fbpx NYHETSBREV FOR NOVEMBER 2020 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

NYHETSBREV FOR NOVEMBER 2020

NYHETSBREV FOR NOVEMBER 2020

Samarbeid på tvers av skolen er et av hovedpunktene i strategien AHO 2025. Informasjon om saker det jobbes med i ledelsen, på instituttene, i administrasjonen og blant studentene er et viktig ledd i større forståelse mellom alle grupper i AHO-familien. Arbeid med å tilrettelegge for best mulig studie og arbeidsforhold for studenter og lærere, planlegging av aktiviteter og dialog lider under hjemmekontor og hjemmeundervisning, stadig skiftende retningslinjer fra helsemyndigheter og lokale tiltak har satt oss alle under stort press. 

 

Faglig organisering ble vedtatt i styremøtet


Styret har vedtatt at det blir omorganisering av den faglige gruppen på AHO. Den nye organisasjonen vil gi oss nye prorektoreroller, en for forskning og en for undervisning: Det blir tre nye grunnenheter som følger studieprogrammene: arkitektur, desig og landskaparkitektur. En t sammensatt arbeidsgruppe skal jobbe videre med den nye organisasjonsmodellen og måler er å kunne behandle dette i styremøtet i mars 2021

- Ledelsen

Koronasituasjonen // færre studenter kan være på campus


Hensynet til smittevern preger mye av arbeidet på AHO. På grunn av nye koronatiltak fra Oslo kommune og regjeringen har AHO måtte sørge for at det er færre studenter på campus. Derfor gjennomføres  nærmest alle masterkurs nå digitalt. Det betyr at masterstudenter nå studerer hjemmefra. Diplomstudentene jobber på skolen og grunnkursene undervises på AHO. Alle ansatte som kan utføre jobben hjemmefra har hjemmekontor, og alle møter skal være digitale. 

For å sikre at arrangmenter er i tråd med smittevernsreglene vil alle arrangementer bli godkjennt av AHO. Du kan lese mer om det på InfoCorona for ansatte

Beredskapsgruppen har gjennomgått rutinene for smittehåndtering. Kommer det et nytt smittetilfelle på skolen er det innført endringer i hvordan dette håndteres. Alle studenter og ansatte skal få beskjed om hva som skjer. 

InfoCorona 

- Ledelsen

AHO skal utvide campus


De nye studieplassene i design og oppbyggingen av landskapsarkitektur programmet vil fylle skolen med flere studenter og ansatte. AHO trenger mer plass. I samarbeid med Statsbygg skal skolen finne nye lokaler høsten 2021. 

- Ledelsen

AHO WORKS + STUDIO blir digital i høst


På grunn av koronasituasjonen har ledelsen bestemst at AHO WORKS-utstillingen vil være digital. Diplom og STUDIO-utstillingen lanseres samtidig den 21. januar 2021. Mer informasjon om innlevering av materialet kommer så rakst som mulig.

- Ledelsen

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøkte AHO


Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøkte AHO den 26. oktober sammen med en gruppe fra Planavdelingen i departementet. Studenter presenterte arbeidene ved AHO. GK1 arkitektur viste fram sin plattform med sitteplasser i betong. Videreutdanningsmaster i urbanisme presentere sin bok «Hvor sosialt? En studie av sosial bærekraft på Hamar». Fellesgraden i landskapsarkitektur, avdeling Tromsø, presentere nordnorsk samarbeid og diplomprosjektet «Framnesparken» i Narvik. GK5 arkitektur og landskapsarkitektur viste fram urbanismeprosjekter på Tranby i Lier kommune.

Delegasjonen fra KMD ble imponert av det felles studiokurset for arkitekt- og landskapsarkitektstudenter, et semester med urbanisme for alle studentene og de strategiske planprosjektene på Tranby, sammen med 1:1 prosjektet ute.
Takk til alle som bidro!

Du kan lese og se bilder fra besøket her

- Institutt for urbanisme og landskap

Nytt samarbeidskurs mellom arkitektur og design


Institutt for arkitektur og Institutt for design har gått sammen om å stille et kurs på tvers av programmene. Kurset Service opprettes i samarbeid mellom studieprogrammene. Et av målene er å hente erfaringer fra kurset, for å stimulere til flere kurs på tvers av studieprogrammene.

- Institutt for arkitektur

Ny ingeniørstilling ved AHO


For å imøtekomme behovet for ingeniørkompetanse skal det rekruttere en universitetslektor. Stilingen er utlyst, og målet er å få ansettelsen på plass i løpet av de nærmeste månedene.

- Institutt for arkitektur

PLATTFORMEN – en utendørsinstallasjon som inviterer inn


I anledning 75-års jubileet til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO Open har arkitektstudenter fra første studieår fått i oppdrag å prosjektere og bygge en installasjon i skolens bakgård.

Plattformen består av en trekonstruksjon og et gulv som er holdt oppe av 20 ulike betongelementer. Installasjonen skal invitere forbipasserende inn i skolegården og skape en møteplass for skolens aktiviteter. Plattformen skal tilrettelegge for hverdagslig aktivitet for studenter og ansatte, fungere som et utendørs galleri for det studentdrevne Tirsdagsgalleriet og danne en scene for skolens arrangementer gjennom jubileumsåret.

Prosjektet er en del av grunnundervisningen i arkitektur på AHO, hvor man i flere år har jobbet med fullskala konstruksjoner i betong og tre. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Bygg uten grenser og ulike bedrifter koblet til betongindustrien, samt Bergene Holm AS som leverandør av trevirke.

- Institutt for form, teori og historie

Rekordmange har søkt seg til AHOs videreutdanning 


1. oktober var fristen for å søke videreutdanningsmaster ved AHO i Arkitekturvern og Urbanisme. Begge studieretningene hadde rekordhøye søknadstall i år, med 50 og nærmere 100 prosent økning fra forrige runde i 2019. 

- Institutt for form, teori og historie og Institutt for urbanisme og landskap

OCCAS i Kunst og Kultur 


Under tittelen «Forflytninger» er siste nummer av Kunst og Kultur viet ny forskning i OCCAS. Gjesteredaktører: Mari Lending og Mari Hvattum. Les mer her

- Institutt for form, teori og historie

Økologi i vekst


I 2018 startet AHO et 5-årig studium i landskapsarkitektur sammen med Universitetet i Tromsø. Økologi er en integrert del av studiet og nå bygger vi opp et økologisk tverrfaglig miljø på AHO. Økolog og professor II Kari Anne Bråthen (fra Universitetet i Tromsø) har vært hos oss i et par år. Nå starter økolog og førsteamanuensis II, Siri Lie Olsen, (fra NINA). I løpet av våren regner vi med å ha den tredje økologen på plass. Alle er ansatt ved Institutt for urbanisme og landskap i 20% stillinger. Det økologiske fagmiljøet er samtidig ressurs for hele skolen.

- Institutt for urbanisme og landskap

En forsvarstale for et tre i Oslo


26. november er retten satt for EN FORSVARSTALE FOR ET TRE I OSLO. GK1 studenter i landskabsarkitekur hyller og forsvarer trærnes eksistensberettigelse i byutviklingen. Hver student reprsenterer en bestemt tresort og argumenterer for treets fysiske, estetiske og miljømessige funksjoner for oss mennesker.

Alle er velkomen til å følge rettesaken og husk: ro og respekt for retten.

Dommer er: Associate Professor Hanne Bat Finke​

- Institutt for urbanisme og landskap

Ny master i systemorientert design


AHO Design oppretter en 3-årig erfaringsbasert master i systemorientert design. Dette ble nylig vedtatt i styremøtet. Dette er AHOs tredje videreutdanningsmaster. 

Systemorientert design (SOD) er en ny design praksis utviklet ved AHO, som kombinerer systemtenkning og design. Det er både en måte å tenke på – men også en metodikk for å forså og kommunisere rundt komplekse sammenhenger. SOD er en verdifull kompetanse for å skape en felles forståelse på tvers av fagområder gjennom visualisering for å identifisere problemer og mulige løsninger som sikrer gode design prosesser. Med denne kompetanse kan designere og andre ta ansvar for konsekvensene av sine løsninger, og bidra til en mer helheltig bærekraftig sammfunnsutvikling.

- Institutt for design

60 nye designstudenter har begynt sine studier dette semesteret


Nivået og engasjementet på studentene er høyt og lærerteamet bestående av Kathinka Hystad, Vera Pahle, Stein Rokseth, Harald Skulberg og Hans Gerhard Meier gjør en strålende jobb med nybrottsarbeidet for sesign. Klassene er godt sammensveiset og leverer imponerende arbeid allerede. 

- Institutt for design

Internship og karriere dag


5. november gjennomført Design sin årlige Internship and Career day. I år helt digitalt. 
25 organisasjoner og bedrifter presenterer muligheter for internship, samarbeid, eller diplom prosjekt i et mini Pecha Kucha format. 

- Institutt for design

Samarbeidsprosjektet D-BOX har skutt fart


Arbeidet med D-BOX har skutt fart. D-box skal gjennom designtekning, tverrfaglig kompetanser og brukerfokus bidra til å transformere offentlige tjenester og videreutvikle velferdsnasjonen Norge til et smart, bærekraftig og inkluderende samfunn.

Vi skal også utvikle og dele kunnskap og tilby kurs og etterutdanning som dekker nye behov. D-BOX er et samarbeid mellom AHO, DOGA og BI. Som et ledd i dette samarbeidet har AHO og BI søkt og fått midler fra Kompetanse Norge for å utvikle en videreutdanningsmodul for ledere i Nedre Follo og Fredrikstad kommune.
www.d-boxnorway.no/

- Institutt for design

Nye ansatte


Instituttet har to stipendiater innen systemorientert design: Haley FiItzpartick og Corbin Raymond) og en Postdoc: Marie Louis Juuhl Søndergaar. Hennes forskning og praksis fokuserer på teknologi og helse, særlig med et feministisk blikk på teknologi for marginaliserte kvinner. 

- Institutt for design

Disputas i oktober


Bruce Snaddon gjennomførte prøveforlesning og disputas fra Cape Town. AHO gratulerer med vel bestått.

- Institutt for design

OPEN BRIDGE DESIGN


OPEN BRIDGE DESIGN plattformen er lansert og fått stor internasjonal interesse. Den har også skaffet Halogen et betydelig design oppdrag. Et glitrende eksempel på samarbeid mellom forskning, studenter, og næringsliv som også bidrar med konkret impact og som genererer oppdrag til norsk designnæring.

- Institutt for design

Studieadministrasjonen forbereder våren og en digital kurspresensasjon i november


Forberedelser for vårens undervisning er i gang og studieadministrasjonen jobber med nye emnebesskrivelser sammen med instituttene.

Det planlegges for en digital kurspresentasjon 19. november.

Alle våre studieprogrammer skal gjennom en ekstern evaluering i løpet av 2021 og forberedelsene til dette er igang. Det jobbes med å nedsette sakkyndige komiteer og selvevalueringsrapporter skal skrives.

- Seksjon for utdanning, forskning og formidling

Inn og utveksling til våren


AHO har sendt ut tilbud til 43 innvekslingsstudenter om plass på våre masterkurs til våren. Studentene er fordelt på tre programmer. Internasjonalt kontor jobbe med å tilrettelegge for deres ankomst slik at alle myndighetskrav knyttet til covid-19 oppfylles.

Kun 16 studenter fra AHO skal etter planen på utveksling til våren.

- Seksjon for utdanning, forskning og formidling

Leseplassene på biblioteket er stengt


Biblioteket har stengt arbeidsplassene og leseplassene på grunn av korona, men holder skranke og veiledningstjenester oppe.

Neste semester skal lærere opprette litteraturlister til kursene sine i den digitale løsningen Leganto. Tilgangen går via Moodle.

- Seksjon for utdanning, forskning og formidling

7 disputaser for AHO i 2020


Forskningsadministrasjonen jobber tett med oppfølging av stipendiater i siste fase av ph.d-programmet. Progresjonen for våre stipendiater preges av Covid-19. For året 2020 vil AHO ha gjennomført i alt 7 disputaser. To disputaser gjennomførs i løpet av desember

Forskningsadministrasjonen vil om kort tid sende ut invitasjon til et internt seminar om Horisont Europa. Alle administrativt og vitenskapelig ansatte er invitert, og det blir innlegg fra NCP’er og kontaktpersoner fra Forskningsrådet.

- Seksjon for utdanning, forskning og formidling

​Rekruttering av nye studenter til AHO 2021


AHO må legge om rekruttering av studenter til studieåret 2021 – 2022. Å reise fra Finnmark til Danmark for å informere og inspirere til utdanningene våre lar seg ikke gjør. Omlegging til digitalt innhold som skal formidle studiene, måter å nå fram til potensielle studenter og da særlig for å oppnå støtte geografisk spredning og en mer mangfoldig studentgruppe er målet.  Det er satt ekstraordinære midler for å få til omleggingen i tide.

- Seksjon for utdanning, forskning og formidling

Ny onboarding er i prosess


HRM har i oktober arbeidet med en oppdatering av rutiner knyttet til onboarding-prosessen i tillegg til at vi nå har en del ansettelsesprosesser i administrasjonen. I tillegg har både HR og økonomi jobbet med bemanningslister på faglig side.

To nye vikarer starter på økonomi i løpet av november.

- Seksjon for digitalisering, ressursforvaltning og HRM

Digital, hybrid og fysisk undervisning


IT teamet har mange prosjekter denne høsten
 

  • Tilrettelegging av digitale tjenester for ulik type undervisning (Hybrid, digitalt og fysisk). Fokus på å tilby virtuelle datasal tjenester uavhengig av tid og sted. 
  • Support til HYBRID undervisningssituasjoner
  • Vurderer ny tjeneste for Virtuelle studentassistenter som gjør det mulig å utnytte kompetanse på tvers av studentgruppen ved AHO.
  • Innføring av Office 365 for studenter og ansatte
  • Oppgradering av Moodle til ny versjon inklusiv en portalløsning for studenter.
  • Gjennomføring av GDPR og informasjonssikkerhetsopplæring for studenter og ansatte
  • Innføring av digital signering
  • Innføring av TOPDESK som nytt servicedesk system


- Seksjon for digitalisering, ressursforvaltning og HRM


 

Vi ønsker tilbakemeldinger fra dere, på form, innhold og forslag til tema som skal formidles. Alle mottar en epost når nyhetsbrevet er publisert. Følg lenken i e-posten som leder til en egen side på aho.no. Vi håper initiativet tas vel imot selv om selv vi i dette første nyhetsbrevet ikke har funnet formen riktig ennå. Nyheter og informasjon skal tilrettelegges og utvikles, men vi håper det kan fylle behov for å vite hva som skjer på skolen.
Tilbakemeldinger og innspill kan sendes til info@aho.no