fbpx Strategisk byplanlegging | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Strategisk byplanlegging

Strategisk byplanlegging

Byplanlegging var fra starten av kjernen i urbanismefaget og formidler kunnskap og ferdigheter for å kunne styre og kontrollere byvekst. 

Byplanlegging skjer gjennom prosesser som leder fram til planer og tiltak for byutvikling. Planlegging er framtidsorientert, kunnskapsorientert, og etablerer visjoner og redskaper for å styre byutvikling. Planlegging innebærer å samordne ulike typer relevant kunnskap og å samordne og avklare interessefellesskap og interessemotsetninger. 

Byplanlegging vil alltid dreie seg om å etablere en modell for framtida. Denne modellen kan ta form av en masterplan som definerer klare mål å arbeide mot, men modellen kan også i større grad legge vekt på prosess eller arbeidsmåte for å gripe strategisk inn i byutvikling.

Byutvikling dreier seg om forhandling mellom på den ene sida ulike fellesskapsinteresser representert av lokale politiske myndigheter og lokal forvaltning, og på den andre sida private og privat/offentlige utviklingsinteresser. Innenfor en nåtidig markedsøkonomi vil en byplan ofte være bygget opp av
-    en visjon som klarlegger utviklingsretning 
-    en strategi som klarlegger aktiviteter og handlingsmønstre
-    retningslinjer for diskusjon og evaluering av konkrete prosjekter

Strategisk byplanlegging vil ofte være del av omfattende prosesser der arkitekten deltar i team der mange fagfelt er representert og der forholdet til politiske organer og eiere/utvikler er gjennomregulert. Men byplanlegging kan også drives bevisst gjennom prosjekter, enkelttiltak og aksjoner som settes inn i en strategisk og ofte politisk sammenheng. 

Byplanlegging er i sin natur nært knyttet opp til politikk, verdivalg og spørsmål om fordeling av ressurser. Strategisk byplanlegging vil alltid innebære at man må tydeliggjøre og ta stilling til effekter og konsekvenser.  


Undervisning i Strategisk byplanlegging ved AHO 
Byplanlegging kan bli undervist med ulike faglige innfallsvinkler. Byen kan for eksempel ses som et økonomisk system, som økosystemer, som et sett av ulike livsformer, som et transportsystem eller som sammensatt av tekniske infrastruktursystemer. Undervisningen i byplanlegging ved AHO har en arkitektfaglig innfallsvinkel der byen ses på og drøftes som fysisk form.  

Ved Institutt for Urbanisme og landskap, AHO, undervises det i Byplanlegging i Grunnkurs 5 i tredje årskurs (GK5H). UL tilbyr også en egen Master i urbanisme med spesialisering i byplanlegging. Som del av Masterundervisningen i arkitektur tilbys også hvert semester studiokurs og temakurs som gir spesialisering i dette faget.

Forskning i byplanlegging ved AHO
Instituttets forskning og utviklingsarbeid innen byplanlegging har de siste to tiårene i stor grad dreid seg forskning om urban transformasjon. I denne forskninga har en studert og evaluert hvordan eldre byområder har blitt transformert til ny bruk gjennom gentrifiseringsprosesser og ny arkitektur.

Geografisk sett er instituttets forskningsinteresse primært rettet mot norske og nordiske forhold.
Samtidig skjer forskningen i nettverk med europeiske universiteter der norsk byforskning settes inn i en europeisk kontekst. Instituttet forfølger en lang tradisjon i å bruke den utvidete Hovedstadsregionen som laboratorium. 

Instituttet har tatt del i mer globale diskusjoner gjennom et 15-årig forskningssamarbeid med Østafrikanske Universiteter (Etiopia, Kenya, Tanzania, Uganda) om byutvikling i denne regionen. Urbaniseringen her er i dag den sterkeste i verden. Samtidig arbeider instituttet innenfor prosjektet
«Urbanization of Rural China» i nettverkssamarbeid med kinesiske universiteter om strategier for urbanisering og byutvikling på den kinesiske landsbygda.