Språk

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved AHO

Kapitteloversikt

Kapittel 1 Generelle bestemmelser (§§ 1–2)
Kapittel 2 Opptak (§§ 3–4)
Kapittel 3 Studier (§§ 5–9)
Kapittel 4 Eksamen (§§ 10–18)
Ikrafttredelse § 19
 

Kapittel 1: Generelle bestemmelser

§ 1-1 Forskriftens virkeområde

(1) Denne forskriften gjelder studentenes rettigheter og plikter i forbindelse med opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).
(2) Forskriften gjelder ikke for opptak til eller for doktorgradsprogram ved AHO.

Jfr skrift for graden ph.d. ved AHO

§ 1-2 Utfyllende bestemmelser

(1) Enkeltvedtak som er fattet etter denne forskrift kan påklages. Hvis ikke annen frist er nevnt i denne forskrift gjelder tre uker fra tidspunktet vedtaket er kommet fram til den klagende part. Klageinstans er AHOs klagenemnd.
(2) Undervisningsutvalget kan selv fastsette utfyllende regler til denne forskrift for studier de er faglig ansvarlige for. Ved uenighet skal styret fastsette utfyllende regler. Studieadministrasjonen skal straks underrettes ved fastsetting av utfyllende regler og endringer av disse.

§ 2 Definisjoner

Arbeidskrav Arbeidskrav er alle former for arbeider og øvinger som settes som vilkår for å framstille seg til eksamen, men der resultatet ikke inngår i beregningsgrunnlaget for den karakteren som angis på vitnemålet eller karakterutskriften. Vurderingsuttrykket for arbeidskrav skal være «godkjent» eller «ikke godkjent».
Delinnlevering Delinnlevering er prøving der karakteren inngår i beregningen av endelig karakter.
Diplom Diplomprosjektet gjennomføres i siste semester av studiet og er på 30 studiepoeng.
Diploma Supplement Vitnemålstillegg på engelsk og/eller norsk som skal gi informasjon om utdanningssystemet ved norske universiteter og høyskoler, og den enkelte students utdanning.
Eksamen Prøving av studentens kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller det gis en karakter som angis på vitnemålet eller karakterutskriften, eller som inngår i beregningsgrunnlaget for en karakter som angis på vitnemålet eller karakterutskriften.
Emne Den minste enheten som kan inngå i et fag eller et studieprogram. Emne i denne forskrift er å regne som et kurs.
Emnebeskrivelse Beskrivelse av læringsmål, faglige komponenter, oppbygging og gjennomføring av emnet.
Gjestestudent Benyttes om en student som ikke er tatt opp til et studieprogram, men som er tatt opp til ett eller flere kurs på individbasert avtale.
Grad Utdanning av et bestemt omfang og sammensetning som gir rett til å få tildelt et vitnemål.
Hjemmeeksamen Skriftlig eksamen i grunnundervisningen der studentene har en bestemt tid på å besvare en gitt eller selvvalgt problemstilling enkeltvis eller i grupper, og der alle hjelpemidler er tilgjengelige.
Individuell tilrettelegging Individuell tilrettelegging av eksamen har som formål å oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører for kandidaten i eksamenssituasjonen uten at de faglige kravene som stilles for vedkommende studium blir svekket.
Kontinuasjonseksamen Eksamen som kan arrangeres for studenter som har framstilt seg og fått «ikke bestått» på siste ordinære skoleeksamen, studenter som ønsker å forbedre karakter fra tidligere skoleeksamen og studenter som har avlagt hjemmeeksamen i grunnundervisningen.
Pre-diplom Forberedende emne til diplomeksamen som må være bestått før studenten gis adgang til å begynne på diplom.
Selvstendig arbeid Arbeid av et nærmere angitt omfang som inngår mastergradstudiet, og som skal vise selvstendig forståelse, refleksjon og modning.
Selvprogrammering Selvdefinert emne med veileder. Etter bestått grunnundervisning gis studenten rett til å søke selvprogrammering av studiokurs. Studenten kan selvprogrammere en gang i løpet av studiet.
Sensorveiledning En skriftliggjøring av det faglige grunnlaget eksamen skal bedømmes på. Sensorveiledningen skal inneholde en beskrivelse av hvilke momenter som skal være med i besvarelsen, og hvilke momenter som skal vektlegges spesielt i vurderingen, på bakgrunn av pensum, læringsutbyttebeskrivelser og læringsaktiviteter.
Semester Et semester er på 30 studiepoeng.
Skoleeksamen Skriftlig eksamen med tilsyn.
Student En person som er tatt opp til et studium ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Studieplan En plan som beskriver læringsmål, faglige komponenter, oppbygging og gjennomføring av studiet.
Studiepoeng Mål på omfanget av et studium, der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng.
Studieprogram Et flerårig helhetlig studium som leder fram til en grad.
Studieretning Definerte fagretninger innenfor et studieprogram.
Studierett Rettigheter tilknyttet et studium, for eksempel rett til organisert veiledning, smågruppeundervisning, oppgaveløsning. Studieretten tildeles etter institusjonens tilbud om studieplass og studentenes aksept av denne.
Studioundervisning En prosjektbasert undervisningsform som foregår i studio og integrerer faglig kunnskap og ferdigheter. Studioundervisningen er undervisningsintensiv og innebærer tilstedeværelse og høy grad av kunnskapsutveksling mellom lærer og student.
Supplering Dersom en student blir bedømt til «Ikke bestått» eller «F» på innlevert prosjektoppgave i grunnundervisningen, gis studenten anledning til å supplere materialet for ny vurdering.
Supplering og ny bedømming skal være foretatt innen semesterstart påfølgende høstsemester. Dersom supplering ikke fører frem til bestått emne, må emnet tas på nytt i sin helhet ved neste ordinære gjennomføring av kurset.
Utdanningsplan En plan inngått av institusjon og den enkelte student for gjennomføring av et studieprogram. Planen inneholder bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter.
Utsatt eksamen Eksamen som arrangeres for studenter som har vært syke eller som har hatt annen gyldig grunn til fravær ved siste ordinære eksamen.
Vurdering De tilbakemeldingene som gis studenten på grunnlag av prestasjonene han/hun utfører innenfor et kurs som bedømmes. Kriterier for vurdering skal gå fram av studie- og semesterplan.

Kapittel 2: Opptak

§ 3 Opptak og rangering av søkere til masterstudier av 300 og 330 studiepoengs omfang.

§ 3-1 Opptak til 1. år

(1) For opptak til AHO kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Søkerne rangeres i en kombinasjon av ordinær rangering iht. Forskrift om opptak til høyere utdanning og beståtte opptaksprøver etter regler fastsatt av AHO.
Den formelle delen av opptaket skjer gjennom Samordna opptak, iht. deres frister og forskrift om opptak til høyere utdanning.

§ 3-2 Opptak på bakgrunn av realkompetanse

AHO kan gi søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre i opptaksåret, opptak til et bestemt studium dersom de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium.
Opptak på bakgrunn av realkompetanse erstatter kun kravet om generell studiekompetanse, og ikke kravet om bestått opptaksprøve.

§ 3-3 Rangering av søkere

(1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser på et studium, rangeres søkerne.
(2) Opptakskomiteen har ansvar for innhold og form på opptaksprøver til 1 år. Komiteen vurderer og rangerer opptaksprøvene.
(3) Sensurering av opptaksprøve vurderes som en sensur i henhold til Universitets- og høgskolelovens bestemmelser i § 3-9 og bedømmelsen av disse skal gjennomføres av kun de faglige representantene i opptakskomiteen.

§ 3-4 Reservert studieplass

(1) Tildelt studieplass kan reserveres ved innkalling til førstegangs militær- eller siviltjeneste, svangerskap, langvarig sykdom eller dersom det foreligger andre tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art. Studieplassen reserveres til påfølgende studieår eller til neste gang studiet har ordinært opptak.
(2) Søknad om reservert studieplass må sendes innen tre uker etter at tilbud om studieplass er kommet frem.

§ 3-5 Supplering til høyere årskull

Styret kan lyse ut ledige studieplasser på høyere årskull. Styret fastsetter regler for opptak og rangering.

§ 4 Opptak og rangering av søkere til mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang og erfaringsbaserte mastergradsstudier av 90 og 120 studiepoengs omfang

§ 4-1 Opptak

(1) Søkere må ha:
a. Oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års/180 studiepoengs omfang eller utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.
b. Eventuelle fag, emner og emnegrupper fastsatt som krav i studieplanen for det aktuelle mastergradsstudiet.
c. Eventuelle særlige faglige minstekrav fastsatt i studieplanen.
d. Eventuelle særkrav fastsatt i studieplanen.
e. Portfolio som er godkjent av AHO `s sakkyndige opptakskomite.
 

(2) For å bli tatt opp til mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang stilles det i tillegg krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang og integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergradsstudiet.
(3) For å bli tatt opp til erfaringsbaserte mastergradsstudium av 90 og 120 studiepoengs omfang stilles det i tillegg krav om minst 2 års relevant yrkespraksis.
(4) Søkere til engelskspråklige mastergradsstudier er fritatt fra å dokumentere norskkunnskaper.
(5) Søkere til engelskspråklige mastergradsstudier som kommer fra land utenfor Norden må kunne dokumentere engelskkunnskaper etter regler fastsatt av AHO.

§ 4-2 Betinget opptak

(1) Søkere som på opptakstidspunktet venter på sensur for emner som skal inngå i opptaksgrunnlaget, kan av styret gis opptak til åpne mastergradsstudier betinget av bestått eksamen. For søkere med eventuelt opptaksgrunnlag fra andre institusjoner enn Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, kreves det skriftlig dokumentasjon fra utdanningsinstitusjonen om at søkeren vil oppnå bachelorgrad eller annet gyldig opptaksgrunnlag ved bestått eksamen.
(2) Studenter som har fått betinget opptak og som ikke oppfyller betingelsene for opptaket innen fastsatt frist, skal tilskrives av høgskolen om at de mister studieretten på mastergradsstudiet. Avgjørelsen kan påklages. Høgskolens klagenemnd er klageinstans. Studenten gis rett til å ta eksamen i de emner som studenten har påbegynt.

§ 4-3 Rangering

(1) Søkere til mastergradsprogram av 120 studiepoengs omfang som oppfyller de formelle kravene i § 4-1, rangeres i henholdt til sakkyndig vurdering av portfolio, etter krav fastsatt av AHO.
(2) Søkere til erfaringsbaserte mastergradsstudium som oppfyller de formelle kravene i § 4-1, rangeres i henhold til relevant utdanning og relevant yrkeserfaring, etter krav fastsatt av AHO

§ 4-4 Søknadsfrister

(1) Styret fastsetter frister for opptak til studier med lokalt opptak.
(2) Dersom det ved søknadsfristens utløp er få kvalifiserte søkere, kan rektor foreta ny utlysning med ny søknadsfrist. Ny søknadsfrist skal fastsettes av rektor.  Ved ny utlysning skal alle kvalifiserte søkere som søkte innen ordinær søknadsfrist, tilbys studieplass.
Jfr § 3-3

Kapittel 3: Studier

§ 5 Studieplan og studieprogrammer

§ 5-1 Studieplan

(1) Det skal fastsettes studieplan for alle studier som tilbys ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og som godskrives studentene i form av studiepoeng. Krav til innhold og tilgjengeliggjøring fastsettes i høgskolens kvalitetssikringssystem.
(2) Undervisningsutvalget fastsetter studieplaner. Studieadministrasjonen skal straks underrettes om nye fag- eller studieplaner og endringer i eksisterende fag- eller studieplaner.
(3) Endringer i studieplaner gis virkning fra neste studieår.
(4) Studentene har plikt til å sette seg inn i studieplanen for det eller de studier studenten er tatt opp til.
(5) For at studenten skal kunne begynne på 4. år må alle deler av grunnundervisningen være bestått.

§ 5-2 Studieprogrammer

(1) Alle studieprogram skal være beskrevet i en studieplan. Et studieprogram kan ha flere studieretninger. Studieprogrammene bygges opp av emner. Alle emner ved Arkitektur- og designhøgskolen skal være gitt en emnebeskrivelse.
(2) Styret selv oppretter og nedlegger studieprogrammer og studieretninger i studieprogrammene. Undervisningsutvalget vedtar endringer i studieplaner og studieprogrammene
(3) Styret fastsetter bruk og omfang av egenbetaling for studium, emner og emnegrupper.

§ 6 Graden master

§ 6-1 Forvaltning og tildeling av graden master

(1) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tildeler mastergrad av 120 studiepoengs omfang, mastergrad av 300 studiepoengs omfang, mastergrad av 330 studiepoengs omfang og erfaringsbasert mastergrad av 90 og 120 studiepoengs omfang.
(2) Graden master tildeles av rektor etter styrets bestemmelse for det enkelte studieprogram.

§ 6-2 Mastergrad

(1) For å få tildelt mastergrad av 120 studiepoengs omfang, mastergrad av 300 studiepoengs omfang, 330 studiepoengs omfang og erfaringsbasert mastergrad av 90 og 120 studiepoengs omfang, må kravene som stilles i forskrift om krav til mastergrad av 1. desember 2005 gitt av departementet være oppfylt.
(2) I tillegg må kandidaten ha avlagt eksamen i og bestått de emner som er fastsatt i studieplanen.
(3) I et mastergradsprogram av 300 og 330 studiepoengs omfang må det normalt inngå et førstesemesterstudium bestående av examen philosophicum med et omfang av 10 studiepoeng, Minst 60 av studiepoengene som skal inngå i grunnlaget for mastergraden, skal ikke være en del av tidligere oppnådd grad eller yrkesutdanning. Kandidaten må opplyse om eventuelle vitnemål utstedt fra annet universitet og høyskole.

§ 6-3 Krav til selvstendig arbeid i mastergrad (Diplomarbeid)

(1) I mastergradsprogrammet skal det inngå et selvstendig arbeid. Det selvstendige arbeidet kan defineres av studenten selv innenfor de rammer studieplanen setter.
(2) Mastergrad av 120 studiepoengs omfang og erfaringsbasert mastergrad av 90 og 120 studiepoengs omfang skal inkludere selvstendig arbeid av minimum 30 studiepoengs omfang.
(3) Mastergrad av 300 og 330 studiepoengs omfang skal inkludere selvstendig arbeid av minimum 30 studiepoengs omfang.
(4) Omfanget av det selvstendige arbeidet skal ikke overstige 60 studiepoeng.

§ 6-4 Vitnemål

(1) For oppnådd mastergrad med 120, 300 eller 330 studiepoengs omfang angis gradens faglige innhold på vitnemålet som «Master i (tittel på studieprogram)». For oppnådd erfaringsbasert mastergrad angis gradens faglige innhold på vitnemålet som «Erfaringsbasert master i (tittel på studieprogram)».
(2) Ved vitnemålet skal det følge med et engelskspråklig vitnemålstillegg (Diploma supplement) som gir en nærmere beskrivelse av kandidatens utdanning og av høyere norsk utdanningssystem.

§ 6-5 Fellesgrad

AHO kan inngå fellesgrader med andre institusjoner som tilbyr grader og utdanning tilsvarende som AHO. Det skal foreligge en avtale der det tydelig fremgår hvilke deler av fellesgraden som er underlagt denne forskrift, hvilke deler som er underlagt andre institusjoners forskrifter og eventuelle særegne bestemmelser for fellesgraden.

§ 7 Godskriving og fritak

§ 7-1 Godskriving

Programutvalget skal godskrive beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre institusjoner under universitets- og høyskoleloven i den utstrekning de oppfyller de faglige krav, jf. uhl § 3-5 (1).

§ 7-2 Fritak

Programutvalget kan gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak jf. uhl § 3-5 (2).

§ 8 Studierett, permisjon og utdanningsplan

§ 8-1 Studierett

(1) Studierett tildeles den som har fått opptak til et studium. Studieretten gjelder fra den dagen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo mottar studentens aksept på tilbudet om opptak. For studenter som er tatt opp til et studieprogram, gjelder studieretten de emnene som er spesifisert i utdanningsplanen etter den progresjon som programutvalget har godkjent.
(2) For studenter som tas opp til et masterstudium på 90 eller 120 studiepoeng tildeles en studierett på inntil 3 år.

For studenter som tas opp på et studieprogram med en normert studietid på 5 år tildeles en studierett på inntil 6 år.

For studenter som tas opp på et studieprogram med en normert studietid på 5,5 år tildeles en studierett på inntil 7 år.

For studenter som ved opptak til studieprogram får innvilget redusert progresjonskrav, tildeles en studierett i henhold til den individuelle utdanningsplanen.

I denne tidsberegningen inngår ikke utsatt studiestart, permisjoner, utestengelse fra høgskolen og faglig forsinkelser. Studenter som står i fare for å miste studieretten etter dette ledd skal gis skriftlig forhåndsvarsel senest ved semesterstart. Ved vedtak om inndragning av studieretten skal studenten underrettes skriftlig om vedtaket. I underrettelsen skal det opplyses om begrunnelsen for vedtaket og klageadgangen. Den som mister studieretten, kan søke om nytt opptak til studiet.
(3) Studenter med utdanningsplan må hvert semester bekrefte utdanningsplanen og betale semesteravgift innen fastsatt frist. Med bekreftelse av utdanningsplanen menes bekreftelse av den delen av utdanningsplanen som gjelder inneværende semester.
(4) Studenter som er tatt opp til studier med et omfang på mer enn 60 studiepoeng, må hvert semester registrere seg og betale semesteravgift innen fastsatt frist.
(5) Studieretten opphører i alle tilfelle når den grad studieprogrammet leder fram til er oppnådd. Studenter som senere ønsker å ta ny eksamen i tidligere beståtte emner, må søke om å få ta eksamen som privatist. Disse studentene er fritatt for eventuelt privatistgebyr for neste ordinære eksamen etter at studieretten har opphørt.

§ 8-2 Pålegg om framvisning av originaldokumenter

Studenter må ved forespørsel fra høgskolen framvise originaldokumenter som er grunnlaget for opptak til studier eller for utstedelse av vitnemål ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Studenter som ikke framviser de forespurte originaldokumentene for kontroll kan miste studieretten. Vitnemål fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo vil kunne bli holdt tilbake til de forespurte originaldokumentene er framvist og kontrollert.

§ 8-3 Permisjon

(1) En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn jf. universitets- og høyskoleloven § 4-5. Permisjon skal også gis på grunnlag av verneplikt.
(2) Permisjon kan gis på grunnlag av deltakelse i internasjonale forsvarsoperasjoner, studentpolitisk arbeid, attestert langvarig sykdom og andre tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art. Permisjon etter dette ledd kan ikke gis for mer enn to år i løpet av studietiden.
(3) Studenten har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo må så langt det er praktisk mulig legge forholdene til rette for at studenten kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon.

§ 8-4 Utdanningsplan

(1) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo skal inngå en utdanningsplan med den enkelte student som er tatt opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer.

(2) Utdanningsplanen skal være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre det planlagte studiet eller studieløp fram til en grad på normert tid som heltidsstudent. Skifte av kull kan foretas hvis:
 1. Studenten er mer enn et halvt år forsinket i forhold til normert studieprogresjon eller ligger 30 studiepoeng eller mer etter normert studieprogresjon. Kullskifte innebærer endret utdanningsplan og kan også medføre endringer i pensum og eksamensordninger. Studenten skal gis skriftlig melding om dette.
 2. Studenten får endret studieprogresjon som følge av bestemmelser i studieplan.

§ 9 Bortvisning og utestenging

§ 9 Bortvisning og utestenging

(1) Høgskolens klagenemnd kan bortvise og utestenge en student etter reglene i universitets- og høyskoleloven § 4-8 og § 4-10. Dette gjelder blant annet klanderverdig opptreden, fusk ved eksamen og skikkethetsvurdering.
(2) Studiesjef kan gi en student som opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved universitetet ellers, skriftlig advarsel om at forslag om bortvisning vil bli fremmet for høgskolens klagenemnd dersom studenten fortsetter med sin forstyrrende opptreden jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 første ledd.
(3) Studiesjef kan gi studenten skriftlig advarsel som beskrevet i universitets- og høyskoleloven § 4-8 første ledd.

Kapittel 4: Eksamen

§ 10 Registrering og eksamensmelding

§ 10-1 Registrering og eksamensmelding

Studenten må hvert semester registrere seg, betale semesteravgift og melde seg til eksamen i emner som gir studiepoeng innen gjeldende frister.

§ 10-2 Annullering av eksamensoppmelding

(1) Avmelding til ordinær eksamen skal skje innen to uker før eksamen. Ved avmelding har studenten normalt ikke adgang til eksamen før ved neste ordinære eksamen.
(2) Avmelding til kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen skal skje innen to uker før eksamen.
(3) Avmelding etter trekkfrist teller som et forsøk på eksamen.
(4) En student kan trekke seg fra diplomeksamen fire uker før innlevering, uten at dette betraktes som forsøk på eksamen.

§ 10-3 Dispensasjon fra fristene for registrering, eksamensmelding og søknad om tilrettelegging ved eksamen

(1) Studieadministrasjonen kan, etter søknad fra studenten, gi dispensasjon fra fristene for registrering og oppmelding til eksamen.
(2) Studieadministrasjonen kan, etter søknad fra studenten, gi dispensasjon fra frist for søknad om individuell tilrettelegging til eksamen.

(3) Dispensasjon etter første og annet avsnitt kan gis i følgende tilfeller:
 1. Ved sykdom på dagen for fristens utløp, dokumentert ved legeattest.
 2. Ved dødsfall i nærmeste familie, dokumentert av offentlig tjenestemann.
 3. Det første semesteret en utenlandsk student er registrert ved høgskolen. 
 4. Når studenten deltar i et gruppearbeid som direkte inngår som en del av den eksamen det gjelder, og eksamen ikke kan gjennomføres for de andre i gruppen uten at denne studenten er med.
 5. Den eksamen/de eksamener det gjelder, vil føre til fullført grad ved AHO.
 6. Dispensasjon kan gis ved andre særlige tilfeller.

Søknader som mottas senere enn fire uker etter at fristen har utløpt, behandles ikke.

§ 11 Eksamensavvikling

§ 11-1 Vilkår for å få avlegge eksamen

For å få avlegge eksamen må studenten ha fått godkjent eventuelle arbeidskrav og ha bestått eventuelle delinnleveringer i henhold til emnebeskrivelsen.

§ 11-2 Eksamensordninger

(1) Studentenes kunnskaper og ferdigheter skal prøves i hvert enkelt emne.
(2) En eksamen kan omfatte en eller flere deler og kan bestå av en eller flere ulike eksamensordninger. Eksamensordningen skal være fastsatt i emnebeskrivelsen.
(3) For eksamener som går over flere dager, medregnes ikke bevegelige helligdager og andre offentlige høytidsdager i eksamenstiden.

§ 11-3 Språk ved eksamen

(1) Opplysninger om undervisningsspråk og eksamensspråk skal gå fram av emnebeskrivelsen for det enkelte emne.
(2) Søknad fra student om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen, avgjøres av studieadministrasjonen.

§ 11-4 Tidspunkt og lokaler

(1) Skoleeksamen avvikles normalt i høgskolens lokaler.
(2) For øvrige eksamener, samt innlevering av skriftlige arbeider, fastsettes eksamenssted, eksamensdato og tidspunkt av programutvalg.
(3) For skoleeksamener i høgskolens lokaler fastsettes eksamenssted, eksamensdato og tidspunkt av studieadministrasjonen.

§ 11-5 Trekk fra eksamen

(1) Studenter som ikke møter til eksamen, ikke leverer eksamen innen fristen, eller trekker seg etter at annulleringsfristen er utløpt, regnes for å ha framstilt seg til eksamen. Kandidater som møter, men som trekker seg under eksamen, regnes også for å ha framstilt seg til eksamen.
(2) Kandidater som har levert eksamensbesvarelse, kan ikke unndra seg sensur.

§ 11-6 Akutt sykdom og andre særskilte grunner til fravær i forbindelse med eksamen

(1) Ved akutt sykdom gis det rett til utsatt eksamen jf. § 12-1. Som akutt sykdom regnes sykdom som er oppstått etter annulleringsfristens utløp jf. § 10-2. Ved dødsfall i nær familie eller ved andre særskilte grunner kan det også gis rett til utsatt eksamen, dersom forholdet dokumenteres.
(2) Dersom en kandidat ikke kan møte til eksamen på grunn av akutt sykdom eller andre særskilte grunner, gis vedkommende rett til utsatt eksamen dersom legeattest/ dokumentasjon med søknadskjema er sendt eller levert til studieadministrasjonen senest 7 døgn etter den første eksamen.
(3) Ved eksamensordning: «prosjekt utført i gruppe» hvor en i gruppen oppfyller punktene i henhold til denne paragraf kan utsatt eksamen gjelde hele gruppen.
(4) Sensurering ved utsatt eksamen fastsettes av studieadministrasjonen jf. § 12.

§ 11-7 Tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen

(1) Tillatte hjelpemidler skal være oppført på eksamensoppgavens forside samt i emnebeskrivelsen.
(2) Studenter har ikke anledning til å ta med seg mobiltelefon, smartklokke eller annet kommunikasjonsutstyr i eksamenslokalet.

§ 11-8 Fusk

(1) Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller prøve regnes:
 • å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen
 • å presentere andres arbeid som sitt eget
 • å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger
 • å levere en eksamensoppgave som tidligere er levert som eksamensbesvarelse ved Arkitektur – og designhøgskolen i Oslo eller andre institusjoner for høyere utdanning
 • ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller gruppe
 • å handle i strid med gjeldende regelverk eller retningslinjer for den enkelte eksamen
 • å plagiere

2) Konsekvenser av fusk eller forsøk på fusk reguleres av lov om universiteter og høyskoler og behandles av høgskolens klagenemnd, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-7 og § 4-8.
(3) Annullering av eksamen eller prøve i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-7, teller som ett forsøk til eksamen eller prøve, jf. denne forskrift § 11-5.
(4) En student som mistenkes for fusk eller forsøk på fusk, har ikke rett til å framstille seg til eksamen eller prøve i det faget eller emnet som omfattes av mistanken, så lenge saken er under behandling. Bestemmelsen gjelder både ordinær og ny og utsatt eksamen. Dersom klagenemnda kommer fram til at det ikke foreligger fusk og besvarelsen da blir vurdert til ikke bestått, har studenten rett til ny eksamen.
(5) Rektor kan gi retningslinjer for behandling av saker om fusk og forsøk på fusk.

§ 12 Utsatt eksamen, kontinuasjon, supplering

§ 12-1 Adgang til utsatt skoleeksamen

(1) Kandidater i grunnundervisningen som ikke fullfører en skoleeksamen eller deler av eksamen, og som oppfyller betingelsene i § 11-6 og § 13 har rett til utsatt eksamen. 
(2) Kandidater som av særskilte grunner i forbindelse med svangerskap, fødsel eller omsorg for barn ikke kan gå opp til ordinær eksamen, kan søke om å utsatt eksamen. Forholdet må dokumenteres med legeattest eller fødselsattest.
(3) Eksamensordningen ved utsatt eksamen skal være den samme som ved ordinær eksamen.
(4) Utsatte eksamener skal arrangeres så snart som mulig og normalt senest to måneder inn i det nye semesteret. Studentene må selv melde seg til utsatt eksamen.
(5) Dersom en student ikke møter til utsatt eksamen eller avbryter eksamen, gis det ikke adgang til å avlegge ny utsatt eksamen.

§ 12-2 Adgang til kontinuasjonseksamen ved skoleeksamen og hjemmeeksamen

(1) Studenter som ikke består ordinær eksamen kan få adgang til kontinuasjonseksamen dersom det skal være anledning til å avlegge kontinuasjonseksamen i det aktuelle emnet. Kontinuasjon i forbindelse med skoleeksamen og hjemmeeksamen avholdes normalt ved begynnelsen av påfølgende semester etter siste ordinære eksamen. Kandidater som anses for å ha trukket seg fra skoleeksamen etter § 11-5, har ikke rett til kontinuasjonseksamen.
(2) Studentene må selv melde seg til kontinuasjonseksamen. Studieadministrasjonen fastsetter fristen for oppmelding.

§ 12-3 Adgang til å supplere på prosjektoppgave i grunnundervisningen

En student i grunnundervisningen som blir vurdert til «Ikke bestått» eller «F» på prosjektoppgave gis anledning til å supplere materialet én gang før ny sensur.
Supplering og sensur skal være foretatt innen semesterstart påfølgende høstsemester etter siste ordinære eksamen. Dersom supplering ikke fører frem til bestått emne, må emnet tas på nytt i sin helhet ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Kandidater som anses for å ha trukket seg fra eksamen etter § 11-5, har ikke rett til supplering av prosjekt.

§ 12-4 Adgang til utsatt eksamen (gjelder studiokurs, fordypningskurs og andre emner uten skoleeksamen i hele det gjennomgående studieprogrammet)

(1) Studenter som oppfyller betingelsene i § 11-6 og § 13 kan framstille seg til utsatt eksamen.
(3) Kandidater som av særskilte grunner i forbindelse med svangerskap, fødsel eller omsorg for barn ikke kan gå opp til ordinær eksamen, kan søke om å utsatt eksamen. Forholdet må dokumenteres med legeattest, fødselsattest.
(4) Eksamensordningen ved utsatt eksamen skal være den samme som ved ordinær eksamen.
(5) Utsatte eksamener skal arrangeres så snart som mulig og normalt senest to måneder inn i det nye semesteret. Studentene må selv melde seg til utsatt eksamen.
(6) Dersom en student ikke møter til utsatt eksamen eller avbryter eksamen, gis det ikke adgang til å avlegge ny utsatt eksamen.

§ 12-5 Adgang til å avlegge eksamen etter tidligere ordning ved nedlegging eller endringer i emnet

(1) Dersom emnet endres vesentlig med hensyn til omfang, pensum eller lignende eller nedlegges, skal det være anledning til å avlegge eksamen etter tidligere ordning kun én gang for et tidsrom på ett år etter at ny ordning trer i kraft. Studenten har imidlertid ikke krav på undervisning etter tidligere ordning. Gjelder endringen selve eksamensordningen, gis det anledning til å gå opp til eksamen én gang etter tidligere ordning dersom studenten har påbegynt emnet før den nye ordningen trådte i kraft.
(2) Eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter ved det aktuelle studieprogrammet eller emnet, må avlegge eksamen etter den eksamensordning som til enhver tid gjelder for privatister.
(3) Det må søkes om å få avlegge eksamen etter tidligere ordning. Søknaden sendes studieadministrasjonen.

§ 12-6 Adgangen til å framstille seg til samme eksamen

(1) Det er anledning til å framstille seg til samme eksamen ved Arkitektur og designhøgskolen inntil tre ganger. Hva som regnes som å framstille seg til eksamen, er beskrevet i § 11-5.

(2) Programutvalg kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen dersom ett av følgende kriterier er oppfylt:
 1. Ved å bestå eksamen i emnet vil studenten fullføre en grad.
 2. Studenten kan dokumentere tungtveiende sosiale og/eller personlige grunner til at eksamen i emnet ikke er bestått etter å ha framstilt seg tre ganger.

3) Det kan gis inntil tre dispensasjoner.
(4) Dersom en kandidat har bestått samme eksamen mer enn én gang, vil beste karakter gjelde.

§13 Individuell tilrettelegging til eksamen

§13 Individuell tilrettelegging til eksamen

En student kan på grunn av sykdom, funksjonshemming eller andre særlige forhold søke om tilrettelegging av studiesituasjonen, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd.
Individuell tilrettelegging til eksamen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører for kandidaten i eksamenssituasjonen, samtidig som det i størst mulig utstrekning skal sørges for at kandidatene prøves likt. Den aktuelle eksamensformen skal legges til grunn ved vurdering av hvilket hjelpemiddel/hjelpetiltak som kan oppveie funksjonsnedsettelsen. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium og kan gjelde for enkeltemner eller for hele studiet. Studieadministrasjonen fastsetter hvilke hjelpemidler som er tillatt.

 1. Studenter som dokumenterer: spesifikke lese-, skrive- og matematikkvansker, graviditet og amming, eller norsk som fremmedspråk kan få tilrettelegging i form av fysiske tiltak og/eller utvidet tid på skoleeksamener 
  Allergi, astma og utydelig håndskrift gir ikke grunnlag for individuell tilrettelegging til eksamen.
 2. Studenter som ved spesialist- eller legeattest dokumenterer varige eller midlertidige fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser, skal få sine eksamener tilrettelagt så langt det er praktisk mulig.
   
  Dersom det er dokumentert at funksjonsnedsettelsen er av varig art, kan tilretteleggingen ved skriftlige skoleeksamener registreres som varig slik at det ikke er nødvendig med ny søknad for hvert eksamenssemester.
   
  For andre typer eksamener enn skriftlige skoleeksamener, eller for eksamener som består av kombinasjoner av flere ulike eksamensformer, må det søkes på nytt for hvert eksamenssemester. Ved hjemmeeksamen eller liknende eksamensformer må programutvalget foreta en individuell vurdering av omfanget av en eventuell utvidet eksamenstid. Det kan i utgangspunktet ikke gis flere dager enn at oppgaven kan sensureres sammen med de som er levert innen fristen. Ved semesteroppgaver og andre skriftlige arbeider som det kan arbeides med gjennom hele semesteret, vurderer det aktuelle programutvalg hva som eventuelt er et rimelig antall ekstra eksamensdager.
 3. Studenten må framsette skriftlig dokumentert søknad til studieadministrasjonen om den aktuelle tilretteleggingen innen fristen for å levere eksamensmelding jf. § 10-1. Studieadministrasjonen kan gi dispensasjon fra søknadsfristen jf. § 10-3.

§ 14 Vurderingsuttrykk og karakterfastsettelse

§ 14-1 Karakterfastsettelse

Framgangsmåten ved fastsetting av karakter, herunder innbyrdes vekting av deler med videre, skal være fastsatt i emnebeskrivelsen.

§ 14-2 Vurderingsuttrykk

(1) Følgende vurderingsuttrykk skal benyttes:
 
a. Bestått/ikke bestått, eller
b. En gradert skala med 5 trinn fra A til E for ”bestått” og F for ”ikke bestått”.

  
(2) Bokstavkaraktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse:
Symbol
 
Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

(3) Når karakterskalaen «bestått»/«ikke bestått» benyttes, skal dette være et selvstendig vurderingsuttrykk uten sammenheng med den graderte karakterskalaen.
(4) Ved bedømming av prosjekt utført i gruppe skal gruppearbeidet i utgangspunktet bedømmes likt for hele gruppen. Dersom en student unndrar seg arbeid og forpliktelser i denne sammenheng kan denne studentens arbeid trekkes ut fra resten av gruppen og bedømmes for seg.

§ 15 Sensur

§ 15-1 Sensorveiledninger

Det skal utarbeides sensorveiledning til hver eksamen.

§ 15-2 Sensor

(1) Ved eksamen eller vurdering der resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende studium, oppnevner programutvalget sensorer i samråd med fagmiljøet.
(2) All undervisning etter grunnutdanningen skal ha ekstern sensor til eksamen
(3) Bruk av sensor skal gå fram av emnebeskrivelse i studieplanen. Det skal normalt benyttes to sensorer ved muntlig og skriftlig eksamen.
(4) Rektor fastsetter retningslinjer for oppnevning og bruk av sensor.

§ 15-3 Antall sensorer, sensurordninger og bruk av eksterne sensorer

Følgende ordninger gjelder ved AHO:
a) Et sensorteam skal bestå av minimum 2 personer.
b) En av sensorene skal være ekstern:
 • ved bedømmelse av studiokurs på masternivå (unntatt diplom) jf. § 15-3 c)
 • ved ny sensurering som følge av klage over formelle feil
 • ved klage over karakterfastsettelse
c) Diplom (avsluttende mastergrad) bedømmes av minimum 3 eksterne sensorer

§ 15-4 Sensurfrister

Sensuren skal foreligge innen tre uker. Den som er tildelt eller som påtar seg et sensoroppdrag, har plikt til å overholde lovens hovedregel om sensurfrist.

§ 15-5 Kunngjøring av sensur

Resultatet fra en eksamen kunngjøres på Studentweb. Studentene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med sensuren. AHO er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller misforståelser som oppstår ved muntlig beskjed om eksamensresultatet.

§ 16 Klage

§ 16-1 Klage over enkeltvedtak og formelle feil ved gjennomføring av eksamen

(1) Enkeltvedtak som bygger på bestemmelser etter denne forskriften, med unntak av sensur, kan påklages i henhold til lov av 1. januar 1970 om behandlingsmåten i forvaltningssaker, kapittel VI.
(2) Formelle feil ved gjennomføring av eksamen kan påklages i henhold til universitets- og høyskoleloven § 5-2.
(3) Høgskolens klagenemnd er klageinstans.

§ 16-2 Begrunnelse for karakterfastsetting

(1) En kandidat har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen i henhold universitets- og høyskoleloven § 5-3.
(2) Krav om begrunnelse for karakterfastsettingen for skriftlig eksamen må framsettes senest 7 dager etter at karakteren ble kunngjort. Krav om begrunnelse skal rettes til studieadministrasjonen.
(3) Studenten har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen etter hver enkelt eksamen.
(4) Begrunnelse gis skriftlig. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen, og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Sensorveiledning eller andre skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal være tilgjengelige for kandidatene etter at karakter er fastsatt.

§ 16-3 Klage over karakterfastsetting

(1) En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner i henhold universitets- og høyskoleloven § 5-3. Skriftlig klage sendes til studieadministrasjonen ved AHO.
(2) Klage over karakterfastsetting skal være framsatt innen 21 dager etter at sensuren ble kunngjort. Er krav om begrunnelse for karakterfastsettingen eller klage over formelle feil jf. §§ 16-1 og 16-2 framsatt, løper klagefristen etter denne bestemmelsen fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.
(3) Ved klage skal kandidatens besvarelse forelegges klageutvalget for studieprogrammet som foreta en helt ny sensurering, og skal således ikke ha opplysninger om karakter, begrunnelse for karakteren eller studentens begrunnelse for klagen. Klageutvalget skal alltid ha sensorveiledningen. Karakterfastsetting kan skje til gunst eller ugunst for klager. Karakterfastsettingen ved ny sensurering kan ikke påklages.
(4) Ved eksamener som består av flere deler, er det ikke anledning til å framsette klage på karakterfastsettelsen før den endelige karakteren i emnet er kunngjort. Ved klage skal alle delene forelegges ny sensur.
(5) Klage over karakterfastsetting av gruppeeksamen må undertegnes av alle medlemmene i gruppen før den kan framsettes.
(6) Ved klage på karakter eller på formelle feil etter at kandidaten har mottatt vitnemål, må vitnemålet leveres inn samtidig med klagen for at klagen skal kunne behandles.

§ 17 Vitnemål, Diploma Supplement og karakterutskrift

§ 17 Vitnemål, Diploma Supplement og karakterutskrift

(1) En student skal etter forespørsel få utskrift over samtlige avlagte, beståtte eksamener ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
(2) Vitnemål for kandidater som oppnår mastergrad ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, utstedes uten anmodning i den målform, bokmål eller nynorsk, kandidaten selv har angitt ved semesterregistrering. Ved vitnemål skal det følge med et Diploma Supplement som gir en nærmere beskrivelse av kandidatens utdanning og av norsk høyere utdanningssystem. Diploma Supplement er bare gyldig sammen med det originale vitnemålet. Eventuelle overskytende studiepoeng dokumenteres med en karakterutskrift.
(3) Vitnemål utstedes på norsk med mindre utdanningsprogrammet i sin helhet er et engelskspråklig studieprogram. Vitnemål skal suppleres med Diploma Supplement og karakterutskrift på engelsk.
(4) Det utstedes bare ett vitnemål per kandidat innenfor et studieprogram.
(5) Det utstedes nytt vitnemål hvis kandidaten senere forbedrer en karakter som inngår på vitnemålet.
(6) For å få utstedt vitnemål fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, må minimum 60 studiepoeng av en 2-årig grad og minimum 90 studiepoeng av en 5 og 5,5-årig grad være avlagt ved AHO.

§ 18 Offentlighet

§ 18-1 Unntak fra offentlighet

(1) Mastergradsoppgaver eller tilsvarende er i utgangspunktet offentlige.
(2) Oppgaver som inneholder opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, skal unntas offentlighet.
(3) Programutvalg kan unnta oppgaver fra offentligheten i inntil fem år dersom det foreligger tungtveiende grunner. I særlige tilfeller kan en oppgave unntas for en lengre periode.

§ 18-2 Tilgjengeliggjøring av mastergradsoppgaver eller tilsvarende i høgskolens vitenarkiv

(1) Mastergradsoppgaver eller tilsvarende, som ikke er unntatt offentlighet etter § 18-1 skal gjøres åpent tilgjengelig i høgskolens digitale vitenarkiv.
(2) Den enkelte student kan reservere seg mot slik tilgjengeliggjøring.
(3) Studenten har opphavsretten til de åndsverk han eller hun skaper i overensstemmelse med lov om opphavsrett. Åndsverk omfatter litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform. AHO forbeholder seg retten til å gjøre bruk av studentarbeider til utstillinger og undervisningsformål i skolens regi. I slike tilfeller skal studentens navn oppgis. En student kan reservere seg mot å få sitt arbeid offentliggjort av AHO i publikasjoner eller på internett.

§ 19 Ikrafttredelse

§ 19 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 14.06.2017. Samtidig oppheves forskrift av 28.05.2010 ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo.