LOGIN

Tidsregistering av arbeidstid

Registreringsskjema for frammøte/fravær
Alle ansatte som får månedslønn, skal levere registreringsskjema når måneden er slutt. Listene er tilgjengelige for nedlasting i AHOs Kvalitetsystem.

 • Vitenskapelig ansatte benytter Registreringsskjema
 • Administrativt ansatte benytter SAP-portalen

Registeringsskjemaene er utarbeidet i MS Excel, og har en fane for hver måned. Når du åpner listen første gang, må du lagre den på eget område/desktop slik at den er lett tilgjengelig. 

Den ansatte er selv ansvarlig for å registrere korrekt på registreringsskjemaet. Husk å fylle inn navn og stillingsprosent.

Frist for innlevering

 • Innen den 10. i hver måned skal administrativt ansatte levere utskrift av liste til nærmeste leder for signatur.
 • Vitenskapelige ansatte leverer listen direkte til personalkonsulenten (innen samme dato)

Vær oppmerksom på

 • Planlagt fravær skal avtales med leder på forhånd. Registreringskjemaet skal være leders verktøy for å holde oversikt
 • Du skal selv holde oversikt over når du har hatt fravær
 • Økonomiavdelingen skal ha tilbakemelding om forbrukt tid på prosjekter

Andre ansattgrupper

 • Det er utarbeidet egne timelister for engasjementer/assistenter, se under skjema/timelister

Hvorfor registere?

 • AHO er pliktig til å registrere ALT fravær. Rapporter skal sendes til myndigheter slik at sykefravær, egenmeldt og legemeldt, blir registrert sentralt. Det medfører at enhver ansatt er pliktig til å følge gitte retningslinjer for utfylling og innlevering.

 


Henvisninger:


 
 • Godkjent av: Direktør
 • Avdeling: Administrasjonen
 • Ansvarlig: Adm.sjef  
 • Opprettet:  16.11.2000
 • Oppdatert:  14.02.2015
 • Versjon: 4