Språk

Vibeke Aurmo

Vibeke Aurmo

Spesialbibliotekar

Vibeke.Aurmo@adm.aho.no

Tel: 2299 7031

Bibliotek

Lise Kjærstad

Lise Kjærstad

Spesialbibliotekar

Lise.Kjaerstad@adm.aho.no

Tel: 2299 7029

Bibliotek

Anne Karine Sandberg

Anne Karine Sandberg

Hovedbibliotekar

Anne.Karine.Sandberg@adm.aho.no

Tel: 2299 7034

Bibliotek