Språk

80 507 SPA - Studio for potensiell arkitektur.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Historiske referanser er et essensielt aspekt ved arbeidet som arkitekt. Med utgangspunkt i analyse av utvalgte eksempler fra arkitekturhistorien er ambisjonen til kurset å utvikle en personlig metodikk og arkitektur.

Semesteret vil være delt i to hvor de første 5 ukene består av en individuell analyse av et utvalgt historisk prosjekt. Resten av semesteret skal studenten utvikle et nytt prosjekt i en ny kontekst hvor analysen fra første del skal danne utgangspunkt.

Fase 1:
Liste over aktuelle prosjekter vil bli utdelt i starten av semesteret og kan være prosjekter fra både nær og fjern historie.
Den individuelle analysen vil fokusere på å identifisere prosjektets arkitektoniske kvaliteter. Denne vil omhandle både målbare og ikke målbare kvaliteter, eksempelvis; romforløp, bevegelse, lys, konstruksjon, materialitet, dimensjoner, forhold til kontekst, etc. Temaer som skal undersøkes vil bli gitt som korte oppgaver med innlevering hver uke.

Fase 1 avsluttes i en eller flere oppsummerende modeller og tegninger. Abstraksjonsnivået må være presist nok til at materialet kan oversettes i en personlig videreutvikling av analysen.

Fase 2:
Studentene skal selv velge tomt og utarbeide program for prosjektet i fase 2, men etter gitte kriterier som gis etter at fase 1 er avsluttet. Disse kriteriene vil definere deler av programmet, samt et avgrenset geografisk område hvor man kan finne en tomt.

Kvalitetene fra analysen vil her måtte redefineres og utvikles på nytt i møtet med en ny kontekst og et nytt program.
Det arkitektoniske prosjektet skal etableres og bearbeides til det kan betraktes som fullført i en relevant målestokk. Det vil bli lagt særlig vekt på arbeid i modell og snitt-tegninger for å studere og forstå romlige sammenhenger og kvaliteter.

Forventet læringsutbytte

Ved gjennomført studium vil studenten få økt kunnskap om:
- Prosjekteringsmetodikk, programmering og bygningsprosjektering
- Bruk av arkitektonisk analyse i utviklingen av egne prosjekter
- Utvikle en kritisk holdning og bevissthet til arkitektonisk kvalitet
- Arkitektturrepresentasjon i form av tegnings, illustrasjons- og modellarbeid

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningen vil foregå gjennom veiledning på salen, felles gjennomganger med inviterte kritikere og forelesninger om aktuelle temaer. Studioet vil samarbeide med Studio Positions v/Lisbeth Funck om felles gjennomganger, forelesninger, studietur etc.

Studioet planlegger en studietur til Chicago hvor målet blant annet vil være prosjektene som skal analyseres i fase 1. Destinasjon er ikke endelig bestemt

Emneansvarlig

Nils Ole Brandtzæg