Språk

Workshop knyttet til faglig organisering av AHO

Påmelding gjøres til Lise.Korneliussen@adm.aho.no - PROGRAM (pdf)
 

AHO har gjennomført ganske omfattende prosesser knyttet til organisering og ledelse ved AHO de to siste årene.  Bakgrunnen for prosessene er at skolen har et konstant behov for å utvikle seg og tilpasse seg best mulig de endringene som skjer rundt oss.   Basert på funn i prosessene, samt arbeidsgruppens arbeid og rapporten til AFF, gjorde styret 13 juni 2018 følgende vedtak;
 
Styret ber om at AHO videreutvikler og beslutter endringer i den faglige organiseringen gjennom bred involvering. Organiseringen skal gi tydelige rolle- og ansvarsområder og støtte opp under utdannings- og forskningskvalitet. Styret ber om at dagens lederspenn på faglig side reduseres og at helhetlig, sentral koordinering av forskning ivaretas i organiseringen.
 
Styret ber om at AHO legger frem et forslag til ny administrativ organisering i styret i oktober, og at en ny organisering reduserer antall avdelinger. Organiseringen må ivareta både service overfor egen organisasjon, administrasjonens kontrollfunksjon og en styrking av strategisk handlekraft.
 
Styret ber om at rektor arbeider videre med organisasjonsutvikling i henhold til arbeidsgruppens forslag til utviklingsaktiviteter.
 
Andre avsnitt i dette styrevedtaket er gjennomført og følges tett opp for å sikre at endringen får ønsket effekt.  Nå ønsker jeg å følge opp de andre delene av styrevedtaket ved å invitere bredt på AHO til en workshop fredag 6 september for å diskutere de faglige modellene som ble utredet av arbeidsgruppen og presentert i rapporten til AFF.  
 
Workshopen vil legge opp til gruppediskusjoner om hvilken modell som vil være foretrukket ut ifra noen av de kriteriene som ble presentert i rapporten – med det formål om å lukke prosessen og velge en modell som det skal arbeides videre med i høst.  I den sammenheng vil også ledelse og medbestemmelse være knyttet opp til modelldiskusjonen - sammen med noen andre problemstillinger som jeg ønsker skal diskuteres.
 
For å sikre representativitet har jeg, som til strategiworkshopen, har jeg besluttet å sende ut noen invitasjoner. Samtidig ønsker jeg også at de som vil og er interessert skal kunne delta.   Jeg vil ta stilling til en ytterligere workshop dersom interessen skulle være større enn det vi har beregnet.
 
Workshopen arrangeres fredag 6. september fra klokken 11.00-14.00 og vil bli gjennomført som et gruppearbeid.  Gruppearbeidet vil foregå på norsk, men det vil fungere greit å snakke engelsk så lenge man forstår norsk.  Underlag fra prosessene og program for dagen vil bli sendt ut uken før.  Det vil serveres enkel lunsj i løpet av workshopen.
Program:

Dato: 6 september, 2019
Tid: 11:00 - 14:00

Sted: Styrerommet
Adresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo

Kontakt: Ole Gustavsen