Språk

Utveksling

Utveksling for studenter

Som student ved AHO har du mulighet til å reise på utveksling ett eller to semester til en av AHOs over 50 samarbeidsskoler.

Studenter som har tatt grunnstudiene (3 år) ved AHO:

Studenter på master i arkitektur kan reise på utveksling i 7., 8. og 9. semester (1., 2. eller 3. semester på masternivå)
Studenter på master i design kan reise på utveksling i 7. og 8. semester (1. og 2. semester på masternivå)

Studenter som begynner ved AHO på masternivå: 

Studenter på master i arkitektur kan reise på utveksling i 2. eller 3. semester på masternivå.
Studenter på master i design kan reise på utveksling i 2. semester på masternivå.
Studenter på master i landskapsarkitektur kan reise på utveksling i 3. semester på masternivå.

Utveksling gjennom AHOs avtalenett

AHO har i dag utvekslingsavtaler med 50 ulike læresteder. De fleste av disse hører inn under Erasmus+ og Nordplus-programmene. I tillegg har vi frittstående bilaterale utvekslingsavtaler med læresteder i land utenfor EU. Avtalene forutsetter at utvekslingsoppholdet skal kunne innlemmes som en del av den endelige graden ved AHO, og ikke føre til forsinkelse. Du er dessuten fritatt fra å betale studieavgift til vertsinstitusjonen ved utveksling gjennom AHOs avtalenett.

Utvekslingsavtaler arkitektur
Utvekslingsavtaler design
Utviklingsavtaler landskapsarkitektur

Hvordan søker jeg?

Fyll ut søknadsskjema innen fristen

Du har anledning til å føre opp inntil tre partnerinstitusjoner i prioritert rekkefølge. Om du blir nominert av AHO til å reise på utveksling, sender AHO søknaden din videre til det utenlandske lærestedet. Kort tid etter AHOs søknadsfrister får du tilsendt informasjon om den videre søknadsprosessen. Studieadministrasjonen veileder deg gjennom søknadsprosessen, og fungerer som bindeledd mellom deg og det utenlandske lærestedet.

NB: Husk å laste opp portfolio i søknadsskjemaet!

Når må jeg søke?

Frist for å søke utveksling høstsemesteret og hele studieåret er 1. februar.
Frist for å søke utveksling vårsemesteret er 15. september. 
 

Utvalg av søkere

Alle søkere må levere portfolio som en del av søknaden. Portfolioen blir vurdert av det relevante programutvalget. Programutvalgene forbeholder seg retten til å avslå søknader.

Utvekslingsavtalene gjelder for et begrenset antall studenter ved hver partnerinstitusjon. Dersom antallet søkere til en partnerinstitusjon overstiger antallet utvekslingsplasser må AHO foreta et utvalg av hvilke(n) søknad(er) som videresendes til den aktuelle partnerinstitusjonen. I slike tilfeller vil det først bli tatt hensyn til prioriteringsrekkefølge i de interne søknadene.

Om nødvendig vil det bli gjennomført en intern rangering der det relevante programutvalget plukker ut den beste søkeren på bakgrunn 

Vedlegg til søknad

Det er studentens ansvar å levere påkrevde vedlegg i tide til søknaden skal sendes til partnerinstitusjon. De vanligste kravene er CV, motivasjonsbrev og portfolio

Godkjenning ved AHO

I forkant av utvekslingsperioden skal det settes opp en læringsavtale som definerer hvilke kurs du skal ta på utveksling og hva slags uttelling de gir i studiepoeng. Læringsavtalen skal signeres av deg, vertsinstitusjonen og AHO, og er din garanti for at kursene du tar på utveksling blir godkjent ved AHO. Etter at utvekslingsoppholdet er over må du sørge for å få med deg en karakterutskrift fra vertsinstitusjonen som dokumenterer at du har bestått kursene med referanse til læringsavtalen.

For at du skal få utvekslingen godkjent som fulltidsstudium, må du ta 30 studiepoeng (ECTS) eller tilsvarende per semester av arkitektur eller design-kurs på fjerde- eller femteårsnivå. Praksis godkjennes ikke.

Stipend

Innen utvekslingsprogrammene Nordpluss og Erasmus+ finnes også stipendordninger. AHO søker om stipend på studentenes vegne hvert semester, og fordeler de tildelte midlene på antall studenter. Disse stipendordningene kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Vi kan dessverre ikke gi stipend for utveksling under frittstående bilaterale avtaler.

Utenlandsopphold under studiet utenfor skolens regi (free rider/gjestestudent/hospitant)

Det gis ikke anledning til å reise på utveksling utenfor AHOs avtalenett. Ønsker du å reise på et utenlandsopphold utenfor skolens regi må du søke om permisjon. Studenter ved AHO har anledning til å søke om permisjon for inntil ett år.
 
Etter endt utenlandsopphold har du anledning til å søke om godkjenning og innpass av de eksterne kursene. Søknaden må inneholde karakterutskrift, emnebeskrivelser og portfolio. Søknaden blir innvilget dersom fagene er relevante for graden din ved AHO, og dersom portfolioen har et nivå som forventes av studentarbeid ved AHO

Finansiering

Lånekassen gir ekstra lån og stipend til delstudier i utlandet. Delstudier er studieopphold i utlandet som er en del av en høyere utdanning du er i gang med i Norge. Utveksling ved AHO faller inn under denne ordningen.
I tillegg til vanlig lån og stipend kan du søke om:

 • reisestøtte
 • språkstipend (hvis du tar forberedende språkkurs)

Les mer om hvor mye du kan få i støtte, og hvordan du kan søke, hos Lånekassen.

Andre stipender

Studenter som utveksler gjennom Erasmus- eller Nordplusprogrammene vil få utbetalt Erasmus- eller Nordplusstipend. Disse stipendene kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen.
Du kan også søke etter finansieringskilder i Legathåndboken og Stipendbasen.

Øvrig informasjon

Studer i utlandet er et offentlig nettsted for deg som vil studere i utlandet. Her får du hjelp og inspirasjon til å finne ønsket studiested, hjelp og tips til planlegging, og praktisk informasjon om det å bo i utlandet en periode, med mer.
 
ANSA – Association of Norwegian Students Abroad (http://www.ansa.no/) er en samskipnad, eller ”fagforening” for norske utenlandsstudenter. ANSA veileder deg gjennom hele prosessen fra planlegging og søknad til gjennomført studium, og har kontaktpersoner for alle utenlandske studiesteder der det finnes nordmenn. ANSA tilbyr dessuten forsikrings- og bankløsninger som er spesialtilpasset norske utenlandsstudenter.

Bolig i utlandet

Vertsskolene innenfor AHOs avtalenett bistår i de aller fleste tilfeller innkommende utvekslingsstudenter med å finne bolig. Noen steder bestilles det hybel til deg, andre steder får du en adresseliste over hybelformidlinger, og så må du selv gå rundt og finne noe.

Oppholdstillatelse

I EU/EØS-land som inngår i Schengen-samarbeidet kan du oppholde deg i tre måneder uten visum eller oppholdstillatelse. Kontakt internasjonalt kontor ved studiestedet du er tatt opp til for informasjon om hvordan du søker om oppholdstillatelse for utvekslingsstudier over mer enn tre måneder. Dette ordnes vanligvis ved den lokale politistasjonen. Skal du utveksle innenfor Norden, trenger du verken søke om visum eller oppholdstillatelse. Les mer på HalloNorden.

Vær oppmerksom på at for innreise og studier i mange land utenfor Europa må du søke om visum og oppholdstillatelse på forhånd. Finn innreiseinformasjon og generelle reiseråd for ulike land på UDs landsider.

Trygd/forsikring

Norske statsborgere som studerer i utlandet med lån og/eller stipend fra Lånekassen, er automatisk medlem i folketrygden. Les mer om rettighetene dine hos NAV.

Når du studerer i et annet nordisk land er du dekket av de sosiale forsikringsordningene i landet du er forlkeregistrert i. Les mer på Nordic Social Insurance Portal.

Skal du studere i EU/EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg europeisk helsetrygdekort. Kortet kan bestilles her, og gir deg rett til øyeblikkelig medisinsk behandling ved studielandets offentlige helsevesen. Reiseforsikring, tyveriforsikring eller annen forsikring ut over dette kan ordnes ved et vanlig forsikringsselskap. ANSA gir råd om forsikring, og tilbyr dessuten en forsikringspolise spesialtilpasset utenlandsstudenter.

Språkkurs

I mange av landene der AHO har utvekslingsavtaler, for eksempel Frankrike og Tyskland, gis undervisningen hovedsakelig på morsmål, og i liten grad på engelsk. Skal du studere i et land der du ikke kan språket, er det er fordel å lære seg litt før semesteret starter. Du kan ta et språkkurs før du reiser, og/eller et intensivkurs i landet du reiser til. Les mer om støtteordninger for forberedende språkkurs hos Lånekassen.

Språktester

Dersom studiestedet du ønsker å utveksle til krever dokumentasjon på engelskkunnskaper, er det lurt å bestille en TOEFL- eller IELTS-test i god tid. Disse testene aksepteres ved studiesteder over hele verden.

Her kan du lese mer om TOEFL og finne aktuelle testdatoer i Oslo.
 
Her kan du lese mer om IELTS, og finne aktuelle testdatoer i Oslo.

Stipender

 • Fulbright - stipend til studier i USA
 • Norge-Amerika Foreningen - stipend til studier i USA
 • Valle - stipend til studier ved University of Washington, Seattle
 • Legathåndboken - let etter skreddersydde stipender og legater for deg
 • Stipendbasen - søk etter stipend tilpasset din plan for utveksling

Andre nyttige ressurser

 • CIRRUS - designutdanning i Norden
 • Cumulus - internasjonal sammenslutning av universiteter og høgskoler innen kunst, design og media
 • EAAE – European Association for Architectural Education
 • Archi-Students – portal for europeiske arkitekturstudenter
 • Erasmus Student Network - internasjonal organisasjon for erasmusstudenter
 • Erasmus Norge på Facebook
 • Campus France – tips og inspirasjon til studier i Frankrike
 • PLOTEUS - Europakommisjonens portal til studier i Europa
 • Study in Europe - EU's profileringsportal for studier i Europa
 • Norske utenriksstasjoner
 • Sjømannskirken - også en slags utenriksstasjon