Språk

Forskrift om masterstudiene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Fastsatt av styret ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 28. mai 2010 med hjemmel
i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, kap. 3, 4 og 5 med endringer
vedtatt 24.1.06 og 22.5.08.

§ 1 Forskriftens virkeområde og formål

Forskriften gjelder for masterstudiene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Forskriften gir regler om organisering av studier, gjennomføring av vurderinger, krav for tildeling av grader og bestemmelser om AHOs og studentenes rettigheter og plikter. Forskriften skal kvalitetssikre en forsvarlig gjennomføring av studiene ved AHO. Forskriften forutsetter at studentene følger normert studieprogresjon. For studenter som har søkt om og fått innvilget avvik fra normert progresjon, skal anvendelsen av reglene ta hensyn til dette, med mindre noe annet er særskilt angitt. Når det i det følgende er fastsatt at en tidsfrist går ut på en bestemt dato og denne datoen ikke er virkedag, blir fristen forskjøvet til etterfølgende virkedag. 

§ 2 Definisjoner

Eksamen

Skriftlig, muntlig, prosjektinnlevering eller annen vurdering av studentens kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for fastsettelse av karakter på vitnemålet eller som inngår i beregningsgrunnlag for en karakter som angis på vitnemålet. En eksamen kan omfatte flere deleksamener. I så fall skal kursbeskrivelsen gi opplysninger om den innbyrdes vekting av disse deleksamenene.

Erfaringsbasert master

Et masterstudium av 90 eller 120 studiepoengs omfang, inkludert selvstendig arbeid

Evaluering

Vurdere, gi karakter til en students faglige prestasjon

Fordypningskurs

Tematiske kurs av 6 studiepoengs omfang som gis på masternivå

Grad

Tildeles etter gjennomført studieprogram av et gitt omfang. AHO tildeler gradene Master og Philosophae doctor (Ph.d)

Grunnkurs

Kurs som gis innenfor grunnundervisningen

Grunnundervisning

Obligatorisk undervisning som går over de tre første årene av studiene master i
industridesign, master i design og master i arkitektur

Gjestestudent

Benyttes om en student som ikke er tatt opp til et studieprogram, men til ett eller flere
kurs på individbasert avtale

Kontinuasjonseksamen

Eksamen som arrangeres for studenter som ikke har bestått ordinær eksamen eller som
ønsker å forbedre karakter fra tidligere eksamen

Kurs

Et semester er bygget opp av kurs med ulik kreditering og varighet. Kursene ved AHO
har følgende betegnelser: Grunnkurs, fordypningskurs og studiokurs

Læringsutbytte

Beskrivelse av den minimumskompetanse studenten skal ha ved gjennomført og bestått kurs

Mastergrad

En grad som tildeles etter fullført studium på 300 eller 330 studiepoeng som fyller
kravene til graden master

Masterundervisning

En samlet betegnelse på undervisningen som gis på masternivå etter grunnundervisningen

Ny eksamen

Eksamen som arrangeres for studenter som har gyldig fravær ved ordinær eksamen

Ph.d.

Doktorgrad på grunnlag av forskerutdanningsprogram og godkjent disputas

Selvstendig arbeid

Arbeid av et nærmere angitt omfang og type som inngår i studiet, og som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Arbeidet kan være av teoretisk, praktisk eller kunstnerisk art, og utført individuelt eller i gruppe

Semester

Et studieår består av to semestre. Hvert semester har et omfang av 30 studiepoeng. Normalt vil høstsemesteret være på 19 uker og vårsemesteret på 21 uker, totalt 1600- 1800 arbeidstimer

Semesterevaluering

Vurdering av undervisningen på et kurs sett i forhold til læringsmålene for kurset. Evalueringen kan også omfatte læringsmiljø og administrative tjenester. Semesterevalueringer foretas av studenter, sensorer og lærere iht. fastsatte retningslinjer

Semesterplan

En detaljert beskrivelse av det enkelte kurs, som deles ut ved semester

Sensorutvalg

Utvalg som oppnevnes for sensur av eksamen, prøve bedømmelse av oppgaver eller annen vurdering der resultatet inngår i vitnemålet eller regnes inn i karakter for vedkommende studium

Student

En person som er tatt opp til et av AHOs studier på grunnlag av generelle opptakskrav og øvrige krav i studieplanen, og som har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO) og semesterregistrert seg iht. gjeldende bestemmelser

Studieplan

En plan som beskriver læringsmål, faglige komponenter, oppbygging og gjennomføring av studier som ikke har sentralt fastsatte rammeplaner.

Studiepoeng

Ett studieår skal ha et omfang på 60 studiepoeng, og ett studiepoeng tilsvarer 26,7
arbeidstimer 

Studieprogram

Et sett kurs som danner en studiemessig helhet, og som studenter tas opp til, får studierett til og som fører fram til en grad

Studieretning

En faglig spesialisering innenfor et studieprogram, beskrevet i studieprogrammets studieplan

Studierett

Rettigheter knyttet til et studieprogram, for eksempel rett til organisert veiledning, smågruppeundervisning og oppgaveløsning. Studieretten tildeles etter AHOs tilbud om studieplass og studentenes aksept av denne

Studiokurs

Prosjekteringskurs med omfang fra 18 til 24 studiepoeng

Studioundervisning

En undervisningsform basert på prosjektarbeid i studio som integrerer undervisning i faglig kunnskap og ferdigheter som del av prosjektarbeid. Studioundervisningen er undervisningsintensiv og innebærer tilstedeværelse og høy grad av kunnskapsutveksling mellom lærer og student

Utdanningsplan

En plan for studenten og AHO om plikter og ansvar begge parter har for studentens studieløp samt ansvar studenten har overfor sine medstudenter 

Vurdering 

De tilbakemeldingene som gis studenten på grunnlag av prestasjonene han/hun utfører
innenfor et kurs som bedømmes. Kriterier for vurdering skal gå fram av studie- og
semesterplan

§ 3 Opptak og søknadsfrister

§ 3-1 Opptak til første år

Den årlige opptaksrammen fastsettes av styret. For opptak til AHO kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Søkerne rangeres i en kombinasjon av ordinær rangering iht. Forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 7-1 til 7-13 og beståtte
opptaksprøver etter regler fastsatt av AHO. 

Opptaksprøvene går over to trinn: Hjemmeoppgave og skoleoppgave. Opptakskomiteen har ansvar for innhold og form på opptaksprøven. Komiteen vurderer og rangerer opptaksprøvene.

Den formelle delen av opptaket skjer gjennom Samordna opptak, iht. deres frister og forskrift
om opptak til høyere utdanning.

§ 3-3 Godkjenning av tidligere utdanning/innpassing i studiet

Studenter tatt opp ved det nasjonale opptaket (NOM) kan søke om godkjenning av tilsvarende utdanning fra annen institusjon, for avkorting av studiet. Det gis anledning til godkjenning av inntil to semestre i grunnundervisningen og inntil to semestre i masterundervisningen. Søknad om slik godkjenning må sendes i løpet av første semester i utdanningen. Opptaks- og godkjenningsutvalget er vurderingsorgan for godkjenning av tidligere utdanning.
Praksis gir ikke uttelling i form av studiepoeng og godkjenning som del av utdanningen.

§ 3-4 Opptak til masternivå

AHO tar opp studenter senere i studiet på bakgrunn av fullført minimum tre års utdanning ved
tilsvarende institusjon. Opptak på masternivå skjer en gang pr. år. Søknadsfrist kunngjøres på
AHOs nettsider. For kvalitetssikring av språkkunnskaper kan AHO gjennomføre on-line intervju.

Vitnemål med karakterutskrift, cv og eventuell dokumentasjon på språkkunnskaper, samt portfolio skal følge søknaden. 

For søknad til Master i landskapsarkitektur kreves også motivasjonsbrev.

Opptaksrammen fastsettes av AHOs styre. Opptaks- og godkjenningsutvalget er opptaksorgan og avgjør innpassing av studiet.

§ 3-5 Utveksling

AHO tar opp utvekslingsstudenter gjennom programmene Nordplus og Erasmus, og frittstående bilaterale avtaler.

Rektor godkjenner AHOs utvekslingsavtaler.

Antall plasser for utvekslingsstudenter ses i forhold til kapasitet og inngåtte avtaler. Utvekslingsstudenter tas kun opp på masternivå. Utvekslingsstudenter må følge ordinære kurs og gis ikke anledning til å selvprogrammere eller avlegge diplomeksamen.

Søknadsfrist og –prosedyre for utveksling kunngjøres på AHOs nettsider. Opptak av utvekslingsstudenter administreres av studieadministrasjonen.

§ 3-6 Gjestestudenter

AHO kan hvert semester ta opp inntil 5 gjestestudenter. Disse studieplassene er reservert
studenter fra institusjoner som ikke omfattes av AHOs utvekslingsavtaler. For å bli tatt opp som
gjestestudent må søker være tilknyttet og ha fullført minimum tre år av tilsvarende utdanning
ved utdanningsinstitusjon på samme nivå som AHO.

Opptak av gjestestudenter skjer på grunnlag av formelle kriterier og faglige kvalifikasjoner.
Søknad skal inneholde vitnemål med karakterutskrift, cv og eventuell dokumentasjon på
språkkunnskaper, samt portfolio. Gjestestudenter kan studere ved AHO inntil to semestre. Det
må søkes om opptak for hvert semester.

Gjestestudenter må følge AHOs oppsatte kurs, og det gis ikke anledning til å selvprogrammere
kurs eller avlegge diplomeksamen.

Søknadsfrister og –prosedyrer kunngjøres på AHOs nettsider. Opptaksorgan er Opptaks- og godkjenningsutvalget

§ 3-7 Kvoteordning

AHO tar inn studenter fra land i Afrika, Asia og land i Sentral- og Øst-Europa etter tildelingskvoter fra Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). Opptaket skjer iht. inngåtte institusjonsavtaler.

§ 3-8 Språkkrav

Søkere til første år med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere tilfredsstillende

 • norskkunnskaper som følger: bestått eksamen i norsk/norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer)
 • test i norsk – høyere nivå, skriftlig med minimum karakteren Bestått eller 450 poeng
 • bestått eksamen fra trinn tre for utenlandske studenter ved universitetene
 • bestått eksamen fra ettårig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter

For søkere tatt opp til masternivå, inkludert utvekslingsstudenter og gjestestudenter fravikes kravet til norskkunnskaper. Engelskkunnskaper må kunne dokumenteres på en av følgende måter: 

 • TOEFL – Test og English as a Foreign Language, med minst 550 poeng på papirbasert test,213 poeng på computer based test (TOEFT CBT) eller 80 poeng på Internet based test (TOEFL IBT)
 • IELTS – International English Language Testing Service, British Council, med minst 6,5 poeng (overall score)
 • Certificate in Advanced English eller Certificate of Proficiency in English fra University of Cambridge

Søkere med følgende dokumentasjon er unntatt fra engelskravet:

 • statsborgere av nordiske land
 • statsborgere av Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia og USA
 • ett års universitetsstudier i ett av de ovenfor nevnte land, hvor undervisningsspråket har vært engelsk
 • fullført universitetsutdanning hvor faget engelsk utgjør hoveddelen av studiet 
 • bachelorgrad hvor undervisningsspråket har vært engelsk gjennom hele studiet
 • afrikanske søkere med A-level i engelsk med minimum C eller bedre

§ 3-9 Klage på opptak

Det er kun adgang til å klage på formelle feil og feil i saksbehandlingen ved avgjørelse om opptak. AHOs klagenemnd er klageinstans.

§ 3-10 Utsatt studiestart

Tildelt studieplass kan reserveres i inntil ett år pga militær- og siviltjeneste, graviditet eller
andre tungtveiende grunner. Reservasjon av studieplass skjer på bakgrunn av dokumentert grunnlag.

§ 4 Studierett og utdanningsplaner

§ 4-1 Studierett

Den som har akseptert tilbud om studieplass og betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden
i Oslo og Akershus (SiO) tildeles studierett ved AHO. Studieretten gir rett til undervisning,
tilgang til nødvendige hjelpemidler. bibliotek, verksteder, datalaboratorier og organisert
veiledning. Studenter med studierett ved AHO plikter å semesterregistrere seg jf. § 4-4.

Studieretten gjelder det studieprogrammet eller kurset studenten er tatt opp til. AHO kan
innføre plassbegrensning på valgfrie kurs såfremt studentene sikres plass ved alternative kurs,
slik at de kan fullføre studiet på normert tid. Studenten kan gis rett til å følge undervisningen
og ta eksamen i emner som ikke er en del av studieprogrammet vedkommende tilhører, etter
anbefaling fra instituttleder. 

Studieretten innebærer:

 • rett til å få fastsatt utdanningsplan i samsvar med § 4-3 
 • rett til å delta i undervisning i samsvar med studieplanen, utdanningsplanen og eventuelle andre regler gitt av høyskolen, herunder lesesaler, datamaskiner, bibliotek, verksted osv.
 • rett til å bli vurdert til eksamen i samsvar med kursbeskrivelsen og reglene i denne forskriften 
 • plikt til å overholde gjeldende lover og forskrifter

AHO kan i tillegg vedta regler om påbudt frammøte ved studiestart, herunder om registrering,
gyldig forfall mv.

§ 4-2 Opphør av studierett

Studieretten opphører dersom studenten:

 • oppfyller kravene for tildeling av vitnemål og grad for fullført studieprogram
 • i løpet av ett år ikke har dokumentert aktivitet i form a semesterregistrering eller innvilget permisjon
 • skriftlig bekrefter at han/hun trekker seg fra studieprogrammet før det er fullført 
 • unnlater å betale semesteravgiften innen fastsatt tid 
 • har brukt opp sine forsøk til eksamen iht. denne forskrift 
 • er utestengt iht. universitets- og høyskoleloven § 4-8

Den som har mistet studieretten, kan søke studieadministrasjonen om nytt opptak.

§ 4-3 Utdanningsplan

Studenter som er tatt opp til studier på 60 studiepoeng eller mer, skal ha utdanningsplan (universitets- og høyskoleloven § 4-2). En utdanningsplan er en oversikt over bestemmelser om AHOs ansvar og studentens forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter.

Utdanningsplanen er også et verktøy der studenten kan:

 • planlegge studier ett år fram i tid
 • se kurs som er avlagt på studieprogrammet fram til fullført grad
 • ha innsyn i egne data

Utdanningsplanen finnes i StudentWeb.

§ 4-4 Kurs- og semesterregistrering

Registreringsfristen kunngjøres i studieplan og web. Studenter skal registrere seg for påfølgende semester og prioritere kursønsker. Studenter som ikke har semesterregistrert seg innen fristen, mister retten til selv å bli prioritert for ønsket kurs gjeldende semester (jf. § 5-1).

Dersom et kurs har for mange påmeldte, vil studentene bli plassert etter kriterier gitt i studieplanen, eller etter ansiennitet og eventuell loddtrekning for studenter i masterundervisningen.

Studenter i overgangen fra grunnundervisning til masterundervisning vil i tillegg til
ansiennitetsprinsippet bli fordelt på bakgrunn av karaktersnitt gra grunnundervisningen.
Fordeling av plass på fordypningskurs gjøres etter generell ansiennitet, med unntak av
fordypningskurs som er spesielt rettet mot spesifikke kurs i studioundervisningen eller er
obligatoriske for deltakelse på studiokurs.

Rektor avgjør om et kurs har tilstrekkelig påmelding for å kunne gjennomføres.

En student som ikke møter til kursstart uten at beskjed er gitt til studieadministrasjonen innen
kursstart, mister tildelt kursplass.

Studenten må registrere og oppdatere sine data på StudentWeb. Semesterregistrering samt
betaling av semesteravgift til SiO gir studenten fule studentrettigheter, som overføres til
Statens lånekasse og genererer lån.

§ 5 Studier

§ 5-1 Studieordning

Master i arkitektur har et gjennomgående studieforløp på 11 semestre, 330 studiepoeng (sp).
Master i design (Master i industridesign) er et gjennomgående studium på 10 semestre, 300 sp.
De tre første årene av studiene er obligatorisk grunnundervisning. På masternivå kan studenten
fritt velge mellom kurstilbudene i studieplanen, dersom kravene til forkunnskaper er oppfylt og
kursene ikke har spesielle forbehold. I denne fasen av studiet kan studenten også velge å
selvprogrammere kurs iht. § 5-3.

Det siste semesteret i utdanningen består av masteroppgaven (diplomoppgaven), 30 sp.
Master i landskapsarkitektur er et studium på masternivå, 120 sp, hvor de tre første årene er
gjennomført ved annen tilsvarende institusjon. De to første semestrene er obligatoriske.
Studentene kan fritt velge fra kurstilbudene i 3. semester dersom kravene til forkunnskaper er
oppfylt og kursene ikke har spesielle forbehold. Studentene kan også velge selvprogrammering
dette semestret iht. § 5-3. 

Det siste semesteret i utdanningen består av masteroppgaven (diplomoppgaven), 30 sp.
For at studenten skal kunne flyttes opp i masterundervisningen må alle deler av
grunnundervisningen være bestått. I tillegg til bedømming av ordinære kurs er
portfoliovurdering av hele grunnundervisningen lagt inn som ekstra sensurgrunnlag i 6.
semester.

For at studenten skal kunne gå opp til diplom kreves bestått grunnundervisning, studiepoeng
tilsvarende 10 beståtte semestre ved master i arkitektur, 9 semestre ved master i design
(industridesign) og 3 semestre ved master i landskapsarkitektur.

§ 5-2 Studieåret

Studieåret omfatter 10 mnd., fordelt på to semestre. Normalt vil høstsemesteret være på 19
uker og vårsemesteret 21 uker. Semesterstart fastsettes av rektor.

Hvert semester har et omfang på 30 studiepoeng. Ingen poenggivende kurs er på mindre enn 6
sp. Etter gjennomført grunnundervisning inneholder et fullt semester ett studiokurs på 24 sp og
ett fordypningskurs på 6 sp.

§ 5-3 Selvprogrammering

Etter bestått grunnundervisning (to semestre for studenter opptatt til landskapsarkitektur) gis
studenten rett til å søke selvprogrammering av studiokurs. Det gis anledning til ett selvprogrammert kurs i løpet av studiet.
Søknaden rettes til instituttet, jf rutine: Selvprogrammering.

Selvprogrammering er avhengig av studentens kvalifikasjoner og hvilken kapasitet instituttet
har til oppfølging. Kun i særskilte tilfeller gis det anledning til selvprogrammering av fordypningskurs.

§ 5-4 Krav til innlevering

Krav til innlevert materiale og bedømmelseskriterier bekjentgjøres i studieplanen. Utfyllende
informasjon om kurset finnes i semesterplanen.

§ 5-5 Studieplan

Studieplanen inneholder kursene som hvert semester tilbys innenfor et studieprogram.
Instituttene foreslår og utarbeider innhold og omfang for det enkelte semester.
Undervisningsutvalget er ansvarlig for koordinering og godkjenning av studieplanen.

Hver kursbeskrivelse skal inneholde: 

 • kursansvarlig
 • kursets omfang i studiepoeng
 • faglig forutsetning for å bli tatt opp til kurset
 • læringsutbytte
 • faginnhold
 • pensum
 • læringsformer
 • bedømmelseskriterier
 • organisering av eventuell avsluttende eksamen og eksamensform

§ 5-6 Semesterplan

Til semesterstart skal det utarbeides en semesterplan til hvert kurs. Semesterplanen gir en
detaljert beskrivelse av semesteret. Videre skal semesterplanen inneholde:

 • aktiviteter som inngår i undervisningen
 • aktiviteter som er obligatoriske f.eks. metodekurs, øvinger, ekskusjoner, verkstedsoppgaver,gruppeoppgaver, semesteroppgaver, andre skriftlige oppgaver
 • faglige krav til innlevert oppgave for å bli vurdert
 • dato for innlevering av oppgaver
 • eventuelle hjelpemidler ved eksamen

§ 5-7 Opphavsrett

En prosjekt-, diplom- eller masteroppgave kan ikke benyttes i konkurranser eller lignende som
medfører bedømmelse eller på annen måte offentliggjøres før sensur er gjennomført av AHO,
med mindre dette er spesifisert og godkjent gjennom oppgavens program.

Studenten har opphavsretten til de åndsverk han eller hun skaper i overensstemmelse med lov
om opphavsrett. Åndsverk omfatter litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver
art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform. AHO forbeholder seg retten til å gjøre bruk av
studentarbeider til utstillinger og undervisningsformål i skolens regi. I slike tilfeller skal
studentens navn oppgis. AHO kan publisere studentoppgaver i publikasjoner eller på internett
så fremt studenten har gitt sitt samtykke.

AHOs veiledere har ikke stilling som medforfatter til studentoppgaver.
Studenten er selv ansvarlig for å innhente eventuelle patentrettigheter i sine oppgaver. Dette
gjelder også i forhold til samarbeidsbedrifter.

En samarbeidsbedrift kan avkreve studenten taushetsplikt i samband med en studentoppgave.
Denne taushetsplikten kan dog ikke være av en art som hindrer sensorene i deres arbeid med
bedømming av oppgaven.

§ 5-8 Endring av studieplan

AHOs undervisningsutvalg kan gi regler for overgangsordninger ved endring ai studieplan. Ved
endring i studieplan slik at et kurs utgår eler ved andre vesentlige endringer; i pensum,
tidspunkt for eksamen, innlevering eller kursets varighet, er det anledning til å

 • avlegge eksamen etter gammel ordning
 • få tilrettelagt studiemulighetene etter tidligere ordning dersom det med rimelighet kanantas at endringene vil forsinke et studium som er påbegynt før endringene

Dersom en student ikke består eksamen, er AHO likevel ikke pålagt å tilrettelegge ny eksamen
eller studiemulighet etter gammel ordning.

§ 5-9 Karakterutskrift

Studenter skal kunne få skrevet ut skriftlig bedømmelse og karakterutskrifter på anmodning til
studieadministrasjonen gjennom studiet. I tillegg skal studenter som har behov, få utferdiget en
bekreftelse på studier og hvilket trinn studenten er på. Karakterutskrifter og bekreftelser
utferdiges på norsk eller engelsk etter behov.

§ 5-10 Grader og vitnemål

Mastergraden tildeles på grunnlag av eksamener med et samlet omfang av minimum 330 sp
for arkitekturstudiet, 300 sp for industridesign-, design- og landskapsarkitekturstudiet. For
erfaringsbasert master tildeles graden på grunnlag av eksamener med et samlet omfang av 90 sp.

For å oppnå en grad fra AHO må minimum 60 sp, inkludert masteroppgaven være avlagt på
AHO

Ved fullført studium blir kandidaten tildelt vitnemål hvor diplomoppgavens tittel er angitt.
Sammen med vitnemål skal det følge en karakterutskrift og et «Diploma Supplement».
Kandidaten skal innen 5 uker fra sensuren faller ha tilsendt en skriftlig evaluering av
diplomoppgaven fra sensorene. Dersom kandidaten skriftlig gjør krav på evalueringen skal
denne foreligge 3 uker etter at kravet er satt fram, jf rutine: Klage på karakterfastsetting.

§ 5-11 Utveksling

Utveksling frå AHO skjer hovedsakelig gjennom Nordplus- og Erasmusprogrammene med
stipend fra disse. I tillegg har AHO bilaterale avtaler som ikke omfatter stipendordninger.
Studenter kan også søke som gjestestudent utenfor AHOs avtalenett, med dette forutsetter en
forhåndsgodkjenning av institusjon og studieprogram for at gjestestudiene skal kunne regnes
som det av studiet. Ved søknad om gjestestudier må studenten påregne å utføre det
forberedende arbeid på egen hånd.

Utveksling skjer først etter fullførte tre år og skal våre på masternivå ved gjesteinstitusjonen.
Det er totalt anledning til å utveksle inntil to semestre av masterundervisningen. Studenter på
Master i landskapsarkitektur kan kun utveksle i tredje semester.

Søknadsfrist for utveksling kunngjøres på AHOs nettsider.

Utveksling utenfor AHOs avtaler skal forhåndsgodkjennes av Opptaks- og
godkjenningsutvalget. Praksis gir ikke uttelling i form av studiepoeng og godkjenning som del
av utdanningen.

§ 5-12 Permisjon

Det gis anledning til maksimum ett års permisjon i løpet av studietiden. En student må ha
fullført minimum 30 sp før det kan innvilges permisjon. For studenter i grunnundervisningen vil
det fortrinnsvis bli innvilget permisjon for et helt studieår.

Søknad om utvidet permisjon kan innvilges dersom det foreligger dokumenterte særskilte
behov, som f.eks. sykdom, fødsel, omfattende omsorgsansvar, militær- eller siviltjeneste. Ved
fødsel har far rett til tre ukers permisjon.

Studenten har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen, men
utdanningsplanen på tilpasses gjeldende studieplan.

§ 6 Eksamen

§ 6-1 Eksamen

Med eksamen menes prøve, bedømmelse av oppgaver eller annen vurdering hvor resultatet
inngår på vitnemålet eller integreres i karakteren for vedkommende studium.

§ 6-2 Oppmelding til eksamen

Studenten blir automatisk oppmeldt til kursets prøver og eksamener ved semesterregistrering.
Studenter som ikke har godkjent utdanningsplan og semesterregistrert seg innen fristen, vil ikke
bli oppmeldt til eksamen.

§ 6-3 Vilkår for adgang til eksamen

Kandidater som ikke har utført obligatoriske øvinger eller oppfylt krav som studieplanen setter,
har ikke krav på å bli bedømt ved eksamen. For å få adgang til eksamen må studenten ha
semesterregistrert seg og ha betalt den til enhver tid fastsatte semesteravgiften til SiO innen
angitt frist.

§ 6-4 Tilrettelegging a eksamen eller prøve for studenter med særskilte behov

For å gi alle kandidater tilnærmet like arbeidsvilkår ved eksamen eller prøve, kan studenter som
har behov for tilrettelegging av eksamen sende dokumentert søknad om dette til
studieadministrasjonen.

Søknadsfrist for tilrettelegging av eksamen er tre uker før eksamen. En student som etter
fristens utløp søker om tilrettelegging, har rett tik å få sin sak behandlet dersom vedkommende
godt gjør at grunnlaget for søknaden er oppstått etter at ordinær søknadsfrist er utløpt. Søknad om tilrettelegging av eksamen avgjøres av studieadministrasjonen.

Tilrettelegging av eksamen kan gjelde for enkeltemner eller for hele studiet. Tilrettelegging kan
gis i form av fysiske tiltak og/eller utvidet tid. Studieadministrasjonen fastsetter hvilke
hjelpemidler som er tillatt.

Fysisk tilrettelegging eller utvidet tid på eksamen skal kompensere for funksjonshemming eller
en spesiell midlertidig situasjon, men skal ikke gi bedre eksamensvilkår enn for øvrige studenter.
Studenter med dysleksi eller andre lese-/skrivevansker, kan etter eget ønske få lagt ved sin
eksamensbesvarelse en attest fra studieadministrasjonen som bekrefter situasjonen.
Forlenget tid på eksamen kan normalt gis med inntil

 • 30 minutter for eksamen som varer til og med 3 timer
 • 45 minutter for eksamen som varer til og med 6 timer
 • 60 minutter for eksamen som varer mer enn 6 timer
 • 1 dag for hjemmeeksamen
 • inntil 1 uke for studiokurs

Når tungtveiende grunner gjør dette nødvendig, kan det godkjennes at eksamen avvikles
utenfor AHO så fremt dette kan skje under betryggende forhold.

§ 6-5 Forfall til eksamen

Forfall til eksamen må meldes til studieadministrasjonen og dokumenteres med legeattest eller
annen gyldig dokumentasjon før eksamen tar til, for at oppmelding ikke skal regnes som
eksamensforsøk. Fristen for å trekke seg fra skriftlig eksamen er to uker før første
eksamensdag- AHO kan forlenge maksimal studietid med den tid som er nødvendig for at
eksamen skal kunne avlegges.

Kandidater som har levert materiale til bedømming kan ikke unndra seg sensur. Avlagt prøve
kan ikke annulleres.

§ 6-6 Antall forsøk til eksamen

En student kan fremstille seg til eksamen inntil tre ganger ved kurs i grunnundervisningen som
har en skriftlig eksamen basert på et obligatorisk, teoretisk pensum. I masterundervisningen er
det ikke mulig å kontinuere eller supplere.

Dersom kurset utgår, gjelder retten til å gå opp til samme eksamen i inntil ett år etter at kurset
har utgått.

Når en student har avlagt eksamen på nytt, gjelder den beste karakteren.

Dersom en student ikke fullfører utdanningen innen normert studietid, og det i mellomtiden er
gjort vesentlige endringer i studieplanen, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige
planen i ett år etter at endringen ble gjort gjeldende.

§ 6-7 Supplering og kontinuasjon

Dersom en student blir bedømt til Ikke bestått eller F på innlevert prosjektoppgave i
grunnundervisningen, gis han/hun anledning til å supplere materialet for ny vurdering.

Supplering og ny bedømming skal være foretatt innen semesterstart påfølgende høstsemester.
Dersom supplering ikke fører fram til bestått semester, må denne delen av semesteret tas på
nytt. Ikke innlevert prosjektoppgave i grunnundervisningen gir ikke anledning til supplering.

Ved stryk på eksamen i teoretiske fag i grunnundervisningen, må studenten ta ny eksamen før
det gis adgang til masterundervisningen. I påvente av ny eksamen gis studenten dispensasjon
til å følge neste semester i grunnundervisningen.
Studenten er selv ansvarlig for å melde seg til kontinuasjonseksamen i StudentWeb.

Det gis ikke anledning til supplering av innlevert materiale etter fullført grunnundervisning.

§ 6-8 Utsatt innlevering

Det er anledning til å søke utsatt innlevering ved egen sykdom eller forhold i den nærmeste
familie som medfører omsorgsarbeid for studenten. Søknad om utsatt innlevering skal
dokumenteres med legeerklæring og sendes studieadministrasjonen snarest mulig og senest 7
dager etter at sykdom er inntrådt. Sykdom på inntil tre dager i løpet av semesteret gir ikke rett
til utsatt innlevering. Legeattesten skal inneholde opplysninger om hvilket tidsrom og hvilket
prosentvis omfang fraværet omfatter. Utsatt innlevering kan ikke gis i mer enn to uker inn i
påfølgende semester.

Dersom en prosjektoppgave utføres som gruppearbeid og en i gruppen innvilges utsatt
innlevering, skal dette gjelde hele gruppen.

Sensurering ved utsatt innlevering fastsettes av det aktuelle institutt.

§ 6-9 Fravær ved eksamen

Studenter som uten gyldig forfall ikke møter til den eksamen de er oppmeldt til, eller ikke
leverer materiale til bedømming innen fastsatt tid, blir sensurert til Ikke bestått/F.

§ 6-10 Ny eksamen

Ny eksamen for studenter med gyldig fravær til eksamen eller ikke bestått ordinær eksamen, er
satt til faste eksamensperioder; august for eksamener avlagt i vårsemesteret, eventuelt juni
påfølgende studieår og januar for eksamener avlagt i høstsemesteret.

Studenten er selv ansvarlig for å melde seg til ny eksamen i StudentWeb.

§ 6-11 Kriterier for bedømmelse

Kriterier for bedømmelse skal være bekjentgjort for studenten gjennom studieplan.
Tilstedeværelse kan noteres og benyttes som hele /deler av sensuren ved øvinger og seminar.
For kurs/forelesninger som dekkes av pensum, er tilstedeværelse ikke et kriterium for
bedømming.

§ 6-12 Sensur

Hvert kurs skal avsluttes med sensur. Undervisningsutvalget bestemmer eksamensform. Sensur
skal foreligge innen tre uker etter endt kurs eller avlagt eksamen, dersom ikke særlige grunner
nødvendiggjør bruk av mer tid. Dersom det er behov for ytterligere tid til bedømming, skal
studenten gjøres kjent med dette umiddelbart.

Studiokurs i masterundervisningen skal etterfølges av en skriftlig evaluering. Den skriftlige
evalueringen skal foreligge innen 1. februar for høstsemesterets kurs og 1. juli for
vårsemesterets kurs.

Dersom en student anmoder om begrunnelse for karakterfastsettelsen er fristen for levert
skriftlig evaluering fra kursansvarlig til studieadministrasjonen to uker.

§ 6-13 Sensorutvalg

Undervisningsutvalget oppnevner etter innstilling fra instituttet sensorutvalg for eksamen,
prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering når resultatet inngår på vitnemålet eller
innregnes i karakter for vedkommende studium, jf rutine Vurderingsordning og bruk av
sensorer.

Sensorutvalget skal bestå av minimum to personer. For diplom gjelder spesielle regler, jf. § 7-9.
For studiokurs i masterundervisningen skal minst en person i sensorutvalget være ekstern.
Ekstern sensor kan benyttes inntil fire år sammenhengende. Kursansvarlig er utvalgets leder.

Dersom et kurs er et samarbeid mellom flere institutter, skal alle institutter være representert i
et sammensatt sensorutvalg.

Alle kurs skal ha gjennomført sensur med ekstern sensor minst en gang hvert 3. år.

§ 6-14 Karakter

 • Karakterskala A-F benytte i de tre første studieårene
 • Studiokursene i første år samt evt. fordypningskurs i tredje år er unntatt fra karakteren A-F og bedømmes til Bestått – Ikke bestått.
 • Karakterskalaen Bestått – Ikke bestått benyttes på alle kurs i masterundervisningen
 • Karakterskalaen Bestått – Ikke bestått benyttes på diplomarbeid
 • Ved Bestått – Ikke bestått tilsvarer Bestått karakterene A-D, mens Ikke bestått tilsvarer E-F
 • Det skal utarbeides skriftlige evalueringer for alle studiokurs i masterundervisningen, etter kriterier gitt av Undervisningsutvalget.

Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generelle beskrivelse:

Karakter Betegnelse Generell kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.
Viser stor grad av selvstendighet.
B Meget god Meget god prestasjon som ligger over
gjennomsnittet.
Viser evne til selvstendighet.
C God Gjennomsnittlig prestasjon som er
tilfredsstillende på de fleste områder.
D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del
vesentlige mangler.
E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene,
men heller ikke mer
F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller
minimumskravene.

Sensur av studiokurs med mer enn 6 studiepoeng skal også omfatte en muntlig gjennomgang
og kritikk.


Ved alle studiokurs som omfatter mer enn 6 sp og der det ikke gis graderte karakterer, skal det
utarbeides en kort skriftlig evaluering signert av sensorutvalget.

§ 6-15 Annullering av eksamen

Grad, eksamen, kurs eller prøve kan annulleres av AHOs klagenemnd dersom kandidaten har
gjort seg skyldig i brudd på bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven § 4-7 (1) a) og b).

§ 6-16 Bruk av hjelpemidler

Hjelpemidler under eksamen kan omfatte alle skrevne og trykte hjelpemidler, kalkulator og
eventuelt tegneutstyr. Oversikt over tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen skal være angitt for
det enkelte kurs i studieplanen, og skal tydelig kommer fram av eksamensoppgaven.

Mobiltelefoner og annet kommunikasjonsutstyr må være avslått og oppbevares på anvist plass
i eksamenslokalet. Bruk av ikke tillatte hjelpemidler betraktes som fusk. Besittelse av ikke tillatte
hjelpemidler i forbindelse med gjennomføring av eksamen, betraktes som forsøk på fusk.

§ 6-17 Bedømming av gruppearbeid

Kurs utført som gruppearbeid skal i utgangspunktet bedømmes likt for hele gruppen. Dersom
en student unndrar seg arbeid og forpliktelser i denne sammenheng kan denne studentens
arbeid trekkes ut fra resten av gruppen og bedømmes for seg. Dersom slikt forhold kommer til
kjennskap etter at sensur er falt, kan denne studenten få eksamen annullert.

§ 6-18 Fusk ved eksamen

Dersom det under eksamen oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks
gjøres oppmerksom på at han/hun vil bli rapportert. Studenten kan da velge om han/hun vil
avbryte eksamen.

Fusk eller forsøk på fusk ved hjemmeeksamen kan være avskrift eller tilnærmet avskrift av
litteratur, internettdokumenter o.a. uten kildeanvisninger. Ved individuell hjemmeeksamen vil i
tillegg mangel på selvstendighet i arbeidet, f.eks. ved at besvarelser er svært ulikt utformet,
eller at besvarelsen åpenbart er utført av andre enn studenten, bli regnet som fusk.

Alle saker der det er avdekket fusk eller forsøk på fusk, skal oversendes AHOs klagenemnd til
endelig avgjørelse. Klagenemnda etterprøver bevismaterialet, og annullerer eksamen dersom
dette er holdbart og fatter vedtak om utestenging av studenten som følge av fusk/forsøk på
fusk ved eksamen.

Vedtak i styret om utestenging kan påklages til departementets særskilte nasjonale
klageorgan, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 (4).

Studenter som forsettlig eller grovt uaktsomt medvirker til fusk hos andre, anses også for å ha
fusket, uavhengig av eksamensform.

En student som har fusket eller forsøkt å fuske, kan få eksamen annullert jf. universitets- og
høyskolelovens § 4-7 (1) og bli utestengt fra AHO inntil 2 semestre, jf. § 4-8 (3).

§ 6-20 Klage på formelle feil ved eksamen

Framgangsmåten ved klage over formelle feil ved eksamen og over karakterfastsettingen er
fastlagt i universitets- og høyskoleloven § 5-2. Klage over formelle feil framsettes skriftlig og
sendes via studieadministrasjonen til undervisningsutvalget.

§ 6-20 Klage over karakterfastsetting

Krav om begrunnelse for karakterfastsetting framsetets skriftlig til studieadministrasjonen
senest en uke etter at sensuren er kunngjort. Studenten kan klage skriftlig på
karakterfastsetting innen tre uker etter at eksamensresultater er kunngjort, eller at begrunnelse
er gitt. Ved klage på karakterfastsetting på gruppearbeid/-eksamen, må alle de som er
bedømt samlet, samtykke i og skrive under på klagen.

Ved bruk av løpende vurdering kan klage over karakter bare framsetets når resultat fra kurset
er kunngjort. Studenten har likevel klageadgang i fall en vurdering av en separat prøve er «ikke
bestått» og det innebærer at fullstendig eksamen ikke kan gjennomføres, eller «bestått»
karakter i kurset eller kurssamlingen ikke kan oppnås.

Klage over karakterfastsetting behandlet av et ankeutvalg oppnevnt av undervisningsutvalget.
Behandling av klagen er beskrevet i rutine: Klage på karakterfastsetting

Det er ikke mulig å supplere en innlevering når det er framsatt en klage.

§ 6-21 Klagenemnd

Etter universitets- og høyskoleloven § 5-1 har AHO opprettet klagenemnd som skal behandle
klager over enkeltvedtak, og etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene.

Enkeltvedtak gjort av studieadministrasjonen, direktør eller rektor påklages til AHOs
klagenemnd. Enkeltvedtak behandles etter forvaltningslovens bestemmelser.

§ 7 Diplom

§ 7-1 Oppmelding

Oppmelding til diplom skjer ved semesterregistrering. Frist for semesterregistrering kunngjøres
på StudentWeb og i studieplan.

For å kunne ta diplom ved arkitektstudiet må studenten ha bestått 300 sp, ved
industridesignstudiet, designstudiet og landskapsstudiet må studenten har bestått 270 sp. I
tillegg må studenten siste semester før diplom ha levert og bestått portfolio som de av
semesteroppgaven, samt bestått pre-diplom.

En student kan trekke seg fra diplomeksamen fire uker før innlevering, uten at dette betraktes
som forsøk på eksamen. Ved trekk fra diplom må nytt program utarbeides og godkjennes, før
det gis adgang til å starte på ny diplomoppgave, jf § 7-4.

En student kan gå opp til diplomeksamen inntil tre ganger.

§ 7-2 Omfang

Diplomprosjektet gjennomføres i siste semester av studiet og er på 30 sp.

§ 7-3 Varighet

Diplomstart fastsettes av undervisningsutvalget og bekjentgjøres gjennom kurspresentasjon og
studieplan

Diplomoppgavens varighet er normalt 18 uker. Det kan gis mulighet til forlengelse i inntil fire
uker. Søknad om forlengelse rettes til rektor før diplomsemesteret starter. Sammen med
søknaden skal det foreligge en anbefaling fra et institutt. Studieadministrasjonen underrettet
sensorene om at kandidaten er innvilget forlenget varighet og grunnlaget for dette. Ved
utvidet tid på diplomoppgaven, som medfører senere innlevering, vil studenten bli sensurert
sammen med påfølgende semesters diplomkull.

§ 7-4 Program

Alle fagmiljøer innenfor instituttene skal definere prioriterte temaområder/oppgavestillinger for
diplomoppgaver. Temaene skal presenteres som del av AHOs årlige studieplan.

Diplomoppgaven er en selvprogrammert oppgave hvor studenten selv utarbeider programmet
for oppgaven basert på enten fagmiljøets temaområder eller eget interessefelt. Utarbeidelse
av diplomprogrammet er definert som pre-diplom, 6 sp, og tilknyttet siste semesters studiokurs.

Avvik fra programmet eller kravene må begrunnes av studenten in beskrivelsen til oppgaven
ved innlevering.

§ 7-5 Ansvarsforhold og veiledning

Diplomoppgaven ved AHO utføres som et selvstendig arbeid. I et diplomarbeid sees skolens
samlede lærerstab som en ressurs den enkelte student, på eget initiativ, kan hente veiledning
og kunnskap fra.

Alle diplomstudenter skal ha en faglærer som har godkjent programmet og som fungerer som
studentens kontakt til skolen gjennom diplomarbeidet. Studenten har anledning til å benytte
ekstern faglig rådgiver. Det gis et tilskudd til ekstern konsultasjon på inntil ti timer etter
fastsatte timesatser.

§ 7-6 Innlevering

Innlevering av diplomoppgaven skal skje innen fastsatt tidspunkt. Det innleverte materialet
registreres av studieadministrasjonen og formidles til studentene for kontroll.

§ 7-7 Utsatt innlevering

Utsatt innlevering innebærer sensur sammen med påfølgende semesters diplomkull. En
diplomoppgave kan ikke gå ut over to semestre, selv ved dokumentert sykdom. En oppgave
som ikke er levert innen de to semestrene vil bli registret som Ikke bestått og regnes som ett av
tre forsøk på diplomeksamen. Unntatt fra denne regel er fødselspermisjon, jf. universitets- og
høyskoleloven § 4-5.

§ 7-8 Kriterier for bedømmelse

Kriteriene for bedømmelse er iht. diplomoppgavens program og innlevert materiale. Studenten
presenterer oppgaven i intervju med sensorene.

§ 7-9 Sensorer

Diplomoppgaven skal bedømmes av minimum tre eksterne sensorer oppnevnt av
undervisningsutvalget. Funksjonstiden for hver sensor er inntil fire år. Begge kjønn skal være
representert i sensorgruppen og minst en bør være fra utlandet. Instituttene og
diplomkandidatene har forslagsrett ved oppnevning av nye sensorer.

AHO ved rektor skal sikre at sensorene har kjennskap til skolens struktur, studieplan og
pedagogikk ved tilsetting. Tilleggskompetanse skal bringes inn i sensorteamet når dette er
faglig nødvendig etter rektors vurdering.

§ 7-10 Sensur

Diplomoppgaven bedømmes til Bestått eller Ikke bestått, jf. § 6-14.

§ 8 Erfaringsbasert mastergrad

Denne paragraf gjelder erfaringsbaserte mastergrader. Forhold som ikke spesielt er nevnt
under denne paragraf, omfattes av øvrige bestemmelser i denne forskrift.

§ 8-1 Opptak

Opptak til de erfaringsbaserte masterprogrammene skjer på grunnlag av kopier av vitnemål og
attester. Det formelle opptakskravet er en av følgende utdanninger:

 •  bachelorgrad
 •  cand.mag-grad
 •  annen grad eller utdanning av minimum tre års varighet
 •  utdanning som iht. universitets- og høyskoleloven § 48 er godkjent som jevngod med overnevnte grader eller utdanningsløp

I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.

Det tredje året med formelle studier kan i særskilte tilfeller erstattes med ytterligere relevant
praksis. Høgre utdanning på masternivå kan erstatte kravet til yrkespraksis.

Søknad om opptak skal følges av bekreftede kopier av vitnemål og attester og eventuelt
portfolio. Opptaks- og godkjenningsutvalget er opptaksorgan for studenter til de
erfaringsbaserte studieprogrammene.

§ 8-2 Studieordning

De erfaringsbaserte mastergradene er modulbaserte studieprogrammer av 90 studiepoengs
omfang, inklusiv avsluttende masteroppgave. Programmene er satt sammen av obligatoriske
moduler på totalt 60 studiepoengs omfang og avsluttes med en masteroppgave på 30
studiepoeng. 

§ 8-3 Godkjenning av tidligere utdanning/innpassing i studiet

Studenter som har gjennomført relevante kurs ved annen institusjon kan søke godkjenning og
avkorting av studiet. Dette under forutsetning av at kursene det søkes godkjenning for ikke
allerede inngår i opptaksgrunnlaget for studiet.

Det kan maksimalt gis fritak for 30 sp. For godkjente kurs gis reduksjon i kursavgift pr sp.

Opptaks.- og godkjenningsutvalget er vurderingsorgan for godkjenningssaker.

§ 8-4 Fravær, sykdom og adgang til utsatt innlevering

Det er anledning til å søke utsatt innlevering ved egen sykdom, forhold i den nærmeste familie
som medfører omsorgsarbeid for studenten eller ved stor arbeidsbelastning på eget
arbeidssted.

Søknad om utsatt innlevering skal sendes studieadministrasjonen snarest mulig og senest 7
dager etter at sykdom er inntrådt. Dersom søknaden gjelder arbeidsbelastning ved eget
arbeidssted, skal dette dokumenteres fra arbeidsgiver.

Dersom en student ikke fullfører utdanningen innen normert studietid, og det i mellomtiden er
gjort vesentlige endringer i studieplan, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige planen
i ett år etter at endringen ble gjort gjeldende.

§ 8-5 Kontinuasjon

Dersom en hjemmeeksamen blir bedømt til Ikke bestått, må studenten kontinuere ved ny
oppgave innen semesterstart påfølgende høstsemester.

§ 8-6 Masteroppgave

Den avsluttende masteroppgaven er et selvvalgt emne; teoretisk problemstilling eller
prosjektoppgave.

Program for masteroppgaven skal være godkjent av programansvarlig og instituttleder innen
utgangen av siste semester i den modulbaserte undervisningen. Studenten har krav på
minimum ti timers intern veiledning på masteroppgaven.

Masteroppgaven skal leveres til sensur senest fem år etter utdanningens start.

§ 8-7 Sensur

Sensur av de obligatoriske modulene følger samme sensurregler som ordinære
masterprogrammer. Klage på karakterfastsettelse følger regler som ordinære
masterprogrammer.

Masteroppgaven bedømmes til Bestått/Ikke bestått. Sensur på masteroppgaven skal foreligge
innen tre uker etter innlevering. Dersom utvalget har behov for ytterligere tid, skal studenten
opplyses om dette og nytt tidspunkt for sensur oppgis. Sensuren skal følges av en skriftlig
evaluering fra sensorutvalget, jf. rutine: Vurderingsordning og bruk av sensorer.

§ 8-8 Sensorutvalg

Den avsluttende masteroppgaven bedømmes av et sensorutvalg bestående av minimum to
personer, hvorav minst en person er ekstern og en er programansvarlig. Ekstern sensor
oppnevnes av undervisningsutvalget etter innstilling fra instituttet.

§ 9 Bortvising og utestenging

En student som tross skriftlig advarsel fra rektor gjentatte ganger opptrer på en måte som
virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen
ellers, kan etter vedtak fra styret selv bortvises fra nærmere bestemt områder ved institusjonen
for inntil ett år. Hvis en student etter skriftlig advarsel fra rektor fortsatt ikke respekterer slik
bortvising, kan styret selv utestenge ham eller henne fra studiet i inntil ett år.

Vedtak om bortvising eller utestenging treffes etter styrevedtak med minst to tredjedelers
flertall. Vedtak om slik reaksjon kan påklages av studenten etter reglene i forvaltningsloven.

Vedtak om bortvising kan påklages til departementets særskilte nasjonale klageorgan, jf.
universitets- og høyskoleloven § 4-8 (4).

§ 10 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1.4.2015
________________________________________