fbpx Bygningsarv | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Bygningsarv

Bygningsarv

Institutt for form, teori og historie har bygget opp et internasjonalt anerkjent fagmiljø innenfor bygningsarv og bygningsrestaurering, i form av forskningsprosjekter, Phd-prosjekter og et undervisningstilbud på alle nivåer; grunnundervisningen, masterprogrammet, etterutdanningen og Phd-programmet. Med utgangspunkt i en bred, tverrfaglig og kritisk holdning til faget, favnes det teoretiske så vel som det praktiske i spennet mellom arkitekturprosjektering, arkitekturhistorie, verneteori, teknologi, materialkunnskap og forvaltningspraksis. De siste årene har det vært et særlig fokus på problemstillinger knyttet til etterkrigstidens kulturminner, og vi søker å takle samtidens utfordringer gjennom utvikling av alternative betraktningsmåter og eksperimenterende praksiser. FTH har et utstrakt samarbeid med norske og utenlandske partnere innen akademia og blant praktiserende arkitekter, som skal videreutvikles gjennom etablering av nye forskningsprosjekter innen bygningsarv og bygningsrestaurering. I 2005 ble det etablert en videreutdanningsmaster for arkitekturvern ved FTH, og det planlegges nå et nytt studentopptak med oppstart i 2016.

AHO har et samarbeid med Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preservation og gjennomførte i 2014 tre symposier med tema ”Experimental preservation”, i Oslo, Venezia og i New York. Det ble høsten 2014 arrangert et parallelt masterkurs som tematiserte det nye regjeringskvartalet i Oslo. Samarbeidet ble videreført våren 2015 da AHO, som en av syv internasjonale arkitektgrupper, ble invitert av Statsbygg til levere et konkret forslag til nytt regjeringskvartal.
 

Medlemmer

Erik Fenstad Langdalen, Elisabeth Seip, Kolbjørn Nesje Nybø, Bryony Roberts, Andrea Pinochet, Jorge Otero-Pailos
 

Andre fagområder:

Arkitektur og urbanisme: Arkitektur og kultur, Arkitekturhistorie og teori, Arkitektur og landskap, Byer, Form, Praksis, Prosjektering i praksis, Rom og teknikk, Storskala arkitektur, Ytelse og komputasjon, Økologi og materialitet

Design: Industridesign, Interaksjonsdesign, Tjenestedesign, Systemorientert design

Landskapsarkitektur: Arkitektur og landskap, By og parkrom, Infrastruktur og landskap, Landskap og territorier i endring, Landskapsurbanisme