fbpx Praksis | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Praksis

Praksis

Faggruppen ”praksis” ligger under Institutt for form, teori og historie og har et spesielt fokus på grunnleggende arkitekturprosjektering, frihåndstegning, verkstedpraksis og digital tegning. Enheten har ansvaret for arkitekturprogrammets første studieår, men stiller også kurs på masternivå.

Førsteåret

Førsteåret er en  introduksjon til profesjonsstudiene ved AHO, og studentene skal gjennom dette året etablere et selvstendig faglig ståsted i møte med arkitekturfagets kompleksitet. Kompleksitet som pedagogisk idé innebærer  at oppgavene som stilles søker å romme en bred forståelse av faget. Ulike innfallsvinkler til prosjektering introduseres, fra mer abstrakte uttrykk og begreper, til konkrete studier av program, sted og annen arkitektur. Felles for oppgavene er at de forankres i forståelsen av materialer og byggbarhet. Studentene får trening i å arbeide i ulike målestokker, fra overordnede analyser til bygging i 1:1.

Studiet på førsteåret integrerer teori og praksis i en studiobasert undervisning som gir kjennskap til fagets ulike arbeidsmåter, begreper og verktøy. Det omfatter, foruten fokusområdene, også materialteknologi, exphil og arkitektur- og kunsthistorie. Aspektfagene knyttes opp mot de ulike temaene for prosjektarbeidet slik at fagene veves sammen til en helhet.

Studentene konfronteres med ulike holdninger til hva faget er og hvilke muligheter det rommer, og oppfordres til å utvikle sin egen posisjon i arkitekturfaget. Noe av kunnskapen formidles direkte ved hjelp av kurs, øvelser, lesing eller forelesninger. Den erfaringsbaserte kunnskapen tar lengre tid å tilegne seg, og krever en annen form for innsats. Oppgavene som stilles løses først og fremst individuelt, men med innslag av gruppeoppgaver. Noen prosjekter er korte, fra endags- til ukesoppgaver, mens andre går over lengre tid. Noen oppgaver er knyttet til spesifikk verktøysopplæring, mens andre er friere prosjekteringsoppgaver. Det avholdes to ekskursjoner, en i høstsemesteret knyttet til studioundervisningen, og en i vårsemesteret som en del av tegne- og historieundervisningen.

Frihåndstegning

Undervisning i frihåndstegning har to formål. Det første er å introdusere  studentene til grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i tegnefaget. Øvelser som varierer mellom analytiske og intuitive tilnærminger gir en introduksjon til ulike redskap og teknikker som tørre og flytende medier, ulike papirtyper, grunnleggende representasjonskonvensjoner og fargelære. Croquistegning og aktstudier inngår også som en del av dette. Gjennom forelesninger og øvelser blir studentene gjort kjent med bruken av tegning som medium innen både kunst og arkitektur. 

Den andre og viktigste delen handler om  anvendelse av frihåndstegning som et generende og kommuniserende medium i arkitekturprosjekteringen.  Selvstendig arbeid med skissebok, interaksjon mellom analog frihåndstegning og digital tegning, og tegning som et utforskende og registrerende medium er sentrale elementer her.  Undervisningen har en progresjon gjennom første studieår fra målstyrte øvelser i starten til oppgaver utover semesteret som vektlegger personlig tilnærming og uttrykk basert på selvstendige og kritisk begrunnede valg.

Det stilles også to fordypningskurs i frihåndstegning på masternivå.

Medlemmer

Anna Røtnes, Christine Petersen, Siri Moseng, Carsten Loly, Ingrid Lønningdal, Kathrine Næss, Lina Broström, Jonas Gunerius Larsen

 


Andre fagområder:

Arkitektur og urbanisme: Arkitektur og kultur, Arkitekturhistorie og teori, Arkitektur og landskap, Byer, Bygningsarv, Form, Prosjektering i praksis, Rom og teknikk, Storskala arkitektur, Ytelse og komputasjon, Økologi og materialitet

Design: Industridesign, Interaksjonsdesign, Tjenestedesign, Systemorientert design

Landskapsarkitektur: Arkitektur og landskap, By og parkrom, Infrastruktur og landskap, Landskap og territorier i endring, Landskapsurbanisme