmiljø. AHO skal som arbeidsplass preges av likeverd, respekt og sjenerøsitet.

Handlingsplan likestilling og mangfold 2015-2016

Undervisningen
AHO skal opprettholdes som et attraktivt studiested og tilby utdanning av høy kvalitet for alle studenter uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne og religion. Opptaksprøver, kursinnhold, undervisningslokaler og undervisningsformer skal ikke utformes på en måte som diskriminerer, eller som favoriserer enkelte grupper på bekostning av andre

Likestilling mellom institutter og avdelinger
AHOs personalpolitikk skal sikre like muligheter for kompetanseheving for alle medarbeidere, uavhengig av avdeling/institutt eller stilling.

Årlige strategiske prioriteringer
Årlige strategiske prioriteringer for AHOs likestillings- og diskrimineringsarbeid defineres i Rapport og planer, virksomhetsmål 4.2. 

Likestillingsutvalget

Likestillingsutvalget skal være kjent og tilgjengelig for studenter og ansatte. Likestillingsutvalget skal fungere som rådgivende og idéskapende organ i likestillings- og diskrimineringsspørsmål. Likestillingsutvalget skal møtes minimum 3 ganger per semester, og etter behov.

Faste oppgaver for likestillingsutvalget
I januar skal det utarbeides en likestillingsrapport med systematisk beskrivelse av likestillings- og diskrimineringsstatus ved AHO. Rapporten skal bidra til kartlegging av mulige problemområder av likestillings- eller diskrimineringsart som bør gis prioritering, og fungere som bakgrunnsdokument Rapport og planer. Rapporten skal også være grunnlag for idéskapende virksomhet i likestillings- og diskrimineringsspørsmål.

 • Bidra i arbeidet med Rapport og planer – tiltak som er planlagt, iverksatt og eventuelt gjennomført, samt mål for kommende år.
 • Holde seg oppdatert på evalueringsarbeid (læringsmiljørapport, opptak, semesterevaluering, arbeidsmiljø) og bidra som rådgivende organ i forbindelse med dette.
 • Arrangere årlig event med aktuell likestillings- eller diskrimineringssak som tema/bakteppe. 

Henvisninger:

Kvalitetsystemet:

Lovverk:


 • Godkjent av: Styret                                                  
 • Avdeling: Administrasjon                                    
 • Ansvarlig: Direktør
 • Opprettet: 1994   
 • Oppdatert: 06.01.2015                                             
 • Versjon: 4