LOGIN

Master i urbanisme og Master i arkitekturvern ved AHO

Master i urbanisme og Master i arkitekturvern er to etter- og videreutdanningsprogram som tilbys ved AHO. Studiene tar for seg by og byutvikling, bevaring, forvaltning og fornying av eksisterende bygninger og bygningsmiljø samt relevante metoder og teorier.

Opptak til Master i urbanisme og Master i arkitekturvern 2016-2018 blir på våren 2016. Oppstart høst 2016.

For spørsmål om studiene, kontakt inger.lise.syversen@adm.aho.no

Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over tre år og omfatter 90 ECTS (studiepoeng) som tilsvarer ett og et halvt års fulltidsstudier. Programmet er delt inn i 9 seminarmoduler basert på intensiv undervisning og selvstudium. Søkerne må ha relevant høyere utdanning tilsvarende Bachelor grad, samt minst 2 år relevant yrkeserfaring.

Det tas opp inntil 25 studenter til denne undervisningen som gjennomføres i et samarbeid mellom Institutt for form, teori og historie og Institutt for urbanisme.

Institutt for form, teori og historie og Institutt for urbanisme ved AHO har det faglige og ansvaret for mastergraden i henholdsvis arkitekturvern og urbanisme. Den erfaringsbaserte masteren er forankret i AHOs videregående undervisning og doktorgradsprogram og er organisatorisk lagt til Institutt for form, teori og historie.

ARKITEKTURVERN

Master i arkitekturvern er et nytenkende etterutdanningsprogram ved AHO som tar for seg bevaring, forvaltning og fornying av eksisterende bygninger og bygningsmiljøer. Studiet retter seg mot arkitekter og andre grupper som arbeider innenfor dette feltet.

Betegnelsen "arkitekturvern" omfatter bevaring, fornying og forvaltning av de bygde omgivelser. Bygninger forstås her ikke kun som tekniske eller estetiske objekt, men som brikker i et stort kulturhistorisk puslespill, med mange lag av mening. Ulike fagtradisjoner har befattet seg med ulike biter av dette puslespillet. Målet med AHOs satsing på arkitekturvern er å rette disse innfallsvinklene inn mot et bredt og tverrfaglig forum som søker en helhetlig forståelse av de bygde omgivelser.

Oversikt over moduler og studiepoeng

 

URBANISME

Byen har de siste 30 årene vært i sterk endring. Bykjernen og tidligere industriområder er transformert, samtidig som byen har spredt seg ut i tidligere natur og jordbruksområder. Vet vi nok om de sosiale og økologiske konsekvensene av denne prosessen?

Denne videreutdanningen tilbyr teoretisk og metodisk oppdatering, formidlet i et stimulerende og sammensatt fagmiljø. Gjennom teoriundervisning og studioarbeid undersøkes verktøy for å løse de komplekse problemene gitt av nye former for byvekst. Det legges vekt på sammenheng mellom samfunn og fysiske omgivelser, arbeidsmetoder egnet for nettverksorientert planarbeid og prosjektplanlegging, flerfaglig tilnærming og internasjonale impulser.

Oversikt over moduler og studiepoeng

 

FAGLIGE INNFALLSVINKLER

Mastergraden i arkitekturvern henholdsvis urbanisme innenfor etterutdanningsprogrammet reflekterer en bred og tverrfaglige holdningen til bygningsarven og byutvikling. Studiet er basert på teoretisk så vel som praktisk arbeid, og etablerer en felles faglig plattform for de mange ulike faggruppene som arbeider innenfor bygningsvernfeltet og planlegging. Studiet i arkitekturvern favner både arkitekturhistorie, verneideologi, teknisk konservering, håndverkskunnskap og forvaltningsrett, og utgjør et bredt anlagt spesialiseringstilbud til alle som arbeider med vern, forvaltning eller fornying av eksisterende bebyggelse. Studiet i urbanisme inneholder byhistorie, nyere byteori, institusjonsteori og fokus på aktuelle problemstillinger knyttet til urbanisering og sentralisering. For begge mastergrader vektlegger undervisningen kunnskap i fagets historie, teknisk kunnskap, analytiske evner, evne til teoretisk forståelse og evne til faglig kritikk. Undervisningen skjer med bevissthet om bygninger, bygningsmiljøer og større planområder både som historiske og sosiokulturelle produkter og som resultat av arkitektoniske og håndverksmessige intensjoner.

Studiet vil ta opp og drøfte problemstillinger arkitekter og andre både i forvaltning og egen praksis møter. For ordens skyld: som erfaringsbasert etterutdanning er mastergraden rettet mot praksis og gir dermed ikke automatisk adgang til doktorgradsprogrammer.

MÅLGRUPPER

Målgrupper for begge programmer er sivilarkitekter, kunsthistorikere, etnologer, sivilingeniører, byplanleggere med behov for formell videreutdanning innen bygningsvern eller urbanisme. Bygnings- eller plankyndige med annen utdanningsbakgrunn kan imidlertid også komme i betraktning ved opptak. Det samme gjelder akademikere med spesiell interesse for bygningsvern eller planleggingsspørsmål.

Opptakskravene følger forskrift til masterutdanninger, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 2. juli 2002, § 5 "Krav til erfaringsbasert mastergrad". Det kreves her høyere utdanning tilsvarende bachelor grad, og minst to års relevant yrkespraksis for å søke opptak til studiet.

Enkelte studiemoduler vil være åpne for håndverkere, konsulenter, produsenter, utdanningsinstitusjoner og eiere av fredede bygninger med spesialkompetanse eller spesiell interesse for bygningsvern.

STUDIETS OPPBYGGING

Utdanningen tilsvarer 90 studiepoeng, dvs. 3 semester med fulltidsstudier. Studieplanen er basert på deltidsstudium tilpasset yrkesaktivitet, med en normert studietid på 3 år. Denne perioden består av en 2 års undervisningsperiode, med 9 intensive moduler som tar opp ulike aspekter ved arkitekturvernfeltet henholdsvis urbanisme, og en 1 års avhandlingsperiode for arbeid med en selvprogrammert masteroppgave.

Studentene vil ha stor frihet til å kople masteroppgaven nært til eget arbeid og interessefelt, og oppgaven kan både være et teoretisk arbeid og et prosjektarbeid eller en kombinasjon av begge.

UNDERVISNINGSKREFTER

Seminarseriene ved AHO undervises av høgskolens egne lærere og en lang rekke forelesere hentet fra instituttets nasjonale og nordiske nettverk.

Ansvarlige for gjennomføringen vil være:

  • Elisabeth Seip, sivilarkitekt mnal, professor II dr. ing., Institutt for form, teori og historie
  • Kolbjørn Nesje Nybø, sivilarkitekt mnal, amanuensis, Institutt for form teori og historie
  • Lisbet Harboe, sivilarkitekt, Universitetslektor, Institutt for urbanisme og landskap
  • Berit Skjærvold, studiesjef, AHOs studieadministrasjon

Instituttene samarbeider blant annet med følgende institusjoner:

  • Norske arkitekters landsforbund (NAL) - Akademiet
  • Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
  • Riksantikvaren 
  • Byantikvaren i Oslo
  • Oslo bymuseum

FINANSIERING

I følge Utdannings- og forskningsdepartementets retningslinjer skal all videreutdanning eksternfinansieres og ikke dekkes over universitetenes ordinære budsjetter.

Totalbeløp pr. student kr. 160.000. Innbetaling av kursavgift skjer i rater på 26.600,- pr. semester. I tillegg kommer ordinær semesteravgift. Studiet gir full studentstatus, med tilgang til skolens dataressurser, bibliotektjenester osv. Andre interesserte, som tar enkle kurs, vil bli belastet med kr 20.000,- pr kursmodul.

SØKNAD OM OPPTAK

Det tas opp inntil 25 studenter. Søknad om opptak til erfaringsbasert masterstudium gjøres pr brev med begrunnelse for ønske om opptak (ca. 1 side) samt vedlagt CV og kopi av vitnemål.  

Søknaden merket ”Etterurdanningsmaster” sendes:

Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
Studieadministrasjonen
Pb. 6768 St.Olavs plass
0130 Oslo

Interesserte som ønsker å ta enkeltkurs sender brev med begrunnelse, CV og vitnemål merket kursets navn til samme adresse.

TIL YTTERLIGERE ORIENTERING

Studieplaner for de seks semestrene vedlegges som en orientering, særlig med tanke på vurdering av tidsbruk og samordning med egen yrkesaktivitet. Det må påregnes justeringer og endringer underveis.

Publisert: 16.08.2010