Språk

80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Første del av kurset består av forelesninger om og drøftinger av ulike trebyggingsteknikker og konstruksjonstyper.

 Paralellt med dette bygger studentene modeller av konstruksjonsprinsipper, og/eller skriver et vitenskapelig essay om et relevant tema.
 Kursets litteratur og drøftinger danner et viktig grunnlag for både artikkel og modellstudier.
Oppgavene skal leveres før fordypningsuken, og presenteres og diskuteres i plenum. 

Fordypningsuken er svært intensiv og viktig på dette kurset. Da bygger vi et bindingsverksbygg eller et grindbygg i full scala.

Forventet læringsutbytte

A: Kunnskaper
Kunne identifisere trebygningene i forhold til en kulturell og teknisk kontekst.

Kunne forklare bygningenes oppbygging og håndverksteknikker.


B: Ferdigheter
Kunne anvende kunnskapen ved å delta i bygging av en konstruksjon i full scala. 

Kunne skrive et vitenskapelig essay innenfor kursets tema.

C: Generell kompetanse
God forståelse for tradisjpnelle trebyggingsteknikker og trematerialers egenskaper.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og diskusjoner
Modellstudier.
Skrivíng av et vitenskapelig essay.
Workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala.

Emneansvarlig

Kolbjørn Nesje Nybø

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Oppmøte til undervisning

Skriving av vitenskapelig essay og /eller modellarbeid.
Deltakelse på forelesninger, diskusjoner og bygging I full scala.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosessvurdering underveis Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Sensurering av vitenskapelig essay.
Sensurering av modellarbeid.
Deltagelse på forelesninger, diskusjoner og bygging I full scala.

Læremidler

Christensen, Arne Lie. Den norske byggeskikken : hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid. Oslo : Pax, 1995.

Ljøsne, Anne Grete  Naturen og menneskeverket : vår gamle trearkitektur i nytt lys. Oslo : Solum, 1993.

Rapoport. Amos. House form and culture.1969 by Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J.

Schjeldrup. Helge, Brekke. Nils Georg. Hus på vestkysten gjennom 4000 år.

Bergen/Stavanger 1997

Storsletten, Ola. En arv i tre : de norske stavkirkene. Oslo : Aschehoug, c1993.