Språk

GIS, kartlegging og analysemetoder

GIS, kartlegging og analysemetoder

Romlig referert informasjon (e.g. GIS) undersøker hvordan et geografisk område kan forståes og tolkes i tid og rom. Metoden gir grunnlag for å arbeide med urbane planleggingsoppgaver og utføring av områdeanalyser som gir en lokal stedsforståelse. Kartlegging, GIS og analysemetoder ved Institutt for urbanisme og landskap vektlegger teknikker og grunnleggende datahåndtering for å forstå et områdes geografiske oppbygging gjennom å analysere kartografiske konfigurasjoner og kartografisk tolkning.
Planlegging og landskapsprosesser har stor nytte av kapasiteten som finnes i GIS-teknologi; ekesmpelvis beregne effekten av utviklingsscenarier, retningslinjer og regler, og bedre kunnskapen om romlige sammenhenger. Det kan også potensielt gi grunnlag for utvikling av konkrete designprosjekter, basert på aktuelle utfordringer i større urbane områder og landskapssystemer.

Undervisning i GIS, kartlegging og analysemetoder ved AHO
Et bredt spekter av yrker krever geografisk data og romlig orientert informasjon for å visualisere
eksisterende urbane miljøer og som grunnlag for å utvikle alternative prosjekter. Undervisningen ved
instituttet hjelper studenter å opparbeide solid romlig forståelse ved bruk av geografiske
informasjonssystemer (GIS). 
Målet er å utvikle tekniske ferdigheter i bruk av GIS-programvare og utvikle analytiske evner innenfor en rekke lokale og regionale planspørsmål; utvikle kunnskap om bruk av kvalitative metoder, datainnsamling, analysere informasjon og presentasjon av resultater.
Tilegnet kunnskap setter studentene i stand til å forstå et sted og dets romlige relasjoner, samt utvikle ny kunnskap basert på analysert data. De lærer å kommunisere eventuelle funn gjennom grafiske og kartografiske fremstillinger som metode for å tolke bygde miljøer og landskap. Studentene lærer å utvikle strategier basert på romlige logikker hentet fra ulike skalaer som grunnlag for designprosesser.

Forskning i GIS, kartlegging og analysemetoder ved AHO
Forskningen ved instituttet relatert til romlig referert informasjon er rettet mot empiriske studier og forholdet mellom urbane utviklingstrekk og byplanlegging. Forskningen har et særlig fokus på større urbane områder i Norge og den kunnskap som romlig data produserer om geografien den skildrer og analyserer. Videre hvordan slik kunnskap kan informere prosesser knyttet til konkrete planoppgaver og beslutningsprosesser.
Målet er å identifisere områder der romlig analyse informerer bestemte aspekter av byplanleggingen, og kartlegge felter hvor den fungerer godt. Uten nødvendigvis å fremme GIS som den viktigste løsningen på et gitt problem, kan en planprosess dra nytte av kapasiteten som finnes i geografisk kunnskap for å gjennomføre områdeanalyser, identifisere virkningen av visse utviklingsscenarioer, sporing og overvåking av urbane vekstmønstre, etc. På institusjonelt nivå, er romlig referert informasjon særlig relevant i forhold til ulike typer faglige analyser rettet mot statlig politikkutforming.
Kunnskap utledet fra forskning kan potensielt bidra til en mer helhetlig forståelse av planspørsmål på tvers av territorielle skalaer, og kritisk vurdere intensjonene ved eksempelvis ønskede vekstmønstre, slik de er formulert i ulike plandokumenter og offentlige strategier, opp mot hva som faktisk er gjennomførbart.