Språk

Semesterregistreringen for høst 2019 er åpen

Semesterregistreringen for høst 2019 er åpen

Logg inn i Studentweb, semesterregistrer deg og meld deg til undervisning og eksamen.

English below

Masterstudenter må bekrefte at de ønsker plassene de har fått på masterkurs innen 24 juni. Alle studenter må betale semesteravgiften og semesterregistrere seg hvert semester for å beholde studieretten. Frist for semesterregistrering for høstsemesteret er 1 september.  
 

Student på masternivå?

Under spalten «mine studier» og «min utdanningsplan» finner du kursene du har opptak til neste semester. Har du ikke fått opptak til noen kurs betyr det enten at du ikke har fullført alle grunnkursene du skal eller at alle kurs du søkte på er fylt opp. Angående kursopptak henvises det til AHO sin rutine for kursopptak.  

Undervisningsmelding
Alle studenter på master må bekrefte at de ønsker plassen de har fått opptak til innen 24 juni 2019. Dette gjøres i studentweb ved å melde seg til undervisning. Når du melder deg til undervisning blir du koblet til maillister og kurslister, slik at lærere og skolen kan kontakte deg med informasjon om kurset. Mange kurs har lange ventelister og vi ønsker at så mange som mulig får plass på kurset de ønsker. Om du ikke melder deg til undervisning innen fristen 24 juni vil plassen din bli fordelt videre til studenter som står på venteliste.

Eksamensmelding
For å få lov til å ta eksamen eller levere et prosjekt til vurdering så må alle melde seg til eksamen i studentweb innen fristen for semesterregistrering. For kurs med obligatorisk elementer kan du først melde deg til eksamen når undervisningsmeldingen din er godkjent etter 24 juni. 
 

Student i grunnundervisningen?

Det er ditt ansvar å sjekke at du har korrekt emne i din studieplan og at alt er korrekt i Studentweb. Er du ikke oppmeldt, skal du ikke ta kurs til høsten eller er du feiloppmeldt, gi beskjed til studieadministrasjonen (studieinfo@aho.no) så fort du kan.

Undervisningsmelding
Alle studenter må bekrefte at de ønsker plassen i kurset i utdanningsplanen. Dette gjøres i studentweb ved å melde seg til undervisning. Når du melder deg til undervisning blir du koblet til maillister og kurslister, slik at lærere og skolen kan kontakte deg med informasjon om kursene du skal ta neste semester.

Eksamensmelding
For å få lov til å ta eksamen eller levere et prosjekt til vurdering så må alle melde seg til eksamen i studentweb innen fristen for semesterregistrering.  For kurs med obligatorisk elementer kan du først melde deg til eksamen når undervisningsmeldingen din er godkjent. 
 

Skal du ta pre-diplom eller diplom?

Det er ditt ansvar å sjekke at du har diplom eller pre-diplom i din studieplan og at alt er korrekt i Studentweb. Er du ikke oppmeldt eller er du feiloppmeldt, gi beskjed til studieadministrasjonen (studieinfo@aho.no) så fort du kan.

Undervisningsmelding
Alle studenter som skal ta diplom må bekrefte at de ønsker plassen de har fått opptak til innen 24 juni. Dette gjøres i studentweb ved å melde seg til undervisning. Når du melder deg til undervisning blir du koblet til maillister og, slik at lærere, veiledere og skolen kan kontakte deg med informasjon om diplom.

Om du ikke melder deg til undervisning innen fristen 24 juni vil du kunne risikere å ikke få plass på diplomsalen høsten 2019.

Eksamensmelding
For å få lov til å levere diplom til vurdering må alle melde seg til eksamen i studentweb innen fristen for semesterregistrering.
 

Semesteravgift 

Alle studenter ved AHO må betale semesteravgift for å beholde studieretten om de skal studere ved skolen høsten 2019. Faktura ligger i studentweb under «betalinger». Fakturaen må betales innen fristen for semesterregistrering.
Avgiftene til SiO og KopiNor er obligatoriske, mens avgiften til SAHI er valgfri å betale.
 

Skal du ta permisjon?

Skal du ikke studere ved AHO til høsten må du huske å søke permisjon. Søknadsskjema finner du her.

Mer informasjon om permisjon kan du lese om herFristen for å søke er 15 august
 

Semester registration for Autumn 2019 is open

Log in to Studentweb, register for the semester and sign up for class and exam.
 
Master students must confirm that they want the courses they have been assigned in the course admission process. This must be done by 24 June. All students are required to pay the semester fee (except exchange students) and register for the semester to keep their study rights at AHO. The deadline to register for the semester is 1 September.
 

Student at Master level?

Under the column «my studies» and «my education plan» you will find the courses you are admitted to next semester. If no courses are visible under the tab «autumn 2019» you have not been accepted to any of your three priorities. For more information read AHOs regulation for the course admission process.

Sign up for classes
All master students must they want the courses they have been assigned in the course admission process by 24 June 2019. You do this by logging into Studentweb and sign up for classes in your education plan. When you sign up for classes you will be connected to course mail lists, so that AHO and teachers can contact you with information about the course. Several courses have long waiting lists and AHO want to make sure that as many as possible will be assigned their first priority. If you do not sign up for classes by 24 June, we will assign your spot in the course to a student on the waiting list.

Exam registration
To be allowed to take the exam or hand in your final project in a course you must sign up for the exam in Studentweb. This must be done by the deadline for the semester registration. If you are attending a course with mandatory elements you will not be able to sign up for the exam until you have been accepted for classes after 24 June. 
 

Are you a pre-diploma or diploma student?

It is your responsibility to make sure diploma or pre-diploma are listed in your education plan. If you have questions or are not able to register for the courses please contact academic service immediately (studieinfo@aho.no).

Sign up for classes (diploma)
All diploma students must sign up for the classes 24 June 2019. You do this by logging into Studentweb and sign up for classes in your education plan. When you sign up for classes you will be connected to course mail lists, so that AHO and teachers can contact you with information about the course.

If you do not sign up for classes by 24 June you risk loosing your seating in the Diploma assembly room for the Autumn 2019 semester.

Exam registration
To be allowed to your final diploma project you must sign up for the exam in Studentweb. This must be done by the deadline for the semester registration.
 

Semester fee

All students (except exchange students) must py the semester fee to be allowed to study at AHO each semester. The invoice for the semester fee is visible in Studentweb under «Payments». The invoice must be paid by the deadline for the semester registration.
Thee fees to SiO and KopiNor are mandatory, while the SAHI fee is voluntary
 

Leave of absence?

Are you planning not to study at AHO next semester? Then you need to apply for a leave of absence to make sure you do not lose your study rights. Application form can be found here.

More information about leave of absence hereDeadline for applying is 15 August!