fbpx 61 134 Økologi for landskapsarkitektur – økologiske samfunn og system | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

61 134 Ecology for landscape architecture - Ecological communities and systems

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Økologi for landskapsarkitektur – økologiske samfunn og system
Credits: 
4
Course code: 
61 134
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2023 Autumn
Assessment semester: 
2023 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2023
Person in charge
Kari Anne Bråthen
Required prerequisite knowledge

Bestått emner fra første studieår i henhold til liste.

Kurset er forbeholdt studenter med studierett på Master i Landskapsarkitektur.

Course content

Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale økologiske konsepter relatert til økologiske samfunn, dannelsen av disse, og hvordan økologiske samfunn inngår i økosystem. Emnet gir videre en innføring i sammenhengen mellom økologiske samfunn, biodiversitet og naturtyper og viser til hvordan disse dels er definert ut fra abiotiske vilkår og dels er definert ut fra biotiske vilkår. Sammenhengen mellom økologiske samfunn og romlige skalaer for abiotiske og biotiske vilkår gjennomgås.

Learning outcome

Kunnskaper: 

  • Kjennskap til sammenhengen mellom biodiversitet og økologiske samfunn
  • Kjennskap til økologiske konsepter som forklarer dannelsen av og opprettholdelsen av økologiske samfunn
  • Kjennskap til sammenhengen mellom abiotiske og biotiske vilkår, romlig skala og ulike økologiske samfunn

Ferdigheter:

  • Kunne integrere biodiversitet og andre økologiske konsepter i beskrivelsen av økologiske samfunn 
  • Kunne forklare sammenhengen mellom økologiske samfunn og naturtyper
  • Kunne forklare sammenhengen mellom økologiske samfunn og økosystem

Kompetanse: 

  • Kunne relatere biodiversitet i økologiske samfunn og system til vår tids store utfordringer med klimaendringer og tap av arter
  • Kunne anvende økologiske konsepter relatert til økologiske samfunn i både menneskeskapte og naturgitte omgivelser
  • Kunne inspireres av økologiske konsepter og økologisk forståelse i utviklingen av landskapsarkitekturen 
Working and learning activities

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner individuelt eller i gruppe.

 

Curriculum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Courseworks required:
Presence required:Not required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment: