Språk

Studieplan

Ph.d.-programmet

Studieprogram: 
Ph.d.-programmet
Studienivå: 
Syklus 3
Varighet: 
6 semester
Kull: 
2018
Studiemodeller
Forskerskolen 2018/2019
Studieplanansvarlig: 
Tim Ainsworth Anstey
Opptakskrav

For å bli tatt opp til ph.d.-programmet, må søkeren ha mastergrad eller tilsvarende utdanning. Tidligere erfaring fra forskning gjennom post-graduate Masters utdanning eller prosjekterfaring blir verdsatt.

Kandidater som er finansiert gjennom AHOs egne stipendiatstillinger eller ved eksternt finansierte AHO-prosjekter, er ansatt ved skolen og mottar lønn under utdanningen. Studenter med fullfinansiering fra eksterne høyskoler kan også søke om opptak.

AHO tar kun opp fullfinansierte eksterne ph.d.-kandidater. Finansiering for tre års fulltidsstudier må dokumenteres. AHO tar ikke opp egenfinansierte studenter, finanseringen må komme fra eksterne kilder som UH-institusjoner (universiteter og høgskoler), Forskningsrådet eller bedrifter.

AHO lyser ut alle sine stipendiatstillinger gjennom offentlige utlysninger. Vanligvis skjer det i begynnelsen av hvert kalenderår.

Nærings ph.d.

AHO tar også opp nærings-ph.d.-kandidater. I slike tilfeller er ph.d.-kandidaten ansatt i bedriften og må søke om opptak på AHOs ph.d.-program som alle andre kandidater. Bedriften søker støtte til gjennomføring av ph.d.-løpet gjennom ordningen med nærings-ph.d. i Norges forskningsråd. Klikk her for mer informasjon om denne ordningen.

Bedrifter som ønsker å inngå et samarbeid med AHO om en nærings-ph.d. bør kontakte AHOs forskningsadministrasjon for nærmere informasjon.

Introduksjon

Ph.d-programmet er normert til tre år og består av en obligatorisk del (Forskerskolen), deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt (veileder, forskningssentre ved AHO og utenlandsopphold), faglig formidling som er nært relatert til det pågående doktorgradsarbeidet (ph.d.-kollokvium, publisering og eksterne konferanser), og gjennomføring av et selvstendig forskningsarbeid i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere (doktorgradsavhandlingen).
 
Ph.d.-programmet er internasjonalt orientert, all undervisning foregår på engelsk og har en fast struktur. AHO har en egen forskerskole som alle ph.d.-studenter må gjennomføre.

Forskerskolen er lagt opp til å støtte og bygge under gjennomføringen i det enkelte ph.d.-prosjekt. Det selvstendige forskningsarbeidet utgjør den dominerende delen av utdanningen.

Forskerutdanningen i sin helhet er i stor grad et individualisert og spesialisert studieløp, lagt opp i fellesskap mellom ph.d. –programmets leder, ph.d.-kandidat og veiledere.

Oppdaterte studieplaner for Forskerskolen og mer informasjon om spesifikke kurs, kursbeskrivelser og innhold finnes i fanen Forskerskolen.

Forventet læringsutbytte

Ph.d.-programmet ved AHO har integrert det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for forskerutdanningen. De 11 målene for kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse er integrert i modulene i Forskerskolen og i aktiviteter gjennom hele doktorgradsløpet som skal sikre at kandidaten oppfyller målene i kvalifikasjonsrammeverket. Sammenfattende ser målene i kvalifikasjonsrammeverket for ph.d.-utdanningen slik ut:

Kunnskap. Kandidaten…

 1. er i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og behersker fagområdets historie, vitenskapsteori problemstillinger og metoder
 2. kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
 3. kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

 Ferdigheter. Kandidaten…

 1. kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid
 2. kan drive forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 3. kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet

Generell kompetanse. Kandidaten…

 1. kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 2. kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 3. kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 4. kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 5. kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon.
Undervisnings- og vurderingsformer

Forskerskolen har et omfang på 45 studiepoeng og deles i to hovedkomponenter

• 30 stp obligatoriske kurs. Disse kursene er felles for alle ph.d.-kandidater. De undersøker betingelsene for akademisk forskning; hvordan forskning argumenterer og kommuniseres; og sammenligner de teoretiske tradisjonene innenfor AHOs kjernefag.
• 15 stp valgfrie kurs. Disse kursene er knyttet til selve doktorgradsprosjektet. Dette arbeidet er fag- eller avdelingsspesifikt og gir spesialisert og prosjektrelatert teori- og metodeundervisning.

De obligatoriske kursene går fra september til mai hvert år med oppfølging gjennom seminarer og arrangementer, inkludert et årlig doktor-kollokvium for alle ph.d.-studenter (november) og midtveisseminarer. Valgfrie/prosjektrelaterte kurs blir gjennomført mellom januar og september i det første studieåret, og i løpet av 2. året.

Organisering og arbeidsmåter

Programmet omfatter fagområdene arkitektur, design, urbanisme og landskapsarkitektur. De fire fagområdene har noe ulik innretning.