fbpx AHOs styre | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

AHOs styre

AHOs styre

foto_av_styret_2022_web.jpg

Styret er AHOs øvste organ. Styreleiar er oppnemnt av Kunnskapsdepartementet.
Lisa Ann Cooper er styreleiar. Sjå øvrige medlem nederst på denne sida.

Styrets mandat:
Styret har det overordna ansvaret for drifta til høgskulen og utvikling, er ansvarleg for at institusjonen blir drive etter gjeldande reglar og lovverk, innanfor gjeldande budsjettrammer og at dei oppgåvene som skulen er pålagt ivaretas best mogleg.

Offentlighet:
AHOs styremøte er som hovedregel opne, og styredokumentene er tilgjengelege for studentar og tilsette på intern servar i forkant av styremøta. Unnataksvis kan saker som omhandlar personopplysninger/personalmessige tilhøve e.l. unntas offentlighet, og styrebehandlingen av desse sakene blir lukka.

Representasjon:
Styret består forutan styreleiar av fem valde ansattrepresentanter m/vara, to studentrepresentanter m/vara og dessutan 3 eksternt oppnemnde medlemmar m/vara (korav ei vara møter fast).

Rektor er sekretær for styret.

Styrereferat

Kontakt postmottak@aho.no for referater fra tidligere år.


Medlemmer 2021-2025

Styreleiar: Lisa Ann Cooper
Rektor: Irene Alma Lønne
Sekretær: Irene Alma Lønne

Vitenskapelig ansatte (valt for fire år: 01.08.21 - 31.07.25)  

 • Medlem: Einar S. Martinussen
 • Medlem: Anna Røtnes
 • Medlem: Mari Hvattum
 • Varamedlem: Erik Langdalen


Ansatte i tekn./adm.stillinger (valt for fire år: 01.08.21 - 31.07.25)

 • Medlem: Reier Møll Schoder
 • Varamedlem: Jørn Henry Christiansen


Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskarstillingar (valt for eitt år: 01.08.23 - 31.07.24)

 • Medlem: Vignir Freyr Helgason
 • Varamedlem: Hanna Birkeland Berg


Studentrepresentanter: (valt for eitt år: 01.08.23 - 31.07.24)

 • Medlem: Anna Kristine Aarø Halvorsen (styremedlemmer SAHO )
 • Medlem: Hans Jacob Wernersen (styremedlemmer SAHO)


Eksterne styrerepresentanter (01.08.21 - 31.07.25)

 • Styreleiar: Lisa Ann Cooper, administrerande direktør i Catalysts
 • Medlem: Bård Folke Fredriksen, administrerande direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). 
 • Medlem: Mathilde Aggebo, rektor ved Designhøyskolen, Det Kongelige Akademi København (KADK). 
 • Medlem: Jacob Aars, professor, og leiar for institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap ved UiB
 • Varamedlem: Heidi Hemstad, dagleg leiar for Norsk spelt AS og styreleiar i Glommen Mjøsen Skog. 
 • Varamedlem: Ragnar Evensen, direktør for by- og stadsutvikling i Kristiansand kommune.