LOGIN

Master i arkitektur

Master i arkitektur er et gjennomgående profesjonsstudium som tar opp i seg alle de fagkomponenter og områder du må kjenne til for å kunne praktisere som arkitekt.

Fakta:

Studiekode: 189 030

Studiepoeng: 330

Semestre: 11 (heltid)

Studieplasser: 60 per år

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + godkjent opptaksprøve

Søknad: Samordna opptak

Søknadsfrist: 1. mars/15. april

Mer om søknad og opptak

 

Oppbygging og spesialisering

Master i arkitektur er et gjennomgående studieprogram på 11 semestre (5,5 år), sammensatt av grunnundervisning på 6 semestre, studioundervisning på 4 semestre samt en avsluttende diplomoppgave som går over ett semester.

Grunnundervisningen gir en grundig introduksjon introduksjon til de nødvendige basiskunnskaper og til de ulike retningene innenfor arkitekturfaget; arkitekturens og byenes teori og historie, materialteknologi, modellbygging, grunnleggende prosjektering og praktisk byggearbeid. Examen philosoficum inngår i første semester.

Fra og med 7. semester/ på masternivå kan studentene søke seg til ulike kurs innen klassisk og eksperimentell arkitekturprosjektering, konstruksjon, arkitekturvern, urbanisme eller mer formorienterte studier. Mange av kursene er knyttet opp mot pågående forskningsprosjekter og bedriftssamarbeid. Parallelt gis det undervisning i teknikk, bruk av relevante dataprogrammer og andre støttefag.

Hva lærer du?
I tillegg til solide kvalifikasjoner innenfor formgiving og teknikk, gir studieprogrammet også en grundig innføring i arbeidsprosesser og arbeidsmetoder som rekker ut over byggebransjen. Det er i utdannelsen stor kontakt med arkitektkontorer og bransjen for øvrig, og mulighetene for å knytte kontakter er store. Studentene lærer å kommunisere sine tanker og ideer, og å samarbeide med arkitekter og andre faggrupper. Med en master i arkitektur er man derfor godt forberedt på arbeidslivet.

Internasjonal orientering

Faget er internasjonalt orientert, med mange internasjonale forelesere, ekskursjoner til fjern og nær og med en stor prosent internasjonale studenter. Fra og med fjerde studieår har studentene mulighet til å reise på utveksling i inntil to semestre til en av AHOs rundt 40 avtaleinstitusjoner.

Hva gjør en arkitekt, og får jeg jobb?

Men en master i arkitektur arbeider man vanligvis på et arkitektkontor, men mange arkitekter har også karrierer innenfor offentlig forvaltning, produksjonsvirksomhet knyttet til byggebransjen osv. I tillegg til tradisjonelle arbeidsoppgaver som prosjektering av bygninger og planlegging, beskjeftiger arkitekter seg bl.a. med spørsmål som miljøriktige bygninger, inneklima og bevaring av historiske bygninger. Med en spesialisering innenfor urbanisme arbeider man med byer, landskap og regioner. Fokuset ligger på forholdet mellom den fysiske form og sosiale, økonomiske og andre samfunnsmessige spørsmål. Dette kan være nye byområder som Bjørvika og Fjordbyen i Oslo, men også utforming og planlegging av nye bebyggelser, institusjoner og infrastruktur.

Nyutdannede arkitekter får ofte jobb på norske arkitektkontorer, men mange velger også å arbeide i utlandet. Studiene ved AHO gir stor kontakt med både det norske og internasjonale fagmiljøet. Andre velger å starte et eget arkitektkontor.

Videre studiemuligheter

Etter endt utdanning finnes det mulighet for å søke seg videre for å oppnå ph.d-graden. AHO har også et etter- og videreutdanningsprogram for profesjonelle som ønsker faglig utdyping.