Nettkurs: Vern, politikk og administrasjon

Kurset vil styrke din kunnskap om hvordan arkitekturvern håndteres administrativt og politisk i Norge. Det vil øke din forståelse av samspillet mellom aktører i offentlig og privat sektor. Kurset omfatter en hjemmeeksamen og gir 6 studiepoeng. Det er gratis. Søkere som er permittert eller arbeidsledige på grunn av korona-situasjonen blir prioritert.


nettstudier_vern_foto_1.jpg

Kurset tar utgangspunkt i arkitekturvernets formelle verden: Lovverk, forskrifter, forvaltningsapparat og politikk. Temaet for kurset er samspillet mellom roller, mandater og aktører. Typiske konfliktlinjer og uenigheter blir også belyst. Det overordnede spørsmålet er hvordan de ulike aktørene innenfor arkitekturvernet håndterer dette formelle rammeverket, samspillet mellom den og hvilket spillerom de har med tanke på å utføre den rollen de innehar. Kurset diskuterer politikkutforming og strategier for gjennomføring i dagens byutvikling, med særlig vekt på arkitekturvern. Dette inkluderer et nærmere blikk på medvirkning, juridiske dilemma, roller og rolleforståelse, politiske prosesser, maktstrukturer og uformell makt.

Skriftlig formidling er en viktig komponent i kurset. Det gir innsikt i hvordan du kan skrive faglig funderte kronikker og andre typer debattinnlegg. Formålet er at du skal kunne delta i aktuelle diskusjoner om arkitekturvern, og mestre et kortere og mer konsist format.  

Kurset «Vern, politikk og administrasjon» inngår som en modul i AHOs Videreutdanningsmaster i arkitekturvern, men kan også tas som selvstendig nettbasert modul. 


Forventet læringsutbytte     

Målet for dette kurset er at du skal sitte igjen med god innsikt i den forvaltningsmessige delen av arkitekturvernet. Seminarene har skreddersydde forelesninger om forvaltningsprinsipper, håndtering og tolkning av lovverk, mandat og roller i forvaltningssystemet og politiske perspektiver på vern. Du skal få kunnskap om relevant norsk politikk og administrasjon på ulike nivåer, nær kjennskap til sentrale berøringspunkt mellom offentlig og privat sektor i saker og prosesser som dreier seg om arkitekturvern. Du vil også få trening i å ytre seg i aktuelle debatter og forholde seg til fastlagte sjangre og formater slik disse er definert av fagblad og aviser. Skrivekurset under seminar 1 handler om dette. Du vil dessuten få anledning til å diskutere og utveksle faglige ideer med svært kompetente medstudenter med lang fartstid i feltet.  


Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningen foregår på to digitale seminarer á tre dager (seks dager til sammen). Du arbeider med individuelle oppgaver mellom seminarene. Det vil bli organisert kollokvier slik at arbeidet kan diskuteres med andre studenter. Det vil bli gitt en hjemmeeksamensoppgave basert på forelesninger og pensumlitteratur. Pensum leses på forhånd. Innlevering av eksamen er ni dager etter siste seminardag. Du får individuell tilbakemelding på eksamensbesvarelsen.

Seminar I: Lovverk, hierarki, aktører og debatter: Forelesninger og skriveseminar.    
Seminar II: Planer og utredninger: Forelesninger.


Undervisere

Førsteamanuensis Even Smith Wergeland (arkitekturhistoriker/PhD)
Gjesteforeleser Mari Oline Giske Stendebakken (arkitekt/PhD)
+ en rekke andre eksterne bidragsytere  

 

Søknadsfrist: 
Løpende

Oppstart:
26. august 2020

Kontakt:
evu@aho.no

Tidsplan:
Pensum utsendes senest 13. august
Samling 1: 26-28. august
Oppgavearbeid og organiserte kollokvier mellom samling 1 og 2
Samling 2: 16-18. september
Frist hjemmeeksamen: 29. september.