LOGIN

Utbetaling av lønn eller honorar - retningslinjer

Utbetaling av lønn- eller honorar skal vurderes opp mot skattelovens bestemmelser om tjenestebegrepet. Dette betyr at i utgangspunktet er all undervisning m.v ved AHO omfattet av tjenestebegrepet og skal behandles som lønn. I unntakstilfeller kan det aksepteres at kortvarige oppdrag blir utbetalt som honorar til selvstendig næringsdrivende.

Ettersom problematikken omkring lønn/næring skaper en del problemer både i instituttene og hos økonomiadministrasjon så har vi funnet det nødvendig å foreta noen presiseringer. Dette vil i hovedsak bety forenklet behandlingen av slike saker på instituttene samtidig som det blir enklere for økonomiadministrasjon å føre en dialog med instituttene om problemer som måtte oppstå.

Det er spesielt i forbindelse med enkeltmannsforetak at problemene er størst. For aksjeselskaper er det sjelden noe problem.

Følgende rutiner gjelder:

 1. Det må påses at timelærer, sensor m.fl. gjøres kjent med AHOs retningslinjer for fakturering, timelister m.v. før kontrakt/avtale inngås.
 2. Det skal inngås skriftlig kontrakt (se pkt 13 i kvalitetssystemet) dersom lønn/honorar overstiger kr 10 000 pr semester. Kopi av kontrakten skal følge med første timeregning eller faktura. Kopien oppbevares i økonomiseksjonen
 3. Egenerklæring (se henvisning) skal alltid fylles ut dersom vedkommende fakturerer AHO. Det gjelder uansett lengde og avtalt beløp. Kopi skal følge første faktura og oppbevares i økonomiseksjonen.
 4. Ved oppdrag lengre enn 2-3 dager skal vurderingsskjema (se henvisning) fylles ut og leveres sammen med første faktura.
 5. For enkeltmannsforetak som fakturerer, skal personnummer alltid oppgis i tillegg til org.nummer. Dersom p.nr ikke oppgis (fødselsdato for bosatte i utlandet), vil utbetalingen ikke bli foretatt.
 6. Faktura skal fylle formelle krav til faktura (se vedlagte eksempel) og bør være skrevet ut av et faktureringssystem. Fakturaer som ikke fyller kravene, vil økonomiadministrasjon returnere fakturautsteder med følgeskriv (se vedlagte eksempel)
 7. For oppdrag over kr 20 000 skal det foreligge dokumentasjon fra likningskontoret om at vedkommende skattemessig behandles som selvstendig næringsdrivene
 8. Timelister skal, uansett om opplysningene er gitt tidligere, fylles ut med navn, adresse, bankkontonummer og skattekommune. For utenlandske mottakere; IBAN-nummer og swiftkode.
 9. Honorar til sensorer og medlemmer av bedømmelseskomiteer kan ikke faktureres, men skal alltid behandles som lønn.
 10. Regelmessig undervisning m.v. gjennom semesteret skal som hovedregel vurderes som et tjenesteforhold mellom vedkommende og AHO og utbetaling skal derfor behandles som lønn.
 11. Bosatte i utlandet har et fribeløp på kr 40 000. Dette betyr at utbetalinger til samme person i løpet av et år som er mindre enn dette beløpet, behandles uansett som lønn. Dersom det avtales større honorar/lønn, gjelder i utgangspunktet samme regler som for bosatte i Norge. Økonomiadministrasjon bes kontaktet før det avtales høyere beløp og vedkommende ønsker å fakturere beløpet.
 12. Oppstår det tilfeller hvor du er i tvil om hvordan du skal forholde deg til krav om fakturering av tjenester, ta kontakt med økonomiadministrasjonen.

Henvisninger:


 • Godkjent av: Direktør 
 • Avdeling: Administrasjon
 • Ansvarlig: Adm.sjef
 • Opprettet: 05.11.2008
 • Oppdatert:
 • Versjon: 1