Språk

Støtte for forskere

Støtte for forskere

Søk AHO-midler

Forskningstermin

Forskningstermin utlyses en gang i året med søknadsfrist 1. februar. Fast ansatte i minst 50 % stilling kan søke.

Retningslinjer for søknad og tildeling

Midler til faglig-vitenskapelige reiser

Midler til faglig-vitenskapelige reiser kan søkes av fast ansatte og ansatte i åremålsstillinger. Midlene utlyses normalt en gang i året, med søknadsfrist 15. april. Restmidler kan også utlyses om høsten, med søknadsfrist 15. september.

Søknaden skal følges av en uttale fra instituttleder. Dersom uttalen ikke er vedlagt ved levering av søknaden, vil ikke søknaden bli behandlet.

Forskningsutvalget (FU) vil i tildelingsprosessen legge vekt på følgende kriterium:

  • Kun fast ansatte og personer i åremålsstillinger (3 eller 4 år) kan søke. Dette utelukker timelærere, stipendiater og tilsette i årsengasjement.
  • Reisen skal gi konkrete forskningsresultater.
  • Tidligere bevilgninger: hvem som har fått støtte til hva tidligere, sett i forhold til gjennomføring og resultat.

FU gir støtte til reise og overnatting etter regning, ikke kostpenger/statlig regulativ.

Se også Tildeling av midler til fagligvitenskapelige reiser - retningslinjer

Søknad skal sendes til Forskningsadministrasjonen.

Vitenskapelig publisering

Forskningsrapportering Cristin

Skrive og referere 
 

Etikk og personvern i forskning ved AHO

Forskningen ved AHO skal følge de relevante regelverk for håndtering av ulike data- og forskningsspørsmål. AHO har rutiner for rådgivning og internkontroll av student- og forskningsprosjekter som faller inn under særlover og/eller behandler personopplysninger.
 

Personvernombud

NSD er personvernombud for AHO og her melder du inn prosjekter som omfatter personopplysninger. NSD personvernombudet gir informasjon og råd og du kan enkelt gå inn og sjekke om prosjektet har meldeplikt: www.nsd.uib.no/personvern
 

De nasjonale forskningsetiske komiteer

Her finner du etiske retningslinjer både på overordnet nivå og for forskjellige fag- og temaområder: www.etikkom.no
 

Godkjenninger

Prosjektleder har ansvaret for å klarlegge om prosjektet trenger godkjenning eller har meldeplikt til NSD, og sørge for at de nødvendige tillatelser blir innhentet.