Språk

Studentreglement

 1. Dette reglementet gjelder for alle høgskolens registrerte studenter og for de personer som disse måtte ta med inn i høgskolens lokaler.
 2. Studenter skal vise respekt for og ta vare på det utstyr og studiemateriell som stilles til disposisjon fra AHOs side; møbler, bøker utlånt fra biblioteket, verktøy, annet teknisk utstyr mm., og skal varsle administrasjonen snarest mulig dersom noe blir ødelagt eller borte. Studenter plikter å delta på de opplæringstilbud som gis for bruk av kopimaskiner, datamaskiner, verkstedsutstyr etc. og å overholde de regler som er fastsatt for bruk av verksteder og spesialrom. Det skal kvitteres for utstyr eller nøkler som lånes fra administrasjonen og dette skal returneres i hht. avtale og uten unødig opphold. I særlige tilfeller, f.eks. ved grov uaktsomhet, kan studenter gjøres erstatningsansvarlig for gjenstander som blir ødelagt eller stjålet.
 3. AHO påtar seg ikke ansvar for private gjenstander som studenter oppbevarer i skolens lokaler. AHO har ingen forsikringsordning for erstatning av tapte eller ødelagte gjenstander.
 4. Studenter kan benytte AHOs parkeringsplass i Maridalsveien 29 i hht AHOs parkeringsbestemmelser. Alle som benytter parkeringsplassen, må sørge for at bilnummeret er registret i resepsjonens nummerregister og at oblat er synlig plassert. Biler som står feilparkert, blir tauet bort uten forvarsel og på eiers regning og risiko. Sykler skal parkeres utendørs på dertil avsatte plasser. Sykler som tas med innendørs vil umiddelbart bli fjernet. Sykkel bringes med til AHO på eget ansvar.
 5. Studentkort benyttes også som adgangskort. Adgangsdelen blir aktivert når semesteravgiften er betalt og slettet dersom semesteravgiften ikke er betalt innen fastsatt dato. Kort slettes henholdsvis 1. november og 1. mars. Adgangsdelen slettes senest 1 md etter avsluttet studium ved AHO. For alle dører som er lagt inn på kodelåssystemet, kan det gis nye adgangsbegrensninger uten forvarsel dersom særlige forhold tilsier at det er nødvendig. Første gangs studentkort er gratis. Må nytt kort utstedes, vil studenten bli belastet for kostnadene dette medfører.
 6. Studentene skal betale den til enhver tid fastsatte papiravgift hvert semester for dekking av kopieringsavgift til Kopinor. Avgiften innkreves sammen med semesteravgiften.
 7. Studenter som oppholder seg i høgskolens lokaler, plikter uoppfordret å vise gyldig studiekort til vaktpersonell som er på kontrollrunde.
 8. Studenter som oppholder seg i høgskolens lokaler etter ordinær åpningstid, plikter å påse at dører og vinduer er lukket og at lys og elektriske maskiner er avslått når lokalet forlates.
 9. Studenter plikter å holde sin arbeidsplass ryddig og bidra til at tegnesaler og oppholdsarealer er i rimelig orden. All bruk av maling, spray, gips etc. skal kun foregå i dertil egnede verksteder. Det er forbudt å tømme maling eller kjemikalier i vasker eller toaletter. Det skal vises respekt og tilrettelegges for at renhold kan utføres i henhold til instruks. Denne inneholder bl.a at papir, modeller m.v. på gulv betraktes som søppel og kastes.
 10. Det er ikke tillatt å røyke i AHOs lokaler.
 11. Studenter må selv ta vare på sine oppgaver, modeller o.l. etter sensurering. Alle etterlatte studentoppgaver kastes etter den frist som settes ved avslutningen av hvert semester. Frist kunngjøres hvert semester ved oppslag.
 12. Alle høgskolens studenter plikter å gjøre seg kjent med høgskolens branninstruks og delta i årlige brannøvelser.
 13. Alle studenter plikter å overholde de regler som er fastsatt for bruk av verktøy og utstyr og opphold i høgskolens verksteder eller andre spesiallokaler.
 14. Et hvert brudd på Ordensreglementet vil kunne medføre stenging av adgangskort. Ved grov uaktsomhet kan studenter gjøres erstatningspliktig for den skade de har forvoldt på AHOs inventar og/eller utstyr. I gjentatte eller særlig grove tilfeller vil rapport bli sent styret, som avgjør om ytterligere sanksjoner, som for eksempel bortvisning, skal iverksettes.