Språk

Vil vite mer om trakassering

Vil vite mer om trakassering

– Vi tar mobbing og trakassering på alvor. Vi trenger å vite mer om omfanget og derfor er AHO med på en nasjonal kartlegging, sier rektor Ole Gustavsen.

Fra 20. mai og fram til 31. mai gjennomføres en stor nasjonal kartlegging for rundt 40.000 ansatte ved landets universiteter og høgskoler. Alle ansatte skal svare på om de har opplevd mobbing eller trakassering i jobbsammenheng, og om de vet hvor de skal henvende seg hvis de har opplevd dette. I kartleggingen er det også spørsmål om hvilken posisjon den som mobber eller trakasserer har.

 
– Per i dag finnes det lite kunnskap om omfanget av mobbing og trakassering i sektoren. Vi gjennomfører kartleggingen fordi vi tar mobbing og trakassering på alvor. Ved å få konkrete tall flytter vi oss fra synsing til fakta. Det gir grunnlag for tiltak i arbeidet med å forebygge og følge opp mobbing og trakassering, sier Ole.
 
Senke terskelen
Å si i fra om en uønsket hendelse kan være vanskelig. Er saken alvorlig nok? Hvem man skal henvende seg til, og hvordan følges dette opp, er spørsmål som uroer mange.
 
– Vi håper at økt oppmerksomhet på tematikken vil senke terskelen for å si ifra når man opplever uønskede hendelser.
 
Kartleggingen er anonym. Ingen oppgir navn og koblingen mellom epost-adresse og svarskjema slettes umiddelbart etter kartleggingen er gjennomført. Det er heller ingen ansatte ved den enkelte institusjon som har innsyn i datamaterialet. Datainnsamlingen og analysene i etterkant blir tatt hånd om at Ipsos Norge. De bearbeider svarene på en måte som sikrer den enkeltes anonymitet i henhold til personvernlovgivningen. Det utarbeides en rapport på nasjonalt nivå. Universiteter og høgskoler kan be om rapport på institusjonsnivå, men ikke på fakultets- og instituttnivå.
 
Telefontjeneste
Trenger du noen å snakke med i forbindelse med tematikken er det opprettet en egen 24/7-telefontjeneste i tiden under og etter kartleggingen.  Det er Senter for krisepsykologi i Bergen som har telefontjenesten og telefonnummeret finner du i spørreskjemaet.

 
 
 
Si i fra
Fordi kartleggingen er anonym vil ikke svarene kunne brukes som en varsling. Har du opplevd uønskede hendelser i ditt ansettelsesforhold ved AHO ber vi deg varsle ved hjelp av vår si ifra-funksjon. Da kan vi følge det opp hendelsene på en korrekt måte. Finn skjema her