fbpx 61 110 Form - Landskapslaboratorium | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

61 110 Form: Landscape laboratory

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Form - Landskapslaboratorium
Course code: 
61 110
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2024 Autumn
Assessment semester: 
2024 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2024
Person in charge
Silje Kolltveit
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

Emnet er lagt opp som introduksjon til landskapsarkitektur med fokus på landskapet som romlig fenomen. Emnet gir en første innføring i formgivningen av et landskap ut fra egne observasjoner. Undervisningen er delt inn i tre hovedkomponenter; studioundervisning, analog tegning og digital tegning.

Undervisningen og læringen er sentrert omkring flere prosjektarbeid med mindre formgivningsoppgaver og inneholder opplæring i og introduksjon til:

 • Formgivning og utvikling av prosjektoppgaver
 • Grunnleggende arkitektoniske representasjonsformer
 • Analoge tegneteknikker
 • Digitale tegne- og formidlingsprogrammer
 • Bruk av skolens verksteder
 • Modellbygging
 • Grunnleggende plantekunnskap
 • Innføring i forskjellige arbeidsprosesser

Undervisningen i det første studieåret markerer starten på et sammenhengende forløp. De kunnskaper og ferdigheter studenten tilegner seg bygges det videre på gjennom de tre årene i grunnutdanningen. Det er karakteristisk for utøvelse av landskapsarkitekturfaget at alle de kompetansene man tilegner seg virker sammen som en helhet, og manifesteres gjennom prosjektarbeid. 

Learning outcome

Etter bestått emne skal du sitte igjen med følgende kunnskap: 

 • Grunnleggende kunnskap om formgiving i landskapsarkitektur
 • Konseptuell idéutvikling ved selv å gjennomføre flere konseptuelle prosesser
 • Forholdet mellom rom og materialer gjennom utvikling av egne prosjekter der dette testes ut.
 • Om landskapsarkitekturfagets kommunikasjonsformer ved å presentere og diskutere eget arbeid både visuelt, tekstlig og muntlig. 
 • Grunnleggende kunnskap om landskapets naturlige og menneskeskapte former. 
 • Grunnleggende kartforståelse.
 • Grunnleggende kunnskap om plantenes anatomi, fysiologi og form samt ulike vegetasjonstyper. 

 

Du skal ha opparbeidet deg følgende ferdigheter: 

 • Studenten skal kunne utvikle et enkelt landskapsarkitekturprosjekt ved å anvende fagets grunnleggende arbeidsmetoder; tegning, modell og verbal kommunikasjon
 • Studenten skal bli kjent med egen arbeidsprosess, og kunne presentere prosessen som en del av et resultat.
 • Studenten skal utvikle evnen til å diskutere og reflektere skriftlig og muntlig rundt faglig innhold i eget og andres arbeid. 
 • Studenten skal kjenne og beherske grunnleggende ferdigheter i digitale tegne- og formidlingsprogrammer.
 • Studenten skal kunne bruke grunnleggende analoge representasjonsformer som tegning o modell i utviklingen av prosjekter, samt kunne benytte profesjonsrettede og kunstfaglige tilnærminger i analog tegning.
 • Studenten skal kunne bygge modeller i flere skalaer og materialer.
 • Studenten skal arbeide med å utvikle et personlig visuelt uttrykk.
 • Studenten skal kunne beskrive og kjenne igjen ulike vegetasjonstyper, og beskrive planters anatomi og fysiologi, samt bruke planter aktivt i formgivning og utviklingen av prosjekter.

 

Du skal ha tilegnet følgende kompetanse: 

 • Studenten skal få en grunnleggende forståelse av landskap som romlig fenomen.
 • Studenten skal få kompetanse i å kunne redegjøre skriftlig og muntlig for faglig innhold.
 • Studenten skal kunne diskutere og reflektere omkring landskapsarkitektur med utgangspunkt i eget og andres arbeid.
 • Studenten skal få kompetanse i å kunne utvikle, visualisere og presentere et selvstendig landskapsarkitektonisk prosjekt i henhold til de gitte oppgavene.
 • Studenten skal få en grunnleggende forståelse av hvordan planter kan benyttes som formgivende element inn i prosjektene. 
Working and learning activities

Undervisningen foregår først og fremst i form av ukentlig veiledning og gjennomgang av prosjektarbeider, individuelt og i gruppe.

I tillegg kan undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, workshops og feltarbeid. Felles gjennomganger der studentene legger frem eget arbeid eller gruppearbeid i plenum utgjør en viktig del av undervisningen.

Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper eller i plenum.

Fysisk oppmøte til undervisning, veiledning og andre undervisningsaktiviteter er forventet og nødvendig for å oppfylle læringsutbytte.

Curriculum

Litteraturlisten vil være tilgjengelig i Leganto.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: