Språk

80 113 GK1 Lese-/skrivekurset

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Lese-/skrivekurset er et tilbud til alle de studentene i 1. klasse på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo som allerede har avlagt og bestått Examen Philosophicum.

Emneinnhold

Lese-/skrivekurset trener deg i å iakta og beskrive omgivelsene dine. Kurset gir dessuten en introduksjon til akademisk håndverk og ulike akademiske og kunstneriske genre. Gjennom studier av tekster, bilder, filmutsnitt og virkelige miljøer utforsker vi samspillet mellom menneske og omgivelser og oppøver evnen til å lese og tolke omgivelseskvaliteter. Noen ganger er bakgrunnsmaterialet litterært, andre ganger dokumentarisk eller teoretisk. Noe er hentet fra filosofien eller historien, andre ting kommer fra romaner, poesi, billedkunst eller museumssamlinger. Alt materialet har med arkitektur og design å gjøre, men er ikke det vi vanligvis kaller faglitteratur. Snarere er bakgrunnsmaterialet ment å åpne opp en litt større verden der arkitektur og design sees innenfor en litterær, historisk, kunstnerisk og filosofisk sammenheng.

Forventet læringsutbytte

Lese-/skrivekurset gir øvelse i iaktagelse og beskrivelse og introduserer studentene for akademisk håndverk.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Skriveøvelser og muntlige presentasjoner