Økonomidirektør

Ansvar og myndighet

Økonomidirektør leder økonomiavdelingen ved AHO og har det overordnede ansvaret for drift og eiendomsforvaltning. Økonomidirektør møter i AHOs styre ved behandling av budsjett- og økonomisaker.

Organisatorisk plassering 

Økonomidirektør rapporterer direkte til rektor.

Har som stedfortreder 

Økonomidirektør utpeker stedfortreder i egen avdeling.

Kompetanse og tilsetting

Økonomidirektør skal være en person med høy faglig kompetanse spesielt innenfor økonomiforvaltning, økonomistyring, budsjettering og regnskap. Økonomidirektør er en fast stilling og tilsetting skjer i styret etter ekstern utlysning.

Arbeidsoppgaver

Økonomidirektør

 • vil sammen med rektor, prorektor og direktør organisasjon danne AHOs sentrale ledelsesstab og fungere som stabssjef i driften av AHO
 • har delegert ansvar for økonomistyring og økonomiforvaltning ved AHO,
 • har delegert ansvar for budsjettering og regnskap.
 • har ansvar for økonomirapportering til rektor og styret.
 • Økonomidirektør leder sin avdeling ved AHO
 • har ansvar for å planlegge, initiere og koordinere avdelingens oppgaver,
 • skal utarbeide virksomhetsplaner og budsjetter for avdelingen,
 • har budsjettansvar for sin avdelings virksomhet,
 • har personalansvar for sin avdeling og skal påse at virksomheten innen eget ansvarsområde til enhver tid har en effektiv organisasjon og ledelse, at de ansatte har en riktig kompetanse og at den løpende virksomheten videreutvikles og tilpasses kommende oppgaver.
 • er ansvarlig for AHOs driftsorganisasjon og den daglige driften
 • har et spesielt ansvar for forvaltning av utstyr og eiendom