Språk

Støtte for ph.d-studenter

Støtte for ph.d-studenter

Underveis

Utlysning og opptak

AHO er arbeidsgiver:

  • Stipendiatstillinger finansiert av AHO blir vanligvis utlyst en gang i året, i januar/februar. De som blir tatt opp begynner på Forskerskolen i påfølgende høstsemester.
  • Stipendiatstillinger knyttet til eksternt finansierte prosjekter kan bli lyst ut gjennom hele året.
  • Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid blir utlyst om høsten, med søknadsfrist 1. desember. Les mer
Annen arbeidsgiver enn AHO
  • Ph.d.-kandidater som har finansiering fra annen institusjon kan bli tatt opp på AHOs ph.d.-program hvis prosjektet har relevans for AHO og dersom det finnes veilederkapasitet.
  • En nærings-ph.d. er ansatt i en bedrift og prosjektet delfinansieres av Norges forskningsråd. Mer informasjon om ordningen her
     

Annum, fravær og forlenging av periode

Veiledning

Det skal oppnevnes en veileder for kandidaten ved opptak. Det vil også være mulig å søke om biveileder. Les mer Doktorgradsveiledning - rutine

Doktorgradsavtalen

Ved opptak skal en skriftlig avtale fylles ut og signeres av kandidat, veileder og AHO

Avhandlingen

Malen
Alle ph.d.-kandidater ved AHO er forpliktet til å anvende AHOs mal for doktorgradsavhandlinger. Hvis du skriver artikkelbasert avhandling, er du forpliktet til å anvende malen på kappen. Publiserte artikler trykkes som i tidsskriftet.

Det er ditt eget ansvar å sette avhandlingen i malen. AHO dekker ikke utgifter knyttet til dette. Ph.d.-kandidater som har krav på annum, dvs. kandidater som er ansatt som stipendiater ved AHO, kan bruke annumet på språkvask og arbeid med malen.

Spørsmål om malen? Kontakt forskningsadministrasjonen

Avhandlingen skal skrives i AHOs mal for avhandlinger, som finnes i følgende varianter:
-    Word
-    InDesign

Avhandlingen skal enten være en monografi eller en artikkelbasert avhandling. Les mer

Fremdrift

For å sikre god fremdrift i arbeidet blir det avholdt progresjonsrapportering hvert semester. I tillegg vil det en gang i året bli innkalt til samtale med  med leder for ph.d.-programmet og ph.d.-koordinator for forskningsadministrasjonen og ved behov instituttleder og veileder. 

Avslutning

Reader og bedømmelseskomité

Når avhandlingen nærmer seg sluttfasen, skal det oppnevnes en reader som leser og vurderer utkastet. Readerrapporten skal så kommenteres av kandidaten og godkjennes av Forskningsutvalget. Etter dette oppnevnes bedømmelseskomiteen som avgir innstilling om avhandlingen er godkjent eller ikke. Les mer

Innlevering av avhandling

Avhandlingen skal leveres i fire papireksemplarer og elektronisk som én pdf-fil. Ved innlevering skal følgende skjema utfylles.

Bedømmelseskomiteens innstilling

Bedømmelseskomiteen vil vanligvis ha en frist på tre måneder fra avhandlingen ble mottatt og til de skal levere innstillingen. Avvik på grunn av ferier, sykdom m.m. kan forekomme. Komiteen skal konkludere med ett av tre utfall:

1.    Avhandlingen godkjennes for forsvar i offentlig disputas
2.    Avhandlingen underkjennes
3.    Det gis tillatelse til mindre omarbeiding av avhandlingen før endelig innstilling foreligger

Se ellers §§ 16-18 i AHOs ph.d.-forskrift

Komiteen bestemmer disputasdato. Vær oppmerksom på at all kontakt med bedømmelseskomiteen skal gå gjennom forskningsadministrasjonen, som vil oversende komiteens innstilling til deg senest 5 uker før disputasdato. Er innstillingen positiv, kan avhandlingen sendes til trykking. 

Trykking av avhandling

Når positiv innstilling foreligger, startes trykkeprosessen og arbeidet mot disputasen. Les mer

Tittel på prøveforelesning

Kandidaten får tittelen til prøveforelesningen to uker (ti virkedager) før disputasen.

Disputasen

Prøveforelesning og disputas skjer på samme dag. Først kommer prøveforelesningen, som komiteen skal godkjenne. Kandidaten skal deretter presentere avhandlingen, før disputasen begynner med innlegg fra 1. opponenten. Etter en pause vil det bli mulig for publikum å stille spørsmål til kandidaten «ex. auditorio», før 2. opponentens innlegg begynner. Til slutt kunngjør komiteen om disputasen er godkjent.


Skisse over programmet på disputasdagen:

10.00: Velkommen, ved seremonimester.
          Prøveforelesning (45 min)
          Pause    

12.00  Disputas
          Kandidaten presenterer avhandlingen (20 min)

          1. opponent
          Pause
          Eventuelle spørsmål ex auditorio       

         2. opponent
          Pause
          Endelig godkjenning

Prøveforelesningen skal vare i nøyaktig 45 minutter og presentasjonen av avhandlingen i nøyaktig 20 minutter.

Kreering og diplom

Det er styret for AHO som tildeler doktorgraden ved å kreere kandidaten til philosophiae doctor (ph.d.) etter anbefaling fra Forskningsutvalget. Kandidaten får deretter et diplom som blir utdelt i en høytidelig diplomseremoni.