Languages

NOKUT tilsynsrapport for AHO

NOKUT tilsynsrapport for AHO

Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) besøkte våren 2018 AHO. Besøket var et ledd i et pilotprosjekt for tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid.


Sakkyndig komite:

Den sakkyndige komiteen som har vurdert det systematiske kvalitetsarbeidet ved AHO er rektor Nina Skarpenes (Politihøgskolen), professor Ole Lützow-Holm (Göteborgs universitet), prorektor Dag Husebø (Universitetet i Stavanger) og student Aurora Skagen (UiT Norges arktiske universitet). Skarpenes har vært komiteens leder. NOKUTs saksbehandlere har vært Birgitte Ulvevadet og Ingvil Urdal, og Birgitte Ulvevadet har vært prosjektleder for tilsynet.
 
Studiesjef ved AHO Ulrika Herlofsen er godt fornøyd med sakkyndigkomites rapport og at NOKUTs styre har støttet konklusjonen. AHO jobber systematisk med kvalitetsarbeid i alle ledd. - Vi har valgt å benytte muligheten som NOKUTs pilotprosjekt for tilsyn har gitt oss og hatt fokus på utvikling og systematisering av allerede iverksatte kvalitetstiltak. Vi kommer til å fortsette dette arbeidet og jobber nå med å ferdigstille våre interne ordninger for å systematisk kunne kontrollere at våre studieprogram tilfredsstiller alle krav i tilsynsforskriften, sier Herlofsen
 

Institusjonsbesøk:

NOKUT-komiteen var på institusjonsbesøk ved AHO den 11. og 12. april 2018, og gjennomførte intervjuer med ledergruppen, representanter fra tidligere og nåværende styre, representanter fra Læringsmiljøutvalget, representanter fra

Undervisningsutvalget, representanter fra Forskningsutvalget, representanter fra programutvalgene for de utvalgte studietilbud, undervisere fra de utvalgte studietilbud, noen studenttillitsvalgte fra BA- og MA-nivå, noen ph.d.-studenter inkludert tillitsvalgte fra ph.d-utdanningen og ordinære studenter på BA- og MA-nivå.  

Vurderingene i de sakkyndiges rapport er basert på dokumentasjon som er mottatt fra AHO, intervjuer fra besøket, og supplerende dokumentasjon. Oversikt over den skriftlige dokumentasjonen i saken er tilgjengelig i NOKUTs offentlige postjournal


Tilsynsrapporten:

NOKUTs tilsyn er bygget opp rundt tilsynsforskriftens §4-1 (1-6) og dekker følgende krav:
1. Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte

2. Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.

3. Institusjonen skal ha ordninger for å systematisk kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i denne forskrift, og eventuelle tilleggskrav fastsatt av institusjonen.

4. Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle studietilbud. 

5. Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid.

6. Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje
 

Konklusjon: NOKUTs tilsynsrapport for AHO

Komiteen mener at det er mye godt kvalitetsarbeid ved AHO. I henhold til tall fra Studiebarometeret og Underviserundersøkelsen er studentene ved AHO blant de studentene i landet som er mest tilfreds med kvaliteten på studiene sine.

Kvalitetsarbeidet er godt forankret i styret og ledelse på alle nivåer, og AHO fremmer en kvalitetskultur blant ansatte og studenter gjennom kvalitetsarbeidet. Prosesser og rapporteringslinjer for systematisk innhenting og vurdering av utdanningskvaliteten er tydelig beskrevet, roller og ansvarsdeling i kvalitetsarbeidet fremgår og ledelsen bruker kunnskap fra kvalitetsarbeidet til å forbedre og utvikle utdanningen og til å avdekke og rette opp svikt innen rimelig tid.

AHO har fått kritikk for ikke å ha ordninger for å systematisk kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2,, og eventuelle tilleggskrav fastsatt av institusjonen.


NOKUT-vedtak:

Tilsynsrapporten ble behandlet i NOKUTS styre den 25. oktober 2018. Følgende vedtak ble fattet:
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Arkitektur- og designhøgskolen har enkelte mangler: Kravet i § 4-1 (3) er ikke oppfylt.

Mangelen eller manglene er av en slik art at institusjonen må gjennomføre enkle tiltak for at de sakkyndige skal ha tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten. 

 
 


 
 

NOKUT

NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene, blant annet gjennom å føre tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid.

Alle norske universiteter og høyskoler er pålagt å ha dokumenterte interne systemer for kvalitetssikring av utdanningen. 

Det skal ikke gå mer enn åtte år mellom hvert tilsyn med en institusjons systematiske kvalitetsarbeid.

Vedlegg/ NOKUTS tilsynsrapport