LOGIN

Prøvetidsbestemmelser ved AHO

Bakgrunn
Prøvetidsbestemmelser for AHO er fastsatt ut fra bestemmelsene om prøvetid i Tjenestemannsloven § 8 og utfyllende merknader i Statens personalhåndbok.

Prøvetiden

  • I de første seks måneder er alle normalt tilsatt på prøve
  • Arbeidstakeren skal gjøres skriftlig kjent med prøvetidsreglene før tiltredelsen og skal bekrefte underretningen skriftlig.
  • Under prøvetiden skal arbeidstakeren gis nødvendig veiledning og vurdering av sitt arbeid. Veiledning og vurdering skal dokumenteres forsvarlig.

Varsel om endt prøvetid
Varsel sendes leder etter 4-5 måneder med spørsmål om det finnes hindringer for fast ansettelse begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet.           

  • Ansvar for oppfølging: Personalkonsulent

Leder gir skriftlig tilbakemelding om sin vurdering av den nytilsatte       

  1. Fast ansettelse anbefales
  2. Leder ønskes innledet saksbehandling for å si opp vedkommende

Bekreftelsesbrev
Dersom leder anbefaler ansettelse, skrives bekreftelsesbrev etter 6 måneder, signeres av direktør og personalkonsulent. Leveres nytilsatte av leder

  • Ansvar for oppfølging: Personalkonsulent

Saksbehandling for oppsigelse
Hvis arbeidstakeren ikke viser seg å være skikket for tjenesten, må det innledes saksbehandling for å si opp vedkommende. Oppsigelsen må begrunnes i arbeidstakerens mangel på tilpasning til arbeidet, faglig udyktighet eller upålitelighet. Således må avslutning være begrunnet i forhold som prøvetiden skal avklare. Med andre ord må avslutningen ikke skyldes utenforliggende forhold, men være saklig begrunnet i at arbeidstakeren ikke oppfyller de krav som stillingen medfører.

Varsel om oppsigelse må være gitt innen utløpet av den avtalte prøvetiden.

Oppsigelsestid er tre uker. Vedtak om oppsigelse gjøres vanligvis av tilsettingsorganet.

 


Henvisninger:
Ovennevnte bestemmelser baserer seg på norske lover og retningslinjer som:

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 15-1, 15-3, 15-4, 15-6 
Lov om statens tjenestemenn m.m (Tjenestemannsloven) § 8, 17, 18, 19
Statens personalhåndbok
Kvalitetsystemet - 9 - PERSONAL - Personalreglement ved AHO § 9

 


Godkjent av: Direktør Opprettet: 25.04.2007
Avdeling: Hovedadministrasjon Oppdatert: 09.11.2009
Ansvarlig: Personalkonsulent Versjon: 2