AHOs styre

AHOs styre

Styret er AHOs øvste organ. Styreleiar er oppnemnt av Kunnskapsdepartementet.

Gunnar B. Kvara er styreleiar. Sjå øvrige medlem nederst på denne sida.

Styrets mandat:
Styret har det overordna ansvaret for drifta til høgskulen og utvikling, er ansvarleg for at institusjonen blir drive etter gjeldande reglar og lovverk, innanfor gjeldande budsjettrammer og at dei oppgåvene som skulen er pålagt ivaretas best mogleg.

Offentlighet:
AHOs styremøte er som hovedregel opne, og styredokumentene er tilgjengelege for studentar og tilsette på intern servar i forkant av styremøta. Unnataksvis kan saker som omhandlar personopplysninger/personalmessige tilhøve e.l. unntas offentlighet, og styrebehandlingen av desse sakene blir lukka.

Representasjon:
Styret består forutan styreleiar av fem valde ansattrepresentanter m/vara, to studentrepresentanter m/vara og dessutan 3 eksternt oppnemnde medlemmar m/vara (korav ei vara møter fast).

Rektor er sekretær for styret.

Styrereferat

Kontakt postmottak@aho.no for referater fra tidligere år.


Medlemmer 2017-2021

Styreleder: Gunnar B. Kvara
Rektor: Ole Gustavsen
Sekretær: Ole Gustavsen

Vitenskapelig ansatte (valgt for fire år: 01.08.17 - 31.07.21)
Medlemmer:     
Gro Bonesmo
Peter Hemmersam
Solveig Sandness 
Varamedlemmer:      
Andrew David Morrison
Steinar Killi

Ansatte i tekn./adm.stillinger (valgt for fire år: 01.08.17 - 31.07.21)
Medlem Reier Møll Schoder
Varamedlem Geir Jarle Jensen

Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 
(valgt for ett år: 01.01.20 - 31.07.21)
Medlem: Kai Reaver
Varamedlem: Lone Sjøli

Studentrepresentanter: 
(valgt for ett år: 01.08.19 - 31.07.20)
Medlem: Helle Rabbås
Medlem: Emil Gaden

Eksterne styrerepresentanter (01.08.17 - 31.07.21)
Styreleder Gunnar B. Kvaran: Direktør, Astrup Fearnley Museet
Medlem Lisa Ann Cooper: Gründer og daglig leder, Leadership Foundation
Medlem Bård Vegar Solhjell
Medlem Mathilde Aggebo: Fagleder, Designskolen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)
Varamedlemmer:
Hege Schøyen Dillner
Jan Christian Vestre