Språk

Master i arkitektur

Godkjenning

Studieplanen er godkjent av AHOs undervisningsutvalg

Om studiet

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er en statlig, vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, landskapsarkitektur og design. AHO tildeler gradene PhD, master i arkitektur, master i design og master i landskapsarkitektur. I tillegg tilbys erfaringsbaserte masterprogrammer i urbanisme og arkitekturvern. Skolen har en 60-årig historie og nyter høy anseelse innenfor sine fag nasjonalt og internasjonalt. AHO har omlag 700 studenter og 120 ansatte.

AHO holder til i Maridalsveien 29, i et ombygget fabrikklokale som tidligere tilhørte Oslo Lysverker. Skolen ligger sentralt i det nye Vulkanområdet, med blant annet Kunsthøgskolen, Westerdals Høyskole og Mathallen som naboer.

Master i arkitektur er et profesjonsstudium som tar opp i seg alle de fagkomponenter og områder du må kjenne til for å kunne praktisere som arkitekt. Studiet går over 11 semestre, sammensatt av obligatorisk grunnundervisning på seks semestre, masterundervisning på fire semestre samt en avsluttende masteroppgave som går over ett semester.

 

Målgruppe

Studiet passer for deg som er interessert i hvordan man utformer rom og bygninger, bysentrum og parker eller har interesse for byggetradisjoner og restaurering av gamle bygninger. Studiet krever både kreativt fokus og faglig kunnskap, samt forståelse for kulturelle og samfunnsmessige forhold.

 

Tekniske og andre forutsetninger

Studiet er IKT-støttet. For å følge studiet må studentene har grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy og tilgang til egen bærbar PC / MAC i henhold til krav fitt av AHO. Det blir gitt opplæring i bruk av programmer som benytttes i stdiet og studenter ved AHO får, med få unntak, tilgang til lisenser for de samme programmer for installasjon på egen klient.

 

AHO benytter den digitale læringsplattformen Moodle under hele studiet. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, forelesningsnotater, innleveringer etc. Studenter og undervisere kommuniserer gjennom læringsplattformen. Studenten får opprettet egen e-post adresse og et privat fillagringsområde. Det er en forutsetning at studenten benytter denne adressen aktivt under studiet

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Opptak foretas gjennom Samordna opptak.

For opptak til AHO kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Søkene rangeres i en kombinasjon av ordinær rangering i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 7-1 til 7-13, og beståtte opptaksprøver etter regler fastsatt av AHO. Opptaksprøvene går over to trinn; hjemmeoppgave og skoleoppgave.

Søkere som har treårig grunnutdanning i arkitektur fra tidligere, kan søke om opptak til masternivå. Dette gjøres via SøknadsWeb. Opptak skjer på bakgrunn av dokumentert grunnutdanning og portfolio.

Oppbygning og sammensetning

Selv om arkitektstudiet er et sammenhengende studium fram mot mastergrad, er det i praksis delt opp i en grunnundervisning på tre år, 180 studiepoeng(sp), masterundervisning på to år,120 sp, og en selvstendig masteroppgave, diplom, 30 sp.

Grunnundervisningen er lagt opp som et obligatorisk løp, sammensatt av flere kurs i løpet av semesteret.
Masterundervisningen er sammensatt av ett studiokurs per semester på 24 sp og ett fordypningskurs på 6 sp. Studenter i masterundervisningen kan velge blant studio- og fordypningskursene som stilles hvert semester. Masteroppgaven er en selvstendig og selvvalgt oppgave på 30 sp.

Master i arkitektur (Kull 2013)

Emne 2013 Høst 2014 Vår 2014 Høst 2015 Vår 2015 Høst 2016 Vår 2016 Høst 2017 Vår 2017 Høst 2018 Vår 2018 Høst
80 110 GK1 Introduksjon til arkitektur 20
80 112 GK1 Examen philosophicum-n 10
80 113 GK1 Lese-/skrivekurset
80 121 GK2 Introduksjon til arkitektur 18
40 120 GK2 Materialteknologi 6
80 120 GK2 Arkitektur- og designhistorie 1 6
40 130 GK3 Byboligen 18
40 131 GK3 Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk 1 6
80 130N GK3 Arkitektur- og designhistorie 2 6
40 140 GK4 Mindre offentlig bygning 18
40 141 GK4 Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk 2 6
80 144 GK4 Norsk Arkitekturhistorie 6
60 150 GK5 By og arkitektur 20
60 151 GK5 By- og byplanhistorie 6
60 152 GK5 Urbane praksiser 4
60 160 GK6 By og arkitektur 24
80 162 GK6 Arkitektureorienes historie 6
Valgfrie kurs 2016/2017 Valgfrie kurs masterstudenter 2016 Høst -2017 Vår 30 30

Valgfrie kurs masterstudenter 2016 Høst -2017 Vår

Emne 2016 Høst 2017 Vår
40 502 Low-rise high-density prefabricated timber housing 24
40 507 ACDL: Architecture and Productive Landscapes 1 24
40 508 Scarcity and Creativity Studio: Galapagos Community Centre 24
40 509 100m³ Dwelling 24
40 511 Experience of a Nordic Space 24
40 512 Body and Space Morphologies : Catharsis II 24
40 513 Positions: Architecture and the production of presence 24
60 512 Fredrikstad, Festningen og byen 24
60 513 In Transit: Mass Displacement: When Temporary Becomes Permanent 24
60 514 Behind the hill, into the wild 24
65 504 Intervals of neglect: Industrial Heritage in the Arctic 24
70 504 Systems Oriented Design: “Design for Democracy“ 24
80 504 Re-store Rome: Projecting and Transforming History 24
80 505 Hub City Hong Kong 24
80 507 SPA - Studio for potensiell arkitektur. 24
40 301 Body and Space Morphologies : Architecture and Film 6
40 305 Modulating Microclimate 1 6
40 306 Tropisk arkitektur 6
40 307 Architectural Tools 6
60 302 Landscape Architecture's Themes and Concepts 6
60 306 Byens offentlige rom 6
70 302no Design Management 6
70 303 Digital fabrication, technologies and processes 6
80 301 Norwegian Architecture 6
80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner 6
80 307 Rethinking the Architecture Board 6
80 308 Architecture makes history - Rome 6
40 611 ACDL: Embedded Architecture/Dense Multi-generational living 24
40 615 Freeness in Architecture 24
40 616 Body and Space Morphologies: Catharsis. Acting and The Collective 24
40 617 Positions: Measures and weight; Large Structures 24
40 618 SCS: Eco Moyo Education Centre 24
40 620 Hotel and facilities, Bardardalur, Iceland 24
40 621 Multistory building 24
60 609 In Transit - Architectural Solutions in Emergencies 24
60 610 Technosphere 24
60 611 Urban design Arctic City: Barents Borderscape 24
60 612 Sp(C)lash, let’s go swimming! - Envisioning Architectures of Water within Greater Oslo 24
80 603 SPA: Studio for Potential Architecture 24
80 607 OCCAS studio: Egypt 24
80 608 Re-Store: Maintenance 24
40 301 Body and Space Morphologies : Architecture and Film 6
40 305 Modulating Microclimate 1 6
40 306 Tropical Architecture 6
40 406 Places, objects, tools 6
60 401 Landscape Urbanism in Practice 6
60 402 New Urban Theories 6
60 404 Landscape Architecture, Space Light and Landscape 6
70 401 Interactive Spaces and Environments 6
80 407 Images of Egypt 6
80 408 Material History: Reading and Design of Structures 6

Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer

Utdanningen har Problembasert Læring (PB) gjennom prosjektering som en viktig arbeidsform.

Forelesninger gir oversikt og problemstillinger for videre studiearbeid og tilbys når studentene introduseres for nytt lærestoff.

I løpet av utdanningen skal studentene utarbeide skriftlige oppgaver i teoretiske studier. I tillegg benyttes diskusjoner, litteraturstudier og prosjektarbeid.

All undervisning er forskningsbasert. Konkret innebærer dette at studentene tidlig i studiet skal kunne forholde seg til vitenskapelige artikler. Enkelte kurs er direkte knyttet opp til AHOs forskningsprosjekter. Forskningsprosess, -etikk og resultater synliggjøres overfor studentene som en del av undervisningen. Det legges spesiell vekt på systematikk, tolkning av litteratur, kildekritikk og bruk av referanser. AHOs vitenskapelige ansatte driver FoU-arbeid som synliggjøres i undervisning og veiledning av studentene.

Innpassing

Studenter tatt opp ved det nasjonale opptaket til første år kan søke om godkjenning av tilsvarende utdanning fra annen institusjon, for avkorting av studiet. Det gis anledning til godkjenning av inntil to semestre i grunnundervisningen (tre første år) og inntil to semestre i masterundervinsngen.

Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskolenloven § 3-5 avgjøres av Opptaks- og godkjenningsutvalget.

 

Internasjonalisering

Utveksling ved AHO skjer etter fullført grunnundervisning. AHO har en rekke utvekslingsavtaler studenten kan benytte seg av gjennom Erasmus+, Nordplus-programmet og bilaterale avtaler AHO har inngått. Det er også mulighet for utveksling utenom avtalenettet. Slik utveksling må forhåndsgodkjennes av Opptaks- og godkjenningsutvalget om det skal inngå som del av studiet.

Kvalifikasjon/vitnemål

Fullført studium fører fram til graden master i arkitektur. Vitnemål utstedes ved avsluttet gradsutdanning og diplom (masteroppgave). Diploma Supplement utstedes sammen med vitnemålet.

Forventet læringsutbytte

Under utarbeidelse

Overgangsordninger