fbpx Disputas: Barbro Grude Eikseth | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Disputas: Barbro Grude Eikseth

Barbro Grude Eikseth forsvarer sin doktoravhandling “Arkitekter i emning. Profesjonsforståelser og brukerperspektiver i norsk arkitektutdanning 2009–2012” for ph.d.-graden ved AHO onsdag 23. august 

Prøveforelesning kl. 10: ”Arkitektprofesjonens krav og forventninger til arkitektutdanning i Norge i dag”.
Disputasen starter kl. 12

Hvordan utvikles arkitektstudenters kunnskaper, ferdigheter og kvalitetsforståelser i utdanningen? Og hvordan tilnærmer de seg menneskene og samfunnet de skal virke med og for? Avhandlingen tar for seg arkitektutdanningen sett i et sosiokulturelt perspektiv, hvor studentenes kunnskaper, verdier og faglige tilnærmingsmåter sees i sammenheng med kulturen, språket og fellesskapet de er en del av i arkitektutdanningen. Dette ligger til grunn for avhandlingens nøkkelbegrep profesjonsforståelse, som er den enkeltes grunnleggende oppfattelse av sin oppgave som arkitekt, formet av forhold knyttet til dimensjonene kunnskap, identitet og makt. Ulike profesjonsforståelser reflekterer ulike verdier, interesser og tilnærminger til arkitektur.

Gjennom kvalitative undersøkelser ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Bergen arkitekthøgskole (BAS) i perioden 2009–2012 søker avhandlingen å sirkle inn hvilke former for profesjonsforståelse man kan finne hos studentene i arkitektutdanningen, og hvordan disse forståelsene står i forhold til krav og forventninger i arkitektpraksis når det gjelder dialog og samhandling mellom arkitekt og andre aktører, som brukere og oppdragsgivere. Det gjøres også undersøkelser ved designutdanningen ved AHO, som setter trekk ved arkitektutdanningen i perspektiv. Prosjektet har et tverrfaglig teoritilfang og trekker på perspektiver fra profesjonsteori, arkitektur- og designteori, pedagogikk og kunst- og designdidaktikk. 

Barbro Grude Eikseth (1970) er sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim og har studier innen filosofisk estetikk og kunstformidling. Hun har praksiserfaring som arkitekt og planlegger fra Trondheim og Oslo, og har arbeidet med problemstillinger relatert til arkitektprofesjonen, arkitektutdanning og kommunikasjonen mellom det estetiske feltet og samfunn. Hun har siden 2008 vært en aktiv deltaker i forskernettverket DesignDialog. 

Bedømmelseskomité:

Professor Fredrik Nilsson, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Førsteopponent
Professor em. Rolf Johansson, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Andreopponent
Professor em. Elisabeth Tostrup, AHO. Koordinator

Veiledere:
Hovedveiledere: Professor Margrethe Dobloug, AHO, deretter professor Oddrun Kristine Sæter, Høgskolen i Oslo og Akershus. Biveileder den siste perioden har vært Tarald Lundevall, Snøhetta/professor II ved AHO
0
Program:

Dato: 23 august, 2017
Tid: 10:00 - 15:00

Sted: AHO, Auditorium Sverre Fehn
Adresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo

Kontakt: Rådgiver Reidun Høydal