fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

61 143 Systems - Urban Nature Laboratory

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Systemer - Bynaturlaboratorium
Credits: 
20
Course code: 
61 143
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2023 Spring
Assessment semester: 
2023 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2023
Person in charge
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Required prerequisite knowledge

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår, samt hele 3 semester.

Course content

Emnet bygger videre på GK3 (Systemer – naturlaboratorium) og legger til kunnskap om menneskeskapte systemer og hvordan disse utvikles over tid, slik som dyrket mark, mobilitet, bebygde områder og serviceinfrastruktur.

Samspill og integrasjon mellom komplekse urbane systemer og sosiale relasjoner undersøkes med fokus på hvordan naturlige systemer og naturbaserte tenkemåter kan informere design, og bidra til å strukturere landskapsprosjekter i urbane rom, større territorier og rurale landskap.

Gjennom prosjektarbeid, kartlegging og analyse diskuteres forholdet mellom natur og mennesket. Det inkluderer økologiske, sosiale, historiske, kulturelle og politiske forhold.

Formgivning i prosjektoppgaven gjøres med fokus på romlige kvaliteter og landskapets kapasitet til å håndtere vann og forbedre biodiversitet, samt mulighetene for mer komplekse økosystemer og bæredyktig byutvikling. Forståelse av det stedsspesifikke og stedets fysiske, kulturelle og historiske oppbygging, vil være sentralt i formgivningsprosessen.

Learning outcome

Kunnskap 

  • Grunnleggende kunnskap om menneskeskapte landskapsstrukturer
  • Grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom naturlige og menneskeskapte systemer
  • Kunnskap om formgiving av naturlige systemer i ulik skala
  • Kunnskap om landskapsprosjektets konstruksjon

Ferdigheter

  • Evne til å omsette teoretisk viten i prosjektarbeid
  • Anvendelse av ulike metoder for romlig analyse og beskrivelse
  • Anvendelse av digitale verktøy i prosjektering

Generell kompetanse

  • Evne til å avlese og definere stedsspesifikke kvaliteter
  • Kritisk lesing og kildekritikk
  • Evne til selvstendig arbeid
Working and learning activities

Kurset vektlegger studioarbeid der kollektiv kunnskap og utveksling av ideer er avgjørende. Alle studentene forventes derfor å arbeide i studio på skolen.

Undervisningen består av ukentlig veiledninger og gjennomgang av prosjektarbeider. I tillegg vil det gis undervisning i form av forelesninger, gruppearbeid, seminarer, workshops og feltarbeid. Felles gjennomganger der studentene legger frem eget arbeid eller gruppearbeid, utgjør en viktig del av undervisningen. Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper og i plenum.

Fysisk oppmøte.

Curriculum

Kursanansvarlig utarbeider pensumliste

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Courseworks required:
Presence required:Not required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment: