LOGIN

Pengestøtte

SAHO bevilges penger fra skolen, i tillegg til egne midler og ekstern støtte. I tillegg til drift av SAHO brukes midlene til å støtte studentaktiviteter. Vi nevner tidligere studentinitierte suksesser som på|tår, skitur, julegløgg. Denne listen av suksesser kan nå bli lengre! Spesielt oppfordres nye studenter med friske ideer om å søke. Se retningslinjer for finansiell pengestøtte og send en mail med ideer du har lyst å realisere. Retningslinjer for bevilgning av penger fra Studentutvalget ved AHO er som følger.


Alle studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har mulighet til, og oppfordres, å søke midler fra SAHO dersom de har gode initiativer.  Overordnet skal alle bevilgninger gå til initiativer og prosjekter, sosialt eller faglig motivert, som kommer skolens studenter til gode.


Søkeprosessen fungerer på følgende måte: Individuelt utformet søknad med beskrivelse av initiativ og skissering av budsjett, der det fremgår hvor mye penger det søkes om og hva disse skal brukes til, sendes til SAHO. Dersom det trengs utfyllende informasjon bes det om supplering før beslutning om innvilgning vedtas. Søknadene behandles fortløpende på SAHO:s  ukentlige møter, der de stemmes over etter SAHO:s generelle prosedyrer for avstemning.


Kasserer har overordnet ansvar for tildelning av økonomiske midler i samsvar med SAHO:s budsjett for semesteret. Beløp utbetales i etterkant av planlagt arrangement når kvitteringer over utgifter foreligger. Hvis arrangementet er avhengig av utbetaling i forkant avklares dette etter egen avtale med kasserer.


Det er viktig at sosialt motiverte initiativene er inkluderende og åpne for felles deltakelse. Om dette gjelder en skitur, en reise, workshop eller et arrangement internt på skolen bør det klart fremgå av søknaden hvordan det planlagte arrangementet skal rettes mot studenter ved skolen.  Om det søkes midler til faglig motiverte initiativ, eks. deltakelse på relevante konferanser, biennaler etc., bør søknaden inneholde en kort beskrivelse av hvorfor forslaget er relevant, og hvordan lærdommen kan formidles videre.


Det er stor åpning for variasjon av forslag i søknaden til økonomisk støtte. Ingen forslag er utenkelige, for små eller for store. Det vil imidlertid være rimelig at arrangementer som rettes mot flertallet av skolens studenter (som Pang! Workshop og Påtår) støttes sterkere, enn mindre initiativer.