Språk

60 512 Fredrikstad, Festningen og byen

Forkunnskapskrav

Kurset er obligatorisk for førsteåret for studenter i master landskapsarkitektur og åbent for andrestudenter med batchelor

Emneinnhold

Kurset tager sit udgangspunk I fæstningen og ser på hvordan denne har ændret sig over tid og hvordan den markante form kan være med til at forme byens fremtid. Voldterrænet og beplantningen er en stor del af fæstningen fremtræden. Søsiden ligeledes en vigtig del af fæstningen.
Stedet er i dag en kulturfæstning og opgaven er at forstærke og accentuerer dette sted der er en af de bedst bevarede fæstninger i Europa,

Forventet læringsutbytte

Gennem studier af tilsvarende historiske anlæg i Danmark; Kronborg, Kastellet og Fredericia undersøges de tilgrundliggende geometrier for disse militære anlæg.

Der udarbejdes en plan for hvordan dele af de nu forsvundne anlæg kan gentolkes og indarbejdes i byens vækst, stedets forandring og historiske baggrund. Målet er at forstærke byens ide om at være en moderne kulturby med historisk identitet og store rekreative og kulturelle værdier i byens centrum.

Der arbejdes med en landskapsarkitektonisk plan for anlæggets beplantning og træer og udarbejdes detaljerede forslag til ny anlæg.

Kurset arbejder i alle skalaer.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset forudsætter selvstændig egen indsats, med grundlag i forelæsninger, projektgennemgange, eksterne foredragsholdere, studieture og opmålinger. Gruppearbejde i forbindelse med modeller og fælles projekter.

Krav til arbejdsindsats:
Kurset kræver obligatorisk daglig fremmøde og arbejdet og undervisning foregår på tegnesalen, ekskursjoner er obligatoriske for at bestå eksamen. Skolens forelæsningsrækker skal følges og er ligesom croquis tegning er obligatorisk.

Emneansvarlig

Jeppe Aagaard Andersen, Samin Salehi, Maria Christina Petralla