LOGIN

Ph.d-programmet ved AHO

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tilbyr doktorgradsutdanning innen arkitektur, urbanisme, industridesign og andre relevante praktisk-estetiske fag.

AHO har for tiden ca 45-50 doktorander i sitt doktorgradsprogram.

Hovedvekten er arkitekter og designere, men AHO rekrutterer også doktorander fra andre praktisk-estetiske fag og akademiske disipliner.

Her finner du en oversikt over alle doktorgradsprosjektene ved AHO.

Praktisk
Som doktorand er du ansatt ved skolen og du mottar lønn under utdanningen.

Doktorgradsstudiene finansieres enten gjennom skolens stipendiatstillinger eller ved ekstern finansiering, hovedsakelig fra Norges forskningsråd. AHO tar også opp doktorander med fullfinasiering fra eksterne høgskoler.

Forskerutdanningen ved AHO skal kvalifisere for tilsetting i vitenskapelige stillinger og for annet arbeid hvor det stilles høye krav til kompetanse i de disipliner utdannelsen omfatter.

Doktorgradsutdanningen er internasjonalt innrettet, og det er mulig å ta deler av studiet i utlandet.

Opptak
Normalt tar AHO opp doktorander i kull hvert/hvert annet år. Det vil kunne komme utlysninger av stipendiatstillinger som er knyttet til større, eksternt finansierte prosjekter utenoom det ordinære opptaket. Her er tema og problemstilling avgrenset ut fra prosjektets faglige profil.

For øvrig vil krav til søknad, vurderingskriterier og vilkår for tilsetting være de samme som for øvrige stipendiatstillinger.

Neste ordinære utlysning vil inneholde opplysninger om tematiske satsingsområder og opptaksprosedyre.

Se ledige doktorandstillinger ved AHO her.

Opptakskrav
For å bli tatt opp til ph.d.-programmet ved AHO må søkeren ha mastergrad eller tilsvarende utdanning.

I enkelte spesielle tilfeller kan man åpne for søkere som ikke tilfredsstiller dette kravet.

Søkere som ikke har mastergrad eller tilsvarende utdanning, må kunne dokumentere en tilfredsstillende teoretisk kompetanse og/eller erfaring som sannsynliggjør at han/henne vil være egnet til å gjennomføre en doktorgradsutdanning. 

Forskerskolen
Forskerskolen er et ettårig obligatorisk undervisnings- og forskeropplæringsprogram for studenter som skal skrive doktorgradsavhandling ved AHO.

Forskerskolen starter på høsten (september/oktober) og gjennomføres normalt første året av doktorgradsutdanningen.

Les mer om forskerskolen her.

Kontaktpersoner: