LOGIN

Forsking ved AHO

AHO er ein leiande nordisk institusjon innan arkitektur- og designforsking.

AHO driv forsking innan praktiske, akademiske og kunstnariske felt og skal forvalte eit internasjonalt og oppdatert kunnskapsnivå. Arkitektur, urbanisme og design hentar kunnskap frå ei rekkje vitskapsdisipliner: humanistiske, kunstnarisk humanistiske, samfunnsvitskaplege, naturvitskaplege og teknologiske/ingeniørvitskaplege.

Sjå også AHOs digitale årbok og få eit innblikk i forskinga ved skolen:

Forskingsadministrasjonen har ansvar for å gi administrativ støtte til forskingsverksemd og doktorgradsutdanning ved AHO. Kontakt dem.

Informasjon for forskarar ved AHO 
  • Nytt om forsking

    Nytt om forskingsprosjekt, publikasjonar og anna forskingstilknytta verksemd ved AHO.

  • Ph.d.-programmet

    AHO tilbyr doktorgradsutdanning innan arkitektur, urbanisme, industridesign og andre relevante praktisk-estetiske fag.

 
  • Publikasjonar

    Forskingskatalogar, avhandlingar og andre publikasjonar frå tilsette ved AHO.