fbpx Utveksling gjennom AHOs avtalenett | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Utveksling gjennom AHOs avtalenett

Utveksling gjennom AHOs avtalenett

AHO har i dag utvekslingsavtaler med 50 ulike læresteder. De fleste av disse hører inn under Erasmus- og Nordplus-programmene. I tillegg har vi noen frittstående bilaterale utvekslingsavtaler.

Avtalene forutsetter at utvekslingsoppholdet skal kunne innlemmes som en del av den endelige graden ved AHO, og ikke føre til forsinkelse. Du er dessuten fritatt fra å betale studieavgift til vertsinstitusjonen ved utveksling gjennom AHOs avtalenett.

Hvordan søke?

Søknad om utveksling sendes studieadministrasjonen. Søknadsskjema gjøres tilgjengelig på AHOs nettsider i forkant av søknadsfristene. Du har anledning til å føre opp inntil tre partnerinstitusjoner i prioritert rekkefølge.

Søknadsfrister

  • 1. februar for høstsemesteret / hele studieåret
  • 15. september for vårsemesteret

Kort tid etter søknadsfristene får du tilsendt informasjon om den videre søknadsprosessen. Studieadministrasjonen veileder deg gjennom søknadsprosessen, og fungerer som bindeledd mellom deg og det utenlandske studiestedet.

Utvalg av søkere

Alle søkere blir portfoliovurdert før de eventuelt får tilbud om studieplass ved et partneruniversitet. Utvekslingsavtalene gjelder for et begrenset antall studenter ved hver partnerinstitusjon. Dersom antallet søkere til en partnerinstitusjon overstiger antallet utvekslingsplasser må AHO foreta et utvalg av hvilke(n) søknad(er) som videresendes til den aktuelle partnerinstitusjonen.

I slike tilfeller vil det først bli tatt hensyn til prioriteringsrekkefølge i de interne søknadene.

Om nødvendig vil det bli gjennomført en intern rangering der Opptaks- og godkjenningsutvalget ved AHO plukker ut den beste søkeren på bakgrunn av innsendt portfolio.

Detaljer om dette finner du i søknadsprosedyre for utreisende utvekslingsstudenter.

NB: Husk å sende portfolio i pdf-format til exchange-students@aho.no innen søknadsfristen

Når søknaden sendes til partnerinstitusjonen

Hovedregelen er at AHO sender søknaden til partnerinstitusjonen på vegne av studenten. Fristene for å sende søknaden og hva den skal inneholde varierer mellom de respektive partnerinstitusjonene. Du får beskjed om hva som gjelder for deg fra Studieadministrasjonen i etterkant av den interne søknadsfristen.

Vedlegg til søknad

Det er studentens ansvar å levere påkrevde vedlegg i tide til søknaden skal sendes til partnerinstitusjon. De vanligste kravene er CV, motivasjonsbrev og portfolio. Vi krever ikke at du leverer vedleggene sammen med det interne søknadsskjemaet, men anbefaler at du starter arbeidet med portfolio og motivasjonsbrev tidlig.

Stipend

Innen utvekslingsprogrammene Nordplus og Erasmus finnes også stipendordninger. AHO søker om stipend på studentenes vegne hvert semester, og fordeler de tildelte midlene på antall studenter. Disse stipendordningene kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Vi kan dessverre ikke gi stipend for utveksling under frittstående bilaterale avtaler.

Godkjenning ved AHO

I forkant av utvekslingsperioden skal det settes opp en læringsavtale, eller learning agreement, som definerer hvilke kurs du skal ta på utveksling og hva slags uttelling de gir i studiepoeng. Læringsavtalen skal signeres av deg, vertsinstitusjonen og AHO, og er din garanti for at kursene du tar på utveksling blir godkjent ved AHO. Etter at utvekslingsoppholdet er over må du sørge for å få med deg en karakterutskrift fra vertsinstitusjonen som dokumenterer at du har bestått kursene med referanse til læringsavtalen.

For at du skal få utvekslingen godkjent som fulltidsstudium, må du ta 30 studiepoeng (ECTS) eller tilsvarende per semester av arkitektur eller design-kurs på fjerde- eller femteårsnivå. Praksis godkjennes ikke