Språk

Internasjonal master i landskapsarkitektur Oslo (2 år)

Studiet i landskapsarkitektur bygger på design og forskning. Det gir kompetanse til å forstå ulike sammenhenger, fra byer til ekstreme landskap og territorier. Utdanningen ved AHO fokuserer sterkt på relasjonen mellom landskapshistorie, utfordringene ved samtidslandskap og mulige fremtidsutsikter for landskap i byer, distrikter og territorier.

AHOs landskapsstudium inngår i AHOs unike historie med landskapsdrevet arkitektur, og står også godt til den norske designkulturen, hvor energirelatert og infrastrukturell utvikling knyttes til innovative metoder for formidling og design innenfor naturmiljøets rammer.

Skolens kontekst er storbyen Oslo, et levende miljø og et ideelt sted for å studere sammenhengen mellom byer og natursystemer, særlig med hensyn til hydrologi og topografi. Oslo er en by som har opplevd vekst og samtidig forblitt en del av skjøre økosystemer, og er derfor et produktivt laboratorium for utforskning av presserende utfordringer knyttet til samtidsurbanisme. Vannurbanisme og vannhåndtering er en grunnleggende del av studieplanen, og er et utmerket eksempel på noe som knytter sammen lokale og globale utfordringer. Vann i sine ulike former er både en kontekst og et medium for kunstneriske uttrykk og urbane agendaer.
 
En annen viktig kontekst for instituttet er arktisk urbanisme og landskap. Arktiske bosetninger trues av både industriell og infrastrukturell utvikling og klimaendringer, og det er et presserende behov for landskapsarkitekturbasert tenking og design.
 
I denne spennende konteksten bidrar landskapsstudiet til å sette en global agenda, særlig gjennom omreisende studioer som tar for seg Arktis og landskaper og territorier i Latin-Amerika, Asia og Europa.
 
Læringen er studiobasert og i et miljø med kontinuerlig personlig kontakt med skandinaviske og internasjonale utøvere, forskere og undervisere. AHO gir tilgang til et mangfoldig sett med verktøy, og deler ressursene med arkitektur- og designstudiene. I dette miljøet med delte ressurser fremmer AHO kontinuerlig eksperimentering med ulike landskapsmedier som strekker seg lenger enn hortikulturelt materiale. Medier og teknologi er områder som utforskes i fellesskap med arkitektur- og designinstituttene, og på den måten gir skolen en mulighet til å eksperimentere med teknikker og verktøy som strekker seg forbi de tradisjonelle begrensningene for landskapsarkitektur.
 
Hvert studiosemester har et kjernetema og underbygges av bestemte teknikker og eksperimenter som fokuserer på de tre suksessive landskapsmediene: terreng, levende materiale og tidsmessig form. Hvert av studioemnene suppleres av et valgfritt teoretisk emne. Det fjerde semesteret er et uavhengig diplomsemester.
 
AHOs internasjonale masterprogram i landskapsarkitektur er et av verdens yngste. Dette gir oss muligheten til å være innovative, til å eksperimentere og til å utforske de grensene dagens metoder for landskapsarkitektur setter. Klimaendringene er utvilsomt en av disse, og vårt særlige fokus på en nordlig kontekst skaper spesifikk kunnskap som kan tilpasses alle landskap som er i rask endring. 
 
AHOs master i landskapsarkitektur er et toårig studium som gir 120 studiepoeng. Opptak forutsetter en bachelor i landskapsarkitektur eller annen relevant og tilsvarende utdanning.

Les mer under Søking og opptak. 

Frister
1. mars: Innpassing til 4. år, for søkere med grunnutdanning fra andre institusjoner enn AHO.
1. mars: Opptak til 1. år, for søkere med realkompetanse.
1. april: Opptaksprøve 1 publiseres her
15. april: Søknadsfrist Samordna Opptak 
25. april: Innlevering Opptaksprøve 1
22. og 23. juni: Opptaksprøve 2 på AHO

Ved spørsmål om opptak, kontakt opptak@aho.no