fbpx GIS, kartlegging og analysemetoder | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GIS, kartlegging og analysemetoder

GIS, kartlegging og analysemetoder

GIS, kartlegging og analysemetoder
Byplanlegging, byutvikling og landskapsprosesser har stor nytte av kapasiteten som finnes i GIS-teknologi og i bidraget med å hente ut kunnskap om et steds romlige sammenhenger. Det kan også potensielt gi grunnlag for å utvikle konkrete prosjekter, basert på aktuelle utfordringer i urbane og rurale områder og landskaper. Ny teknologi og tilgjengelighet til stadig større mengder geografisk informasjon gir også et nytt og mer omfattende grunnlag for å tydeliggjøre og ta stilling til effekter og konsekvenser av byplanforslag.


Undervisning i GIS, kartlegging og analysemetoder ved AHO
Et bredt spekter av yrker krever geografisk data og romlig orientert informasjon. Undervisningen ved instituttet hjelper studenter å opparbeide solid romlig forståelse, utvikle analytiske evner og trening i grafiske fremstillingsformer. Det er også en målsetting å arbeide med geografisk informasjon opp mot konkrete problemstillinger og aktuelle samfunnsoppgaver.
 
Linker til GIS og undervisning ved instituttet:
 
Geografiske kunnskaper: fra teknologi til praksisformer
Coastal Mapping (CMRS)
GK5 By og arkitektur
The Grorud Vally Project

Forskning i GIS, kartlegging og analysemetoder ved AHO
Forskning og GIS ved instituttet er rettet mot empiriske studier og forholdet mellom urbane utviklingstrekk, planer og plansystemer. Den har særlig fokus på urbane og rurale områder i Norge og undersøker hvordan prosjekter og planprosesser kan dra nytte av kapasiteten som finnes i geografiske lesninger. Slik som ulike typer faglige analyser rettet mot politikkutforming og fysisk planlegging.

Linker til GIS og forskning ved instituttet:
 
URBAN EEA
SUV Project