Språk

80 144 GK4 Norsk Arkitekturhistorie

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

I dette kurset brukes begrepet ”arkitektur” som samlebetegnelse for både byggekunst og byggeskikk. 

Å lage god arkitektur tilpasset den kultur den bygges i, krever stor kunnskap, ikke bare om internasjonale strømninger, men også lokale arkitekturtradisjoner.
Kurset forklarer og drøfter norsk arkitektur som uttrykk for det den brukes til, og som resultat av lokale og nasjonale forutsetninger.
Et av flere spørsmål som stilles er om det finnes et særnorsk arkitektur-uttrykk?

Forventet læringsutbytte

Kurset skal øke studentenes forståelse for norsk bygningstradisjon, og gjøre dem i stand til å:

- identifisere arkitekturobjektet i forhold til en relevant kulturell og arkitektonisk kontekst.

- beskrive arkitekturobjektet. 

- tolke arkitekturobjektene i forhold til relevante kontekster. 

- skrive en kort vitenskapelig artikkel med litteraturhenvisninger.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset består av forelesninger, seminarer, litteraturoppgaver og en ekskursjon i Norge.
Forelesningene beskriver epoker og fenomener i Norsk arkitektur fra Bronsealder til vår tid, og danner grunnlag for fem litteraturoppgaver.
Fire oppgaver er gruppearbeid og en er individuelt arbeid. 

På Norgesekskursjonen settes arkitekturobjekter inn i relevante kontekster.

Emneansvarlig

Amanuensis Kolbjørn Nesje Nybø

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Oppmøte til undervisning 10 7 Ja

Forelesningene er et viktig grunnlag for undervisningen

Øvinger 4 3

Gruppearbeid - skriving av bygningsanalyser

Prosjekt 1 1

Individuell litteraturoppgave

Ekskursjoner 1 1

Ekskursjonen kan erstattes med individuell litteraturoppgave.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Semesteroppgave Individuell A-F 40
Kommentar:

Individuell litteraturoppgave

Prosjektoppgave Gruppe A-F 30
Kommentar:

Gruppearbeid - 4 litteraturoppgaver

Prosessvurdering underveis A-F 30
Kommentar:

Deltagelse på forelesninger og ekskursjon

Læremidler

Brekke, Nils Georg. Nordhagen, Per Jonas. Lexau. Siri Skjold. Norsk arkitekturhistorie. Fra steinalder og bronsesalder til 21. århundre. Det Norske Samlaget Oslo 2003.

Christensen, Arne Lie. Den norske byggeskikken : hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid. Oslo : Pax, 1995. Sidetall:318 s. : ill. 
ISBN:82-530-1735-9 (ib.)