LOGIN

AHOs styre

Styret er Arkitektur- og designhøgskolens øvste organ. Styreleiar er oppnemnt av Kunnskapsdepartementet.

Rina Brunsell Harsvik er styreleiar, oppnemd av Kunnskapsdepartementet.

Styremøter 2015:

  • 11. februar 2015
  • 11. mars 2015
  • 29. april 2015
  • 17. juni 2015
  • 23. september 2015
  • 28. oktober 2015
  • 16. desember 2015

Styrets mandat:
Styret har det overordna ansvaret for drifta til høgskulen og utvikling, er ansvarleg for at institusjonen blir drive etter gjeldande reglar og lovverk, innanfor gjeldande budsjettrammer og at dei oppgåvene som skulen er pålagt ivaretas best mogleg.

Offentlighet:
AHOs styremøte er som hovedregel opne, og styredokumentene er tilgjengelege for studentar og tilsette på intern servar i forkant av styremøta. Unnataksvis kan saker som omhandlar personopplysninger/personalmessige tilhøve e.l. unntas offentlighet, og styrebehandlingen av desse sakene blir lukka.

Representasjon:
Styret består forutan styreleiar av fem valde ansattrepresentanter m/vara, to studentrepresentanter m/vara og dessutan 3 eksternt oppnemnde medlemmar m/vara (korav ei vara møter fast).

Rektor er sekretær for styret.

Styrets medlemmer 2013-2017