LOGIN

Forskermobilitet

Om internasjonale jobbmuligheter og forskermobilitet ved AHO.

EURAXESS er eit nettverk av 33 land som skal fremje forskermobilitet i Europa. Sidan nettverket vart lansert i juni 2004, har tusenvis av forskarar nytta seg av tenester tilbode av over 200 mobilitetssentre. Noregs forskningsråd fungerer som bindeledd til Europakommisjonen og dei andre europeiske landa i EURAXESS.

AHO publiserer dei av stillingane sine som er relevante for internasjonale søkarar gjennom europakommisjonens portal http://ec.europa.eu/euraxess/. Portalen har ein database for ledige jobbar, og høvet til det finne for opplasting av eigen CV.

Forskningsrådet står bak nettportalen www.eracareers.no, som sjølv om den hovudsakleg er retta mot utanlandske forskarar som ynskjer å jobbe i Noreg, òg har informasjon for norske forskarar som vil reise ut. Via denne nettsiden vil du finne lenkjer til dei tilsvarande portalane for dei andre landa i Europa, som kan gje svar på lokale tilhøve i akkurat det landa du ynskjer å reise til.

Besøk:
The European Researcher's Mobility Portal 
Den norske mobilitetsportalen